Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2015-16 | Grau de Psicologia (2009) | Psicologia dels recursos humans

 

Grau de Psicologia (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2015_16
Assignatura (*) PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS Codi 11204228
Ensenyament
Grau de Psicologia (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Optativa 1Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
BOADA GRAU, JOAN
Adreça electrònica joan.boada@urv.cat
Professors/es
BOADA GRAU, JOAN
Web
Descripció general 1.-Les classes s'impartiran en Català i Catellà, indistintament. 2.-L'assignatura permet a l'estudiant integrar els continguts bàsics (teòrics i pràctics) de la Psicologia dels Recursos Humans , mitjançant l'aprenentatge per recepció(continguts exposats pel professor oralment amb transparències) i l'aprenentatge per descobriment (participació activa de l'alumne/a l'aula). 3.-Tanmateix, permet practicar i dominar alguns mètodes de recerca en l'àmbit de la Psicologia dles Recursos Humans. Les pràctiques dissenyades permeten aplicar els coneixements adquirits per tal de facilitar el diagnòstic i la intervenció professional. 4.-Endemés, es contribueix a possibilitar la socialització laboral i organitzacional, tot informant sobre els valors socials i laborals dominants, en el moment actual, que possibiliten una adequada integració en el mercat laboral.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A6 Adquirir els coneixements i destreses necessaris per diagnosticar i intervenir en els diferents contextos i camps d'aplicació de la Psicologia (educació, clínica i salut, treball i organitzacions i comunitari).
 A7 Conèixer, seleccionar i administrar les tècniques d'avaluació, diagnòstic i intervenció psicològica en els seus possibles àmbits d'aplicació.
 A10 Analitzar i interpretar les dades qualitatives i quantitatives procedents de les investigacions, informes i treballs en Psicologia per poder definir problemes, dissenyar recerca elemental, executar-la i analitzar-la utilitzant les fonts documentals rellevants en Psicologia valorant les aportacions científiques al coneixement i la pràctica professional.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
 B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbit tècnic concrets.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.
 C5 Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A6 Diagnosticar i intervenir en el camp específic de la psicologia del treball, les organitzacions i els recursos humans.
 A7 Seleccionar i administrar les tècniques d'avaluació, diagnòstic i intervenció pròpies de la Psicologia del treball, les organitzacions i els recursos humans.
 A10 Planificar i executar les intervencions adequades, avaluant i analitzant els resultats i l'eficència de les pròpies actuacions, en l'àmbit de la Psicologia del treball, les organitzacions i els recursos humans.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B5 Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis
Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.
Accepta i compleix les normes del grup
Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip
 B6 Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant
Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués
En les seves presentacions utilitza medis de suport
Sap respondre a les preguntes que se li formulen
El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal
Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...
Fa presentacions interessants i convincents
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C3 Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de coneixements i al seu sistema de valors
 C5 Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal, d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat

Continguts
Tema Subtema
1.-Polítiques Estratégiques de RR.HH.
2.-Descripció, Anàlisi i Valoració dels Llocs de Treball.
3.-Procés d'lncorporació i Acollida.
4.-Coaching: Habilitats i Rols directius.
5.-Avaluació de carreres i trajectòries.
6.-Selección de Personal: Metodologies.
7.-Avaluació de l'acompliment.
8.-Auditories Organitzacionals.
9.-Patologies laborals.
10.-La mesura i l'avaluació dels RR.HH.
11.-Problemàtica derivada de la gestió de RRHH.
12.-El Psicòleg i els Recursos Humans.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
Seminaris
15 20 35
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
5 5 10
Treballs
0 15 15
Pràctiques de camp/sortides
5 5 10
Esdeveniments científics i/o divulgatius
1 1 2
Atenció personalitzada
2 0 2
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Informació sobre el programa i les pràctiques
Seminaris Mètode Socràtic: l'alumne ha de preparar-se unes lectures.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Mètode Socràtic: l'alumne ha de realitzar la resolució d'un cas pràctic.
Treballs L'alumne ha de presentar amb suport audiovisual un treball sobre un tema que tria lliurement i ha de realitzar una recerca bibliogràfica i definir els principals constructes temàtics.
Pràctiques de camp/sortides Entrevistes tutoritzades que realitza l'alumne.
Esdeveniments científics i/o divulgatius Opció 1: Visita l'aula un professional del sector, els alumnes li realitzen preguntes. Opció 2: El grup d'alumnes visita una organització on se li fa un comentari guiat.
Atenció personalitzada

Atenció personalitzada
Descripció
El professor resoldrà els dubtes en les activitats que es plantegin

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
Els alumnes realitzen comentaris critics de cassos pràctics. 30%
Treballs
Els alumnes realitzen comentaris critics d'articles científics i professionals treballats o no en els seminaris. 30%
Pràctiques de camp/sortides
A partir d'un guió elaborat pel professor l'alumne realitza una entrevista laboral i fer-ne un informe.
5%
Esdeveniments científics i/o divulgatius
Els alumnes realitzen un comentari personal sobre la sessió. 35%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

NO HI HA EXAMEN. En totes les metodologies contemplades l'alumne ha de tenir un acceptable nivell de presencialitat i una assistència regular a classe. En el cas que l'alumne no pugui venir regularment a classe ha de parlar amb el professor donat que es plantejaran alternatives a la seva situació particular.

D'acord amb la normativa vigent el professor podrà establir aquelles mesures que consideri oportunes per al bon desenvolupament de les activitats avaluatives. Les mesures podrien incloure limitacions pel que fa a l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves i seran d'obligat compliment per part de l'estudiantat.


Fonts d'informació

Bàsica

Arias Galicia, F. (1989) Administración de Recursos Humanos . México: Trillas.

Boada, J. (1999) Psicologia del (Trabajo + Organizaciones + Recursos Humanos) . Barcelona: PPU.

Boada, J. (Dir.) (2001) Capital Humano: 52 Casos Prácticos. Manual de supuestos prácticos sobre

recursos humanos y procesos organizacionales. Barcelona: Granica.

Chiavenato, I. (1988) Administración de Recursos Humanos . México : Mc Graw-Hill.

Davis, K. y Newstrom, J.W. (1991) Comportamiento humano en el trabajo . México : Mc Graw-Hill.

Dessler, G. (1991) Administración de Personal . México : Prentice-Hall.

Elorduy, J. I. (1993) Estrategia de Empresa y Recursos Humanos . Madrid : Mc Graw-Hill.

Gasalla, J. M. (1993) La Nueva Dirección de Personas . Madrid : Pirámide.

Munduate, L. y Martínez, J. M. (1994) Conflicto y negociación . Madrid : Eudema.

Puchol, L. (1993) Dirección y Gestión de Recursos Humanos . Madrid : ESIC.

Recio, E. M.(1991) La planificación de los Recursos Humanos en la Empresa . Barcelona: Hispano Europea.

Schultz, D. P. (1991) Psicología Industrial . Madrid : Mc Graw-Hill.

Ariza, J.A. (2005) Absentismo laboral en España: Concepto, estadísticas y medidas de afrontamiento. Estudios Financieros, 272, noviembre , 203-216.

Boada, J. , Jerez, S. y Zaplana, T. (2001) Amanda L., una assistant de marketing. En J. Boada (Director) Capital Humano : 52 Casos Prácticos. Manual de supuestos prácticos sobre recursos humanos y procesos organizacionales. Barcelona: Granica.

CIPD (2005) CIPD Conference and Exibition 2004. Dirigir Personas, 33 , marzo, 58-63.

De Diego, R. (2001) Estrategias Directivas. En J. Boada (Director) Capital Humano : 52 Casos Prácticos. Manual de supuestos prácticos sobre recursos humanos y procesos organizacionales. Barcelona: Granica.

Egea, M. P. (2001) Criterios de calidad en centros universitarios según el alumnado: implicaciones laborales y organizacionales. Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones, 17 (2), 219-231.

Fernández-Aguado, J. (2001) Entrevista: La dirección por valores. Aedipe, 18, 66-72.

Galán, D. (2001) Fracaso de un jóven titulado. En J. Boada (Director) Capital Humano : 52 Casos Prácticos. Manual de supuestos prácticos sobre recursos humanos y procesos organizacionales. Barcelona: Granica.

García, E.; Ramis, C. y Manassero, M.A. (2001) Plato va, plato viene: Una cuestión de calidad . En J. Boada (Director) Capital Humano : 52 Casos Prácticos. Manual de supuestos prácticos sobre recursos humanos y procesos organizacionales. Barcelona: Granica.

García-Tenorio, J. y Sabater, R. (2004 a) Fundamentos de Dirección y Gestión de Recursos Humanos. Madrid: Thomson. (Caso: El puesto de jefe de distribución de logística, pp.77-78).

García-Tenorio, J. y Sabater, R. (2004 b) Fundamentos de Dirección y Gestión de Recursos Humanos. Madrid: Thomson. (Caso: Políticas de Recursos Humanos en Textiles, S.A., pp.29-31)

García-Izquierdo, M. y Sáez, M. C. (2001) La soledad de Patricia. En J. Boada (Director) Capital Humano : 52 Casos Prácticos. Manual de supuestos prácticos sobre recursos humanos y procesos organizacionales. Barcelona: Granica.

Gómez, S. (2006) Políticas de expatriación y repatriación en multinacionales: visión de las empresas y de las personas. Dirigir Personas, 38 , marzo, 28-34.

Hirigoyen, M-F. (1999) El acoso moral (Capítulo-2) Barcelona: Paidós.

Jiménez, C. y Sáchez, J. L. (2005) Análisis del downsizing (reducción de plantilla) como fenómeno psicosocial. Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones, 21 (3), 181-206.

Labrado, M. (1999) Lo que motiva a los mejores. Aedipe, 11 , 31-35.

López-Zafra, E y Morales, F. (2001) Liderazgo carismático en las organizaciones. En J. Boada (Director) Capital Humano : 52 Casos Prácticos. Manual de supuestos prácticos sobre recursos humanos y procesos organizacionales. Barcelona: Granica.

Luna-Arocas, R. (2004) Ética y recursos humanos. Un estudio empírico. Dirigir Personas, 30, junio, 54-61.

Macip, S. y Poy, A. (2001) Las competencias profesionales en una empresa de transporte. En J. Boada (Director) Capital Humano : 52 Casos Prácticos. Manual de supuestos prácticos sobre recursos humanos y procesos organizacionales. Barcelona: Granica.

Marín, M. ; Infante, E. y Rivero, M. (2002) Presiones internas del ámbito laboral y/o familiar como antecedentes del conflicto trabajo-familia. Revista de Psicología Social, 17 (1), 103-112.

Morales, J. C. (2005) La cultura organizacional y su efecto en la sostenibilidad de una estructura federativa: El caso de Mondragón Corporación Cooperativa. Estudios Financieros, 206, mayo , 219-256.

Moreno, M. (2000) Un caso de despido. En L. Puchol (Director) Casos y supuestos en dirección y gestión de recursos humanos . Madrid: Díaz de Santos.

Palací, F. J. y Topa, G. (2001) Bricolage Sur. En J. Boada (Director) Capital Humano : 52 Casos Prácticos. Manual de supuestos prácticos sobre recursos humanos y procesos organizacionales. Barcelona: Granica.

Puchol, L. (2000 a) Cara y cruz de la evaluación del desempeño. En L. Puchol (Director) Casos y supuestos en dirección y gestión de recursos humanos . Madrid: Díaz de Santos.

Puchol, L. (2000 b) ¡Malditos Headhunters!. En L. Puchol (Director) Casos y supuestos en dirección y gestión de recursos humanos . Madrid: Díaz de Santos.

Ramos, J. (2006) La incorporación de la mujer en los niveles directivos. Dirigir Personas, 39 , junio, 47-49

Romay, J. (2001) La comunicación organizacional. En J. Boada (Director) Capital Humano : 52 Casos Prácticos. Manual de supuestos prácticos sobre recursos humanos y procesos organizacionales. Barcelona: Granica.

Samaniego, C. y Díaz, F. (1995) Selección, formación y desarrollo de carreras en la administración pública. En A. Rodríguez Fernández (Director) Los Recursos Humanos en las Administraciones Públicas . Madrid: Tecnos (pp.249-288).

Valero, J.A.; Fernández, J. y Mateo, M. (2002 a) Casos de recursos humanos y relaciones laborales. Madrid: Pirámide (Análisis y descripción de puestos de trabajo, pp.31-35).

Valero, J.A.; Fernández, J. y Mateo, M. (2002 b) Casos de recursos humanos y relaciones laborales. Madrid: Pirámide (Comunicación, pp.115-117).

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili