Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2015-16 | Grau de Psicologia (2009) | Tècnica psicoanalítica

 

Grau de Psicologia (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2015_16
Assignatura (*) TÈCNICA PSICOANALÍTICA Codi 11204259
Ensenyament
Grau de Psicologia (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Optativa 1Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
TOMÁS ALABART, INÉS
Adreça electrònica ines.tomas@urv.cat
Professors/es
TOMÁS ALABART, INÉS
Web
Descripció general Aproximació a la teoria i tècnica psicoanalítica, tant des de el punt de vista comprensiu del ésser humà, com des de les seves possibilitats com a eina terapèutica.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A2 Conèixer i comprendre les lleis i principis dels processos psicològics.
 A3 Conèixer els processos i etapes principals del desenvolupament psicològic al llarg del cicle vital en els seus aspectes de normalitat i anormalitat.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de la Psicologia.
 B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
Tipus C Codi Competències Nuclears

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A2 Descriure i mediar variables psicológiques ( personalitat, intel·ligència, aptituds,..), processos cognitius, emocionals, psicobiològics i conductuals.
 A3 Diagnosticar i intervenir en el camp específic de la Psicologia Clínica.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B2 Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els símptomes
 B4 Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge

Continguts
Tema Subtema
1- El psicoanálisis en la actualidad: Posibilidades y límites.
2- Orígenes.
3- El descubrimiento del inconsciente: 1ª tópica.
4- Yo- Superyo y Ello: Segunda tópica.

5-La construcción de lsujeto psíquico: Identificación y mecanismos de defensa.
6- Transferencia.
7- Conceptos básicos en la técnica psicoanalítica: Asociación libre de ideas, interpretación de sueños, lapsus y actos fallidos. La atención flotante y la regla fundamental del psicoanálisis.
8- Especificidades de la técnica psicoanalítica con niños.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
Supòsits pràctics/ estudi de casos
14 15 29
Sessió Magistral
20 25 45
Treballs
10 63 73
Atenció personalitzada
2 0 2
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Informar sobre el programa i el sistema d'avaluació. Realització d'una pràctica inicial, vinculada al concepte d'inconscient.
Supòsits pràctics/ estudi de casos Exposició de casos de la pr`ctica clínica i d'aquells tractats per el cinema o la literatura. Discusió per subgrups als seminaris.
Sessió Magistral Lliçó per part del professor i altres convidats especialistes en el tema
Treballs Anàlisi d'un relat biogràfic, a partir de l'entrevista realitzada per l'alumne.
Atenció personalitzada Seguiment del treball a realitzar per a l'avaluació de la matèria.

Atenció personalitzada
Descripció
Seguiment del treball a realitzar per a l'avaluació de la matèria

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Treballs
La asignatura s'avaluarà mitjançant el treball d'anàlisi del relat biogràfic. 100%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

D'acord amb la normativa vigent el professor podrà establir aquelles mesures que consideri oportunes per al bon desenvolupament de les activitats avaluatives. Les mesures podrien incloure limitacions pel que fa a l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves i seran d'obligat compliment per part de l'estudiantat.


Fonts d'informació

Bàsica Freud, S., Obras Completas, Amorrortu, 1905
Winnicott,D, El niño y el mundo externo, Hormé, 1965

Complementària

Recomanacions

Assignatures que en continuen el temari
TÈCNIQUES PROJECTIVES/11204264


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili