Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2015-16 | Grau de Psicologia (2009) | Direcció i participació en les organitzacions

 

Grau de Psicologia (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2015_16
Assignatura (*) DIRECCIÓ I PARTICIPACIÓ EN LES ORGANITZACIONS Codi 11204229
Ensenyament
Grau de Psicologia (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Optativa 1Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
TOUS PALLARÉS, JORDI
Adreça electrònica jordi.tous@urv.cat
Professors/es
TOUS PALLARÉS, JORDI
Web
Descripció general Amb Direcció i Participació en les Organitzacions es preten fer un estudi dels principals models de gestió de Recursos humans a les organitzacions i un anàlisi exhaustiu dels sistemes de gestió dels equips directius i les competències dels mateixos. També es desenvolupa el tema de la Responsabilitat Social Corporativa i la ètica en la gestió dels recursos humans.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A5 Descriure i mesurar variables psicològiques (personalitat, intel•ligència, aptituds,…), processos cognitius, emocionals, psicobiològics i conductuals.
 A6 Adquirir els coneixements i destreses necessaris per diagnosticar i intervenir en els diferents contextos i camps d'aplicació de la Psicologia (educació, clínica i salut, treball i organitzacions i comunitari).
 A7 Conèixer, seleccionar i administrar les tècniques d'avaluació, diagnòstic i intervenció psicològica en els seus possibles àmbits d'aplicació.
 A10 Analitzar i interpretar les dades qualitatives i quantitatives procedents de les investigacions, informes i treballs en Psicologia per poder definir problemes, dissenyar recerca elemental, executar-la i analitzar-la utilitzant les fonts documentals rellevants en Psicologia valorant les aportacions científiques al coneixement i la pràctica professional.
 A11 Conèixer el marc legal que regula la pràctica professional i ajustar-se als principis ètics i al codi deontològic de la Psicologia.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de la Psicologia.
 B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
 B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbit tècnic concrets.
Tipus C Codi Competències Nuclears

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A5 Descriure i mesurar variables psicològiques (personalitat, intel·ligència, aptituds,…), processos cognitius, emocionals, psicobiològics i conductuals.
 A6 Descriure i mesurar variables psicològiques (personalitat, intel•ligència, aptituds,...), processos cognitius, emocionals, psicobiològics i conductuals.
 A7 Seleccionar i administrar les tècniques d'avaluació, diagnòstic i intervenció pròpies de la Psicologia del treball, les organitzacions i els recursos humans.
 A10 Planificar i executar les intervencions adequades, avaluant i analitzant els resultats i l'eficència de les pròpies actuacions, en l'àmbit de la Psicologia del treball, les organitzacions i els recursos humans.
 A11 Diagnosticar i intervenir en el camp específic de la Psicologia del treball, les organitzacions i els recursos humans
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B2 Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema
 B5 Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip
 B6 Fa presentacions interessants i convincents
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge

Continguts
Tema Subtema
Tema1.- Models de Recursos humans de direcció de les organitzacions
Tema 2.- Competencies i habilitats directives dels gestors de recursos humans
Tema 3.- Psicologia aplicada a la gestió dels equips directius de les organitzacions
Tema 4.- Participació dels recursos humans i responsabilitat socialde l'empresa
Tema 5.- Comportament étic en la gestió de recursos humans
Tema 6.- Casos pràctics i activitats de simulació

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries
0 3 3
Sessió Magistral
A5
A6
A7
A10
A11
B2
15 10 25
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A5
A6
A7
A10
A11
B2
B5
B6
4 10 14
Supòsits pràctics/ estudi de casos
A5
A6
A7
A10
A11
B2
B5
B6
6 20 26
Atenció personalitzada
1 4 5
 
Proves de desenvolupament
A5
A6
A7
A10
A11
B2
2 0 2
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l'assignatura a l'alumne, explicant els seus continguts, objectius, metodologia i criteris d'avaluació.
Sessió Magistral Exposició dels continguts teórics, posant èmfasi en les idees importants, amb exemples de situacions. L'exposició anirà recolzada amb presentacions informatitzades i altres mitjans tradicionals.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària La formulació d'un cas o problema, amb el posterior analisi de la situació, i en algunes ocasions un debat.
Es una activitat autonoma en petit grup, on el resultat s'haurà de presentar per escrit al professor.
Supòsits pràctics/ estudi de casos Presentació d'un cas pràctic a l'aula.
També s'inclou en aquest apartat la visita a un centre per coneixer les estrategies de direcció i participació, amb el posterior analisi i informe per part de l'alumne.
Atenció personalitzada Recepció de l'estudiant per resoldre dubtes de l'assignatura.

Atenció personalitzada
Descripció
Recepció de l'estudiant per resoldre dubtes de l'assignatura. També haurà de ralitzar tutories amb el professor per a presentar el seu projecte.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A5
A6
A7
A10
A11
B2
B5
B6
Resolució de casos pràctics. Els diferents casos s'hauran d'entregar en els terminis fixats pel professor, si això no es produeix la qualificació serà de No Apte. Aquest casos es podran entregar per superar la part pràctica en la segona convocatoria. Aquesta part tindrà un valor del 30% (3 punts) sobre la nota global de l'assignatura 100% (10 punts) Per superar aquesta part s'exigeix una qualificació minima del 15% (1,5 punts) en cadascun dels casos pràctics.
Supòsits pràctics/ estudi de casos
A5
A6
A7
A10
A11
B2
B5
B6
Presentació d'un cas pràctic a l'aula. També pot incloure l'analisi d'un cas real i un informe realitzat a partir d'una visita a una organització per coneixer estrategies de direcció i participació. Aquesta part tindrà un valor del 30% (3 punts) sobre la nota global de l'assignatura 100% (10 punts) Per superar aquesta part s'exigeix una qualificació minima del 15% (1,5 punts) en cadascuna de les activitats.
Aquesta part s'ha de superar en la primera convocatoria.
Proves de desenvolupament
A5
A6
A7
A10
A11
B2
Control teòric, que consistira en una prova objectiva tipus test amb multiple resposta i descomptant els errors. Aquesta prova tindra un valor del 40% (4 punts) sobre la nota global de l'assignatura 100%(10 punts). Per superar aquesta part s'exigeix una qualificació minima del 20% (2 punts).
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

L'avaluació de la segona convocatòria es realitzarà de la forma següent:

-Els alumnes que no han superat les proves de desenvolupament hauran de realitzar un control teòric amb les mateixes condicions que les citades a Proves de Desenvolupament i amb els mateixos criteris d'avaluació.

- Els alumnes que no han superat alguns dels exercicis de resolució de problemes, els podran repetir i entregar per superar aquesta part a la segona convocatòria. Cal remarcar que per superar aquesta part s'exigeix una qualificació mínima del 15% (1,5 punts) en cadascun dels casos pràctics.

- Els alumnes han d'haver superat el Supòsits pràctics / estudi de casos en la primera convocatòria, ja que es tracta de presentar un cas pràctic a l'aula.

D'acord amb la normativa vigent el professor podrà establir aquelles mesures que consideri oportunes per al bon desenvolupament de les activitats avaluades. Les mesures podrien incloure limitacions pel que fa a l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves i seran d'obligat compliment per part de l'estudiant/a.


Fonts d'informació

Bàsica Hay Group, Factbook Recursos Humanos, 2006, Aranzadi&Thompson
Perada,S i Berrocal,F., Técnicas de Gestión de Recursos Humanos por competencias, 2005, Centro de estudios Ramon Areces
Perada,S i Berrocal,F., Dirección y Gestión de Recursos Humanos por competencias, 2011, Centro de Estudios Ramon Areces
Valle, R.j., La gestión estrategica de Recursos Humanos, 2003, Prentice-Hall

Complementària

Recomanacions


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
PSICOLOGIA DELS GRUPS/11204115
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili