Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2015-16 | Grau de Psicologia (2009) | Processos psicològics bàsics en la comunicació publicitària

 

Grau de Psicologia (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2015_16
Assignatura (*) PROCESSOS PSICOLÒGICS BÀSICS EN LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA Codi 11204253
Ensenyament
Grau de Psicologia (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Optativa 2Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
FERRÉ ROMEU, MARIA PILAR
Adreça electrònica
Professors/es
Web
Descripció general

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
Tipus B Codi Competències Transversals
Tipus C Codi Competències Nuclears

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge

Continguts
Tema Subtema
Introdución a la psicología de la publicidad La comunicación desde la perspectiva de los procesos psicológicos básicos.
La tríada retórica: los comunicadores, el mensaje y los receptores.
Perspectivas psicológicas en la comunicación publicitaria.
Teorías y modelos psicológicos generales de la comunicación persuasiva. Modelo de la probabilidad de elaboración.
Modelo heurístico-sistemático del procesamiento de la información.
Atención y percepción del estímulo publicitario La entrada visual
La entrada acústica
Procesando el contenido del mensaje Psicolingüística y publicidad.
Psicología del discurso y publicidad.
Argumentación y publicidad.
El mensaje una vez procesado Aprendizaje y condicionamiento
Memoria.
Entre el mensaje y la audiencia Emoción
Motivación
Consistencia cognitiva

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries
1 2 3
Sessió Magistral
A10
25 38 63
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària
A10
B2
3 5 8
Estudis previs
A10
B2
4 6 10
Simulació
C4
4 6 10
Pràctiques a laboratoris
A10
4 3 7
Presentacions / exposicions
C4
2 4 6
Treballs
A10
B2
C4
10 17 27
Atenció personalitzada
3 3 6
 
Proves objectives de tipus test
A10
B2
4 6 10
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Introducció a l'assignatura.
Objectius, metodologia, repàs general del temari i la seva estructuració.
Sessió Magistral Continguts teòrics de l'assignatura.
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària Visualització i debat de materials audiovisuals.
Estudis previs Lectura d'articles empírics seleccionats en els quals l'alumne haurà de respondre una sèrie de preguntes orientades a augmentar la seva comprensió dels mateixos. Es destacarà la metodologia que fan servir els autors per poder contestar de forma empírica les preguntes que es plantegen.
Simulació Assaigs enfocats a millorar la comunicació oral de continguts en públic
Pràctiques a laboratoris Demostració d'alguns efectes clàssics en la percepció i atenció publicitària.
Presentacions / exposicions L'alumne posarà en pràctica el que ha après en els exercicis de simulació. En aquest cas s'exposaran els continguts del seu treball en grup.
Treballs L'alumne haurà de ser capaç de treballar en grup amb vista a resoldre un problema plantejat en l'assignatura. El problema ha de ser resolt mitjançant el disseny d'una investigacció empírica que permeti contestar.
Atenció personalitzada Els alumnes disposaran d'hores d'atenció i tutories per al seguiment i supervisió del treball en grup. És un temps pensat per obtenir feedback i pistes per a l'execució efectiva del seu treball. Es promou també el seguiment de la dinàmica de treball en equip.

Atenció personalitzada
Descripció
Els alumnes disposaran d'hores d'atenció i tutories per al seguiment i supervisió del treball en grup. És un temps pensat per obtenir feedback i pistes per a l'execució efectiva del seu treball. Es promou també el seguiment de la dinàmica de treball en equip.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Presentacions / exposicions
C4
Exposició oral del treball en grup realitzat pels alumnes. L'alumne haurà de demostrar les habilitats comunicatives adquirides durant els exercicis de simulació.

Té caràcter obligatori
10 %
Treballs
A10
B2
C4
Treball de recerca en grup.

Té caràcter obligatori.
20 %
Proves objectives de tipus test
A10
B2
En aquesta prova s'avaluen els continguts teòrics impartits a les classes magistrals i els continguts de les lectures vistos en l'aplicació de la metodologia de "estudis antecedents".

Cal superar el 50%
70 %
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Los estudiantes que no puedan asistir regularmente a las sesiones de prácticas deberán hablar con el coordinador de la materia durante el mes de febrero.

Habrá un examen de recuperación para los alumnos que suspendan las pruebas objetivas tipo test, pero no habrá recuperación de las partes restantes que conforman el total de la nota (trabajo y exposción).

D'acord amb la normativa vigent el professor podrà establir aquelles mesures que consideri oportunes per al bon desenvolupament de les activitats avaluades. Les mesures podrien incloure limitacions pel que fa a l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves i seran d'obligat compliment per part de l'estudiant.


Fonts d'informació

Bàsica León, J. L., Persuasión de Masas: Psicología y Efectos de las Comunicaciones Sociopolíticas y Comerciales, Desuto; 1991,
Añaños, Elena, Psicología y Comunicación Publicitaria, Universitat Autònoma de Barcelona; 2009,
Harris, R. J., Cognitive Psychology of Mass Communication, Lawrence Erlbaum Associates; 2008,
Lowrey, T. M., Psycholinguistic phenomena in marketing communications, Lawrence Erlbaum Associates; 2008,
Walton, D., Media Argumentation: Dialectic, Persuasion and Rhetoric, Cambridge University Press; 2007,

Complementària Aristóteles, Retórica, Gredos; 1990 - 2005,
Toulmin, S., Los Usos de la Argumentación, Península; 2007,
van Eemeren, F.; Grootendorst, R., Una Teoría Sistemática de la Argumentación, Biblos; 2011,
Harris, R. J., Information Processing Research in Advertising, Lawrence Erlbaum Associates; 1987,
, Media Psychology, Taylor and Francis,
, Psychology and Marketing, Wiley Online Library,
, Journal of Consumer Psychology, Elsevier,

Recomanacions

Assignatures que es recomana cursar simultàniament
LLENGUATGE I COMUNICACIÓ/11204119
PENSAMENT I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES/11204120

Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
PSICOLOGIA EXPERIMENTAL/11204111
LLENGUATGE I COMUNICACIÓ/11204119
PENSAMENT I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES/11204120
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili