Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2015-16 | Grau de Psicologia (2009) | Psicologia social de l'esport

 

Grau de Psicologia (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2015_16
Assignatura (*) PSICOLOGIA SOCIAL DE L'ESPORT Codi 11204222
Ensenyament
Grau de Psicologia (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Optativa 1Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
REVILLAS ORTEGA, FERNANDO JOSÉ
Adreça electrònica fernandojose.revillas@urv.cat
Professors/es
REVILLAS ORTEGA, FERNANDO JOSÉ
Web
Descripció general 1. Conèixer l’evolució històrica de la Psicologia Social de l’esport 2. Comprendre els diferents marcs teòrics que existeixen a la Psicologia Social de l’Esport 3. Aprofundir en les habilitats psicològiques que es posen de manifest a l’entrenament, la competició, l’arbitratge i el judici esportius. 4. Analitzar les especials característiques de les organitzacions esportives.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A5 Descriure i mesurar variables psicològiques (personalitat, intel•ligència, aptituds,…), processos cognitius, emocionals, psicobiològics i conductuals.
 A6 Adquirir els coneixements i destreses necessaris per diagnosticar i intervenir en els diferents contextos i camps d'aplicació de la Psicologia (educació, clínica i salut, treball i organitzacions i comunitari).
 A7 Conèixer, seleccionar i administrar les tècniques d'avaluació, diagnòstic i intervenció psicològica en els seus possibles àmbits d'aplicació.
 A10 Analitzar i interpretar les dades qualitatives i quantitatives procedents de les investigacions, informes i treballs en Psicologia per poder definir problemes, dissenyar recerca elemental, executar-la i analitzar-la utilitzant les fonts documentals rellevants en Psicologia valorant les aportacions científiques al coneixement i la pràctica professional.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1 Aprendre a aprendre.
 B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbit tècnic concrets.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A5 Descriure i mesurar variables psicològiques (personalitat, intel·ligència, aptituds,…), processos cognitius, emocionals, psicobiològics i conductuals.
 A6 Diagnosticar i intervenir en el camp específic de la psicologia del treball, les organitzacions i els recursos humans.
 A7 Seleccionar i administrar les tècniques d'avaluació, diagnòstic i intervenció pròpies de la Psicologia del treball, les organitzacions i els recursos humans.
 A10 Planificar i executar les intervencions adequades, avaluant i analitzant els resultats i l'eficència de les pròpies actuacions, en l'àmbit de la Psicologia del treball, les organitzacions i els recursos humans.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1 Comprèn els elements que composen una disciplina
 B6 Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus, llegendes,...
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C2 Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i presentacions digitals
 C4 Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

Continguts
Tema Subtema
Historia de la Psicologia social del Deporte.
Marcs teòrics
Psicologia de la Competició Esportiva
Psicologia de l’Entrenament Esportiu
Psicologia de l’Arbitratge i Judici esportius
Organitzacions Esportives
Habilitats psicològiques a l’esport

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
Sessió Magistral
A5
A6
A7
A10
14 5 19
Resolució de problemes, exercicis
A6
A7
A10
B1
C2
C4
16 25 41
Atenció personalitzada
B1
2 0 2
 
Proves objectives de tipus test
A5
A6
A10
2 10 12
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Explicació de com anirà l'assignatura
Sessió Magistral Continuguts de caire teòric
Resolució de problemes, exercicis Pràctiques als seminaris
Atenció personalitzada Dubtes a les classes teòriques, als seminaris i a les hores de tutoria

Atenció personalitzada
Descripció
L'alumne es pot posar en contacte amb el professor durant les hores d'atenció al despatx (preferentment) o bé per correu electrònic bàsicament per concertar cita.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Resolució de problemes, exercicis
A6
A7
A10
B1
C2
C4
Hi haurà diferents treballs que seràn valorats amb el 75% de la nota final dels seminaris. El 25% restant correspondrà a l'assistència 40%
Proves objectives de tipus test
A5
A6
A10
Es faran proves de tipus test sobre el contingut de l'assignatura 60%
Altres  

La part teòrica i la part pràctica s'han d'aprovar de manera independent per superar l'assignatura

 
Altres comentaris i segona convocatòria

D'acord amb la normativa vigent el professor podrà establir aquelles mesures que consideri oportunes per al bon desenvolupament de les activitats avaluatives. Les mesures podrien incloure limitacions pel que fa a l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves i seran d'obligat compliment per part de l'estudiantat.


Fonts d'informació

Bàsica Riera, J., Introducción a la psicología del deporte, 1985, Martinez Roca
Riera, J. y Cruz, J., Psicología del deporte: aplicaciones y perspectivas, 1991, Martinez Roca
Ribes, E. y Lopez, F., Teoría de la Conducta: un análisis de campo y paramétrico, 1985, Trillas

Complementària

Balaguer, I. (1994). Entrenamiento Psicológico en el deporte. Valencia: Albatros

Cruz, J. (Ed.) (1997). Psicología del deporte. Madrid: Síntesis

Weinberg, R.S. y Gould, D. (1995). Fundamentos de psicología del deporte y el ejercicio físico. Barcelona: Ariel

Williams, J.M. (Eds.) (1986). Applied Sport psychology. Palo Alto, Ca: Mayfield. Traducción: Psicología Aplicada al Deporte. Madrid: Biblioteca Nueva, 1991

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili