Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2015-16 | Grau de Psicologia (2009) | Psicobiologia de l'estrès

 

Grau de Psicologia (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2015_16
Assignatura (*) PSICOBIOLOGIA DE L'ESTRÈS Codi 11204243
Ensenyament
Grau de Psicologia (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Optativa 1Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
HEREDIA SANTAELLA, LUIS
Adreça electrònica luis.heredia@urv.cat
david.ventura@urv.cat
Professors/es
HEREDIA SANTAELLA, LUIS
VENTURA MONTSERRAT, DAVID
Web
Descripció general

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A4 Conèixer i comprendre les bases biològiques de la conducta humana i els processos psicològics.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
Tipus C Codi Competències Nuclears

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A4 Descriure i mesurar variables psicològiques (personalitat, intel·ligència, aptituds,…), processos cognitius, emocionals, psicobiològics i conductuals.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B3 Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses
Experimenta amb procediments nous
Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge

Continguts
Tema Subtema
La resposta fisiològica d'estrès
Estrès i malaltia
Mindfulness

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries
2 0 2
Sessió Magistral
A4
18.5 37 55.5
Seminaris
B3
10 5 15
Atenció personalitzada
0.5 0 0.5
 
Proves objectives de tipus test
A4
1 0 1
Proves de desenvolupament
B3
1 0 1
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels estudiants i presentació de l’assignatura.
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura.
Seminaris Treball en profunditat d'un tema (mindfulness).
Atenció personalitzada Temps que cada professor té reservat per atendre i resoldre dubtes als estudiants

Atenció personalitzada
Descripció
Mitjançant cita prèvia, al despatx del professorat que imparteix l'assignatura.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves objectives de tipus test
A4
Proves que inclouen preguntes tancades amb diferents alternatives de resposta. L'estudiant selecciona una reposta entre un número limitat de possibilitats. 60
Proves de desenvolupament
B3
Reflexió personal sobre les sessions pràctiques.
Recull crític dels resultats de l'experimentació amb reflexió personal i professional
40
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Per tal d'aprovar l'assignatura, la prova objectiva ha de superar-se amb una nota igual o superior a 5 (sobre 10). L'avaluació de les proves de desenvolupament no tindran segona convocatòria donada les característiques de la mateixa.


Fonts d'informació

Bàsica Sapolsky, RM, ¿Por qué las cebras no tienen úlceras? La guía del estrés., Alianza editorial,

Complementària Sandi, C; Venero, C; Cordero, MI, Estrés, memoria y trastornos asociados., Ariel,
Sandi, C; Calés, JM, Estrés: consecuencias psicológicas, fisiológicas y clínicas., Sanz y Torres,
Galan, S; Camacho, EJ, Estrés y salud, Manual Moderno,

Artículos científicos sobre la temática

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili