Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2015-16 | Grau de Psicologia (2009) | Psicologia jurídica

 

Grau de Psicologia (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2015_16
Assignatura (*) PSICOLOGIA JURÍDICA Codi 11204223
Ensenyament
Grau de Psicologia (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Optativa 1Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
BONASA JIMÉNEZ, MARIA DEL PILAR
Adreça electrònica mdelpilar.bonasa@urv.cat
Professors/es
BONASA JIMÉNEZ, MARIA DEL PILAR
Web
Descripció general La Psicologia Jurídica i Forense es constitueix en un àmbit creixent d'activitat del psicòleg i requereix d'una formació i especialització específiques. Aquesta assignatura presenta els diferents àmbits d'intervenció i els requeriments per a la prestació de serveis de qualitat en aquesta àrea.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A5 Descriure i mesurar variables psicològiques (personalitat, intel•ligència, aptituds,…), processos cognitius, emocionals, psicobiològics i conductuals.
 A6 Adquirir els coneixements i destreses necessaris per diagnosticar i intervenir en els diferents contextos i camps d'aplicació de la Psicologia (educació, clínica i salut, treball i organitzacions i comunitari).
 A7 Conèixer, seleccionar i administrar les tècniques d'avaluació, diagnòstic i intervenció psicològica en els seus possibles àmbits d'aplicació.
 A10 Analitzar i interpretar les dades qualitatives i quantitatives procedents de les investigacions, informes i treballs en Psicologia per poder definir problemes, dissenyar recerca elemental, executar-la i analitzar-la utilitzant les fonts documentals rellevants en Psicologia valorant les aportacions científiques al coneixement i la pràctica professional.
 A11 Conèixer el marc legal que regula la pràctica professional i ajustar-se als principis ètics i al codi deontològic de la Psicologia.
Tipus B Codi Competències Transversals
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A5 Descriure i mesurar variables psicològiques (personalitat, intel·ligència, aptituds,…), processos cognitius, emocionals, psicobiològics i conductuals.
 A6 Descriure i mesurar variables psicològiques (personalitat, intel•ligència, aptituds,...), processos cognitius, emocionals, psicobiològics i conductuals.
 A7 Descriure i mesurar variables psicològiques (personalitat, intel•ligència, aptituds,…), processos cognitius, emocionals, psicobiològics i conductuals.
 A10 Descriure i mesurar variables psicològiques (personalitat, intel•ligència, aptituds,…), processos cognitius, emocionals, psicobiològics i conductuals.
 A11 Descriure i mesurar variables psicològiques (personalitat, intel•ligència, aptituds,…), processos cognitius, emocionals, psicobiològics i conductuals.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C3 Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de coneixements i al seu sistema de valors
Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’ accés a la informació i el seu ús
Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

Continguts
Tema Subtema
1. Què és la Psicologia Jurídica i Forense. Àmbits d'aplicació.
1.1 Perspectiva històrica
1.2 Concepte i relació amb el Dret
1.3 Conceptes legals bàsics d'importància en la tasca del psicòleg jurídic i forense
2. El psicòleg davant dels tribunals de justícia.
2.1 Pèrits: actuació i informes
2.2 Conceptes bàsics de peritació psicològica
3. Psicologia Jurídica i Dret Civil i de Família.
3.1 Custòdia i règim de visites
3.2 Acolliment i adopcions
3.3 Altres àmbits d'intervenció en Dret Civil
4. Psicologia Jurídica i Dret Penal.
4.1 Valoració de víctimes: credibilitat i efectes
4.2 Agressors: capacitat cognitiva i volitiva
4.3 Els menors i els processos penals
4.4 Violència contra la parella
4.5 Abús sexial infantil
5. Psicologia Jurídica i Dret Laboral.
5.1 Normativa bàsica
5.2 Àmbits d'intervenció: baixes psicològiques, accidents de treball, valoració seqüeles

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries
A11
C3
2 1 3
Sessió Magistral
A6
A7
A10
A11
5 5 10
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària
A6
A7
A10
A11
5 10 15
Presentacions / exposicions
A6
A7
A10
A11
3 17 20
Debats
A6
A7
A10
A11
2 8 10
Atenció personalitzada
A6
C3
2 1 3
 
Proves pràctiques
A5
A7
A10
A11
C3
2 5 7
Proves mixtes
A5
A7
A10
A11
C3
2 5 7
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Exposició per part de la professora del funcionament de l'assignatura, valoració dels coneixements, habilitats i expectatives prèvies de l'alumnat
Sessió Magistral Presentació teòrica de l'origen i desenvolupament de la disciplina, marc sociolegal actual i possibilitats d'intervenció.
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària Treball sobre casos concrets desde la demanda fins a la seva resolució.
Presentacions / exposicions Desenvolupament d'un tema d'actualitat dins de la disciplina i exposició davant del grup-classe
Debats Presencials i on line sobre aspectes concrets de l'assignatura
Atenció personalitzada Seguiment presencial i/o virtual de l'assoliment d'aprenentatges i resolució de dubtes.

Atenció personalitzada
Descripció
Presencial en horari d'atenció a l'alumnat previa petició per e-mail o moodle, o bé virtual per les mateixes vies

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Sessió Magistral
A6
A7
A10
A11
Assistència mínima d'un 80% de les classes i participació activa 10%
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària
A6
A7
A10
A11
Resolució d'activitats i exercicis a l'aula 10%
Presentacions / exposicions
A6
A7
A10
A11
Davant del grup classe, sobre aspectes rellevants de la disciplina 20%
Debats
A6
A7
A10
A11
Plantejament de temes d'actualitat en grups de discussió en forma de debat 10%
Proves pràctiques
A5
A7
A10
A11
C3
Resolució d'activitats i exercicis a l'aula 20%
Proves mixtes
A5
A7
A10
A11
C3
Examen consistent en preguntes tipus test i un cas pràctic a desenvolupar 30%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Les activitats avaluades plantejades corresponen a l'avaluació continuada. Superar l'assignatura implica una nota mínima de 5 en la part pràctica i de 5 en la part teòrica, de no ser així l'assignatura quedarà suspesa. En cas de no seguir-la de manera adient s'haurà de comunicar al començament de l'assignatura per tal d'establir possibilitats de compensació, com a màxim una setmana després d'iniciat el quadrimestre.

Segona convocatòria implica la realització de tasques avaluades que es vagin plantejant, examen i treball que es concretarà a l'inici de la docència.

Durant les activitats d'avaluació no es podrà fer servir cap dispositiu de comunicació i transmissió de dades, sent motiu directe de desqualificació. Així mateix no està permès l'ús de telèfons mòbils durant les classes.


Fonts d'informació

Bàsica García, E (coord), Fundamentos de Psicología Jurídica y Forense, Oxford University Press, 2010
Sierra, JC; Jiménez, EM y Buela-Casal, G (coords), Psicología forense: manual de técnicas y aplicaciones, Biblioteca Nueva, 2006
Jiménez Gómez, F (coord), Evaluación psicológica forense. Matrimonio y procesos de protección con el menor, Amarú ediciones, 2006

Complementària

Recomanacions


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
AVALUACIÓ I DIAGNÒSTIC PSICOLÒGIC I/11204113
PSICOLOGIA SOCIAL APLICADA/11204112
AVALUACIÓ I DIAGNÒSTIC PSICOLÒGIC II/11204114
 
Altres comentaris
Les característiques de l'assignatura fan imprescindible presentacions orals individuals i grupals davant del grup-classe. És quelcom a tenir en compte a l'hora de valorar la matrícula a la mateixa. En tot cas es recomana que, d'haver-hi algun problema en aquest sentit, es comuniqui a la docent a la major brevetat per tal d'evitar complicacions posteriors.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili