Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2015-16 | Grau de Psicologia (2009) | Construcció d'escales i tests informatitzats

 

Grau de Psicologia (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2015_16
Assignatura (*) CONSTRUCCIÓ D'ESCALES I TESTS INFORMATITZATS Codi 11204219
Ensenyament
Grau de Psicologia (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Optativa 1Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
ARISTE CASTAÑO, SANTIAGO
Adreça electrònica santiago.ariste@urv.cat
Professors/es
ARISTE CASTAÑO, SANTIAGO
Web
Descripció general Aquesta assignatura té com objectiu principal que el alumne aprengui a desenvolupar processos d’investigació de caire social des d’uns perspectiva pràctica. L’alumne haurà d’assolir uns continguts eminentment pràctics que després li seran de molta utilitat a l’hora de desenvolupar el seu Treball de Final de Grau.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A10 Analitzar i interpretar les dades qualitatives i quantitatives procedents de les investigacions, informes i treballs en Psicologia per poder definir problemes, dissenyar recerca elemental, executar-la i analitzar-la utilitzant les fonts documentals rellevants en Psicologia valorant les aportacions científiques al coneixement i la pràctica professional.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de la Psicologia.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A10 Descriure i mesurar variables psicològiques (personalitat, intel•ligència, aptituds,…), processos cognitius, emocionals, psicobiològics i conductuals.
Analitzar i interpretar dades qualitatives i quantitatives.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B2 Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació
Elabora una estratègia per a resoldre el problema
Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables
Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C2 Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors
Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i presentacions digitals
Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

Continguts
Tema Subtema
1. La investigació a les ciències socials
a. Tipologies d'investigació
b. Usos de la investigació
c. Exemples i camps d'aplicació
2. Procediments d'investigació
3. Construcció d'escales
4. Anàlisi d'informació quantitativa
5. Representació gràfica i creació d'informes de resultats

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries
2 0 2
Sessió Magistral
B2
16 10 26
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
A10
B2
C2
30 30 60
Treballs
A10
B2
C2
10 50 60
Atenció personalitzada
2 0 2
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Introducció a l'assignatura
Sessió Magistral Exposicions teòriques sobre el temari: explicacions sobre metodologia d'investigació, realització d'enquestes i els diversos anàlisis
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques Aplicació pràctica del temari utilitzant
Treballs Realització d'un treball personal d'un estudi social d'un tema que pugui interessar als alumnes
Atenció personalitzada Atenció a classe, online i al despatx

Atenció personalitzada
Descripció
L'atenció personalitzada es farà presencialment a la classe i a les hores d'atenció a l'alumnat (previ cita). També s'atendrà de forma online mitjançant Fòrums al Moodle i a través del correu electrònic.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Sessió Magistral
B2
Prova escrita sobre un cas pràctic: detecció d'errors i proposar solucions 20%
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
A10
B2
C2
Realització de pràctiques a classe 30%
Treballs
A10
B2
C2
Realització d'un treball pràctic simulant una situació de recerca 50%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

D'acord amb la normativa vigent el professor podrà establir aquelles mesures que consideri oportunes per al bon desenvolupament de les activitats avaluatives. Les mesures podrien incloure limitacions pel que fa a l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves i seran d'obligat compliment per part de l'estudiantat.


Fonts d'informació

Bàsica Pérez, C, , Técnicas estadísticas con SPSS 12. Aplicaciones al análisis de datos, , Prentice Hall, 2005
Vigil, A. i Lorenzo, U, , Introducción al SPSS/PC 7.0,, , 1999
Maria Perez Marques , • SPSS. Estadistica descriptiva , , CreateSpace Independent Publishing Platform

Complementària

Recomanacions


 
Altres comentaris
Tot i que no és indispensable, és bo disposar d'una base d'estadística conceptual. Es treballarà qualsevol element des del punt de vista pràctic i no teòric, però és bo tenir els conceptes bàsics d'estadística descriptiva clars.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili