Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2015-16 | Grau de Psicologia (2009) | Bilingüisme i adquisició de segones llengües

 

Grau de Psicologia (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2015_16
Assignatura (*) BILINGÜISME I ADQUISICIÓ DE SEGONES LLENGÜES Codi 11204257
Ensenyament
Grau de Psicologia (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Optativa 2Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
BOADA NAVARRO, ROGER
Adreça electrònica roger.boada@urv.cat
Professors/es
BOADA NAVARRO, ROGER
Web
Descripció general L’assignatura es centra en l’estudi del bilingüisme i el multilingüisme des de la perspectiva de la Psicologia Cognitiva. Els continguts teòrics inclouran estudis sobre l’estructura i la dinàmica de la memòria bilingüe, l’adquisició de noves llengües i com el fet de ser bilingües influencia altres capacitats cognitives. La part pràctica de l’assignatura està enfocada a que els alumnes aprenguin a realitzar una investigació empírica sobre algun dels temes tractats a les sessions teòriques (definició del problema i les hipòtesis de recerca, disseny experimental, anàlisi de dades i comunicació dels resultats).

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A2 Conèixer i comprendre les lleis i principis dels processos psicològics.
 A10 Analitzar i interpretar les dades qualitatives i quantitatives procedents de les investigacions, informes i treballs en Psicologia per poder definir problemes, dissenyar recerca elemental, executar-la i analitzar-la utilitzant les fonts documentals rellevants en Psicologia valorant les aportacions científiques al coneixement i la pràctica professional.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A2 Mesurar variables psicològiques, processos cognitius, emocionals, psicobiològics i conductuals.
 A10 Dissenyar investigacions elementals, executar-les i analitzar-les.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B5 Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C4 Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

Continguts
Tema Subtema
1. Bilingüisme i Multilingüisme al segle XXI
2. Psicolingüística del Bilingüisme
3. Adquisició de segones llengües
4. Bilingüisme i Cognició

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries
2 0 2
Sessió Magistral
A2
A10
30 40 70
Treballs
B5
12 35 47
Presentacions / exposicions
C4
2 15 17
Seminaris
A2
A10
8 0 8
Atenció personalitzada
2 0 2
 
Proves objectives de tipus test
A2
A10
4 0 4
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Descripció dels continguts i la mecànica de l'assignatura.
Sessió Magistral Exposició dels continguts teòrics de l'assignatura relacionats amb l'estudi científic del bilingüisme: models teòrics, estudis empírics, efectes sobre altres aspectes de la cognició i l'adquisició de segones llengües.
Treballs Es formaran grups de treball. Cada grup escollirà un tema de recerca relacionat amb el bilingüisme entre els temes proposats, o bé en proposarà un d'alternatiu. S'haurà de dissenyar, administrar i analitzar un experiment per respondre a la pregunta plantejada amb la supervisió presencial del professor. L'estudi serà descrit en un treball en format d'article científic.
Presentacions / exposicions El treball de recerca elaborat serà presentat oralment i en grup a l'aula.
Seminaris Es dedicaran seminaris específics sobre cadascuna de les etapes de desenvolupament d'un projecte d'investigació
Atenció personalitzada S'oferirà a l'alumne sessions de tutoria personalitzades o en grup per resoldre qualsevol dubte o problema amb la part teòrica o pràctica de l'assignatura.

Atenció personalitzada
Descripció
L'alumne podrà fer ús de les hores d'atenció sempre que ho necessiti, i es podrà comunicar amb el professor mitjançant el correu electrònic o la missatgeria del Moodle.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Treballs
B5
S'entregarà abans de la data de l'examen un treball escrit en format d'article científic on es descriguin els antecedents, metodologia utilitzada, resultats obtinguts i conclusions del treball de recerca desenvolupat durant el quadrimestre. 40%
Presentacions / exposicions
C4
Presentació oral en grup de l'estudi empíric 10%
Proves objectives de tipus test
A2
A10
Prova objectiva tipus test on s'avaluaran els continguts de les sessions teòriques i els seminaris 50%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

D'acord amb la normativa vigent el professor podrà establir aquelles mesures que consideri oportunes per al bon desenvolupament de les activitats avaluatives. Les mesures podrien incloure limitacions pel que fa a l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves i seran d'obligat compliment per part de l'estudiantat.


Fonts d'informació

Bàsica Siguán, M., Bilingüismo y lenguas en contacto, Alianza, 2001
Gass, S.M.; Selinker, L., Second Language Acquisition: An Introductory Course (3a Ed.), Routledge, 2008
de Groot, A.M.B, Language and Cognition in Bilinguals and Multilinguals, Psychology Press, 2011
Kroll, J. & de Groot, A.M.B. (Eds.), Handbook of bilingualism, Oxford University Press, 2005

Complementària de Bot, K; Lowie, W.; Verspoor, M., Second Language Acquisition: An Advanced resource book, Routledge Applied Linguistics, 2005
Solé Mena, A., Multilingües des del bressol: Educar els fills en diverses llengües, UOC, 2009
Brysbaert, M., Basic Statistics for Psychologists, Palgrave MacMillian, 2011
Brace, N.; Kemp, R.; Snelgar, R, SPSS for Psychologists (5a Ed.), Palgrave MacMillian, 2012

Recomanacions


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
PSICOLOGIA EXPERIMENTAL/11204111
LLENGUATGE I COMUNICACIÓ/11204119
 
Altres comentaris
És recomanable tenir una comprensió acceptable de l'anglès escrit.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili