Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2015-16 | Grau de Psicologia (2009) | Psicologia de la negociació

 

Grau de Psicologia (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2015_16
Assignatura (*) PSICOLOGIA DE LA NEGOCIACIÓ Codi 11204234
Ensenyament
Grau de Psicologia (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Optativa 1Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
RUIZ SANTOS, YOLANDA
Adreça electrònica yolanda.ruiz@urv.cat
Professors/es
RUIZ SANTOS, YOLANDA
Web
Descripció general 1.-Integrar els continguts bàsics del programa. 2.-Dominar alguns mètodes de recerca en l'àmbit esmentats. 3.-Aplicació pràctica i empírica dels coneixements adquirits facilitant la intervenció.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A6 Adquirir els coneixements i destreses necessaris per diagnosticar i intervenir en els diferents contextos i camps d'aplicació de la Psicologia (educació, clínica i salut, treball i organitzacions i comunitari).
 A7 Conèixer, seleccionar i administrar les tècniques d'avaluació, diagnòstic i intervenció psicològica en els seus possibles àmbits d'aplicació.
 A10 Analitzar i interpretar les dades qualitatives i quantitatives procedents de les investigacions, informes i treballs en Psicologia per poder definir problemes, dissenyar recerca elemental, executar-la i analitzar-la utilitzant les fonts documentals rellevants en Psicologia valorant les aportacions científiques al coneixement i la pràctica professional.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A6 Diagnosticar i intervenir en el camp específic de la psicologia del treball, les organitzacions i els recursos humans.
 A7 Seleccionar i administrar les tècniques d'avaluació, diagnòstic i intervenció pròpies de la Psicologia del treball, les organitzacions i els recursos humans.
 A10 Planificar i executar les intervencions adequades, avaluant i analitzant els resultats i l'eficència de les pròpies actuacions, en l'àmbit de la Psicologia del treball, les organitzacions i els recursos humans.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B4 Pren decisions de manera encertada basant-se en dades
Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C3 Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de coneixements i al seu sistema de valors

Continguts
Tema Subtema
1.-Introducció.
2.-El conflicte.
2.1.-Tensió i poder.
2.2.-Què és un conflicte.
2.3.-Atribució i conflicte.
2.4.-Comunicació i conflicte.
2.4.-Aspectes funcionals i disfuncionals del conflicte.
2.5.-Aproximacions teòriques de la gestió del conflicte.
2.6.-Conflictes particulars: Mobbing i bossing.

3.-La Negociació 3.1.-Concepte,característiques i fonaments.
3.2.-Acció social, ètica i negociació.
3.3.-Posicions i interesos dels negociadors.
3.4.-Negociació distributiva o negociació integrativa.
3.5.-Opcions creatives.
3.6.-Negociacions socials i organitzacionals.

4.-La mediació.
4.1.-Què és la mediació.
4.2.-Avantatges i inconvenients de la mediació.
4.3.-Etapes d’una mediació tradicional.
4.4.-Comprensió de les perspectives de les parts.Acords i creació de futur.
4.6.-Mediació comunitaria, educativa, penal i organitzacional: trets generals.
5.-El Psicòleg i la resolució de conflictes: la Mediació i la negociació.
5.1.- El papel del psicòleg dintre de la resolució de conflictes
6.-Casos pràctics i role playings
6.1.-Cas pràctic d'identificació de problema i conflicte
6.2.-Cas pràctic de negociació
6.3.- Cas pràctic de mediació

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries
3 0 3
Seminaris
A6
10 10 20
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A6
A10
10 0 10
Treballs
A7
8 10 18
Esdeveniments científics i/o divulgatius
B4
2 4 6
Pràctiques de camp/sortides
B4
4 10 14
Atenció personalitzada
4 0 4
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Informació sobre el programa i les pràctiques.
Seminaris Consistiràn en la realització de rols playings, casos pràctics i simulacions en l'aula.
Es demanarà que l'alumne realitzi una entrega via moodle o al finalitzar la classe dels temes treballats a l'aula.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària on l'alumne ha de realitzar la resolució de casos pràctics.
Treballs L'alumne ha de presentar amb suport audiovisual un treball sobre un tema/s que hi plantejarà el professor a treballar i ha de realitzar una recerca bibliogràfica i definir els principals constructes temàtics d'aquest en un temps estipulat.
Esdeveniments científics i/o divulgatius Opció 1: Visita l'aula un professional del sector, els alumnes li realitzen preguntes. Opció 2: El grup d'alumnes visita una organització on se li fa un comentari guiat.
Pràctiques de camp/sortides Entrevistes tutoritzades que realitza l'alumne.
Atenció personalitzada Sessions de recolçament

Atenció personalitzada
Descripció
El professor resoldrà dubtes de les activitats que es plantegin a realitzar dins i fora de l'aula.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A6
A10
Els alumnes realitzen comentaris critics de casos pràctics, participen de manera activa en aquestos (rols playings , simulacions). 30%
Treballs
A7
- Realització de casos pràctics demanats a treballar dins i /o fora de l'aula. 30%
Esdeveniments científics i/o divulgatius
B4
Els alumnes realitzen un comentari personal sobre la sessió on vingui un expert en materia de negociació o mediació. 5%
Pràctiques de camp/sortides
B4
A partir d'un guió elaborat pel professor l'alumne realitza una entrevista a un professional de la negociació i/o mediació.
L'alumne ha de presentar una memòria de la mateixa i exposar-ho a l'aula.

35%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Aquesta assignatura és eminentment pràctica, a fi de superar-la s'ha de tenir un mínim del 80% d'assistència a les classes, entregar i superar totes les pràctiques i exercicis plantejats amb nota mínima de 5.

En totes les metodologies contemplades l'alumne ha de tenir un alt nivell de participació en els casos de rols playings/simulacions i assistència presencial a l'aula ja esmentada.

En el cas de NO presentar cap de les pràctiques o suspendre dos de les plantejades, l'alumne realitzarà un examen tipus test de 25 preguntes, on els errors hi restaran, amb un cas pràctic per tal de superar l'assignatura, ja sigui en la primera o en segona convocatòria.

D'acord amb la normativa vigent el professor podrà establir aquelles mesures que consideri oportunes per al bon desenvolupament de les activitats que són avaluades. Les mesures podrien incloure limitacions pel que fa a l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves i seran d'obligat compliment per part de l'estudiant.


Fonts d'informació

Bàsica J. Boada-Grau, Psicología del (Trabajo + Organizaciones + Recursos Humanos). , Barcelona, PPU
J. Boada-Grau, Capital Humano: 52 Casos Prácticos. Manual de supuestos prácticos sobre recursos humanos y procesos organizacionales., Barcelona, Granica
J. Boada-Grau , Solución de los conflictos en empresas y organizaciones, Barcelona , Pirámide
J. Boada-Grau y P.Ficapal-Cusí, Trabajo y Salud, Barcelona, UOC

Aranguren, J. L. (1997). Ética. Madrid: Biblioteca Nueva.

Aranguren, J. L. (1999). Ética y Política. Madrid: Biblioteca Nueva.

Boada, J. (2000) Psicología del (Trabajo + Organizaciones + Recursos Humanos). Barcelona: PPU.

Boada, J. (Dir.) (2001) Capital Humano: 52 Casos Prácticos. Manual de supuestos prácticos sobre recursos humanos y procesos organizacionales. Barcelona: Granica.

Boad-Grau, J. (Dir.) (2009). Solución de los conflictos en empresas y organizaciones. Madrid: Pirámide.

Burke, W.W. (2006). Conflict in organizations. En Deutsch, M., Coleman, P. T. y Marcus, E.C. The handbook of conflict resolution: Theory and practice (2nd Ed).  Hoboken, NJ, US: Wiley Publishing, (pp. 781-804).

Comisión de las Comunidades Europeas Libro (2002). Verde sobre las modalidades alternativas de solución de conflictos en el ámbito del derecho civil y mercantil. Bruselas: Comisión de las Comunidades Europeas, Abril 19, COM 196 final.

Costa, J.,  De llanos, E.y Ponti, F. (2004).  Ampliando el pastel. Barcelona: Granica

De Dreu, C.K.W. y  Gelfand, M.J. (2008). The psychology of conflict and conflictmanagement in organizations. New York, NY: Taylor & Francis Group/Lawrence Erlbaum Associates.

De Reuver, R. (2006). The influence of organizational power on conflict dynamics. Personnel Review, 35(5), pp.589-603.

Duffy, K. (1996). La mediación y sus contextos de aplicación. Barcelona: Paidós Mediación 1.

Echebarría, A. (1994). Sesgos Atribucionales.En J. F. Morales (Coord.) Psicología Social.  Madrid: McGraw-Hill (pp. 253-268).

Fernández-Ríos, M. (1996). Condiciones de éxito y fracaso de la mediación laboral. Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones, 12 (2-3), 149-171.

Fisher, R., Ury, W. y Patton, B. (2002).Obtenga el Sí: El arte de negociar. Barcelona: Ediciones Gestión 2000.

Floyer Acland, A. (1996).Cómo utilizar la mediación para resolver conflictos en las organizaciones. Barcelona: Paidós Empresa 15.

Folger, J. y Jones, T. (1996).Nuevas direcciones en mediación. Barcelona: Paidós Mediación.

Garrido Genovés, V. (2000). El Psicópata. Un camaleón en la sociedad actual. Alzira: Algar.

Golberg, S.; Sander, F.; Rogers, N. (1992). Dispute Resolution. Boston Little: Brown and Company.

Hirigoyen, M-F. (1999). El acoso moral. Barcelona: Paidós.

Kolb, D. (1996).Cuando hablar del resultado. Perfiles de mediadores. Paidós: Buenos Aires.

Leymann, H. (1996). Mobbing. Paris: Seuil.

Malaret, Juan. (2000). Manual de negociación y mediación. Madrid: Editorial Colex.

Martínez de Murgía, B. (1999).Mediación y resolución de conflictos. Una guía introductoria. México: Paidós.

Moore, C. (1995). El proceso de mediación. Barcelona: Granica.

Morales, J. F. (1994). Procesos de atribución. En J. F. Morales (Coord.) Psicología Social.  Madrid: McGraw-Hill (pp. 239-252).

Munduate, L. y Martínez, J. M. (1994). Conflicto y Negociación. Madrid: Eudema.

Myers, S. y Filner, B. (1997).Conflict Resolution Across Cultures: From Talking it out to Third Party Mediation. Amherst: Amherst Educational Publishing.

Ponti, F. (2002).  Los caminos de la negociación. Barcelona: Granica

Pruitt, D.G. (1981). Negotiation behavior. New York: Academic Press.

Robbins, S.P. (1987). Comportamiento organizacional: conceptos, controversias y aplicaciones. México: Prentice-Hall.

Serrano, G. y Rodríguez, D. (1993). Negociación en las organizaciones. Madrid. Eudema.

Singer, L. (1996). Resolución de conflictos. Barcelona: Paidós Mediación 2.

Sun Tzu. (1999). El arte de la guerra. Madrid: Martínez Roca

Touzard, H. (1981). La mediación y la solución de conflictos. Barcelona: Herder.

Ury, W. (2000). Alcanzar la Paz: Diez caminos para resolver conflictos en la casa, el trabajo y el mundo. Buenos Aires: Paidós.

Ury, W. (2002). Supere el No: Cómo negociar con personas que adoptan posiciones inflexibles. Barcelona: Ediciones Gestión 2000.

Ury, W. (2007). El Poder de un No Positivo. Barcelona: Granica.

 

 

 

 

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili