Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2015-16 | Grau de Psicologia (2009) | Avaluació psicopedagògica en educació

 

Grau de Psicologia (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2015_16
Assignatura (*) AVALUACIÓ PSICOPEDAGÒGICA EN EDUCACIÓ Codi 11204206
Ensenyament
Grau de Psicologia (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Optativa 1Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
ALEMANY VAZQUEZ, MARIA JOSEP
Adreça electrònica mariajosep.alemany@urv.cat
Professors/es
ALEMANY VAZQUEZ, MARIA JOSEP
Web
Descripció general L'avaluació psicopedagògica és l'eina principal per assessorar i interveni amb els alumnes.Aquesta avaluació i assessorament parteixen de les necessitats educatives que presenta l'alumne per desenvolupar-se com persona ,dins d'un context social i les necessitats que presenta el centre educatiu

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A3 Conèixer els processos i etapes principals del desenvolupament psicològic al llarg del cicle vital en els seus aspectes de normalitat i anormalitat.
 A5 Descriure i mesurar variables psicològiques (personalitat, intel•ligència, aptituds,…), processos cognitius, emocionals, psicobiològics i conductuals.
 A7 Conèixer, seleccionar i administrar les tècniques d'avaluació, diagnòstic i intervenció psicològica en els seus possibles àmbits d'aplicació.
 A8 Identificar les característiques rellevants del comportament dels individus i grups, descriure i analitzar els seus problemes i necessitats per planificar i executar les intervencions adequades, avaluant i analitzant els resultats i l'eficàcia de les pròpies actuacions.
Tipus B Codi Competències Transversals
Tipus C Codi Competències Nuclears

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A3 Descriure i mesurar variables psicològiques (personalitat, intel·ligència, aptituds,…), processos cognitius, emocionals, psicobiològics i conductuals.
 A5 Diagnosticar i intervenir en el camp específic de la Psicologia de l'Educació
 A7 Seleccionar i administrar les tècniques d’avaluació, diagnòstic i intervenció psicològica pròpies de la Psicologia de l'Educació.
 A8 Planificar i executar les intervencions adequades, avaluant i analitzant els resultats i l’eficàcia de les pròpies actuacions, en l’àmbit de la Psicologia de l'Educació.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge

Continguts
Tema Subtema
TEMA 1: Avaluació psicopedagògica
Concepte , Finalitat i procediement. La demanda del professional. Tècniques e instruments d'avaluació .L'entrivista familia alumne .Avaluació dels eu entorn.Elaboració Dictamens i informes .Intervenció i assessorament
TEMA 2 : Avaluació psicopedagògica alumnes dificultats comunicació i llenguatge oral i escrit

Desenvolupament del llenguatge oral i la seva avaluació dins d'un context educatiu ,
Proces d'aquisició del llenguatge escrit i la seva avaluació .Intervenció i assessorament
TEMA 3 : Avaluació psicopedagògica alumnes amb problemes d'aprenetatge per retard mental Definició i àmbits d'avaluació .Procediment d'avaluació del aprenentatges escolars i la seva relació amb les capaacitats i/o competècies de l'etapa eductiva
TEMA 4 ;Avaluació psicopedagògica dels alumnes amb problemes i trastorns de conducta Caracteristiques diferencials dels trastorns emocionals i/o conducta a l'infancia i adolescència .Avaluació dels alumnes Aspectre Autista , Avaluació alumnes trastorns del comportament (TDHA) .altres i la seva intervenció en l'àmbit educatiu i o familiar

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries
2 0 2
Portafolis/ Carpeta d’aprenentatge
A3
30 20 50
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A3
15 0 15
Sessió Magistral
30 0 30
Atenció personalitzada
10 0 10
 
Proves objectives de tipus test
2 0 2
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l’assignatura.
Portafolis/ Carpeta d’aprenentatge Exposició dels continguts de l'assignatura teòric i pràctic amb aplicació i observació del tema
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Plantejament de situacions pràctiques sobre el contingut de la matèria. Els alumnes, en grups reduïts, les estudiaran i proposaran la solució argumentada per resoldre-les. A continuació es farà una posada en comú i es trauran conclusions.
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura
Atenció personalitzada Els alumnes disposaran d'hores d'atenció individual i /o grup per tal de realitzar una totoria i segument personalitzat de l'alumne

Atenció personalitzada
Descripció
L'objectiu de l'atenció personalitzada és poder seguir de prop el seguiment de l'alumne a l'assignatura, per tal de poder-li guiar en el seu aprenentatge, i posar-li a l'abast les eines i indicacions que necessiti. Els alumnes disposaran d'hores d'atenció personaltzada individual i en grup amb cita previa

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves objectives de tipus test
Altres   Tècnica de recopilació i organització d’evidències que promouen la reflexió de l'estudiant sobre la seva evolució i demostren el seu assoliment de competències professionals que el capaciten per a un desenvolupament professional satisfactori.
 
Altres comentaris i segona convocatòria

D'acord amb la normativa vigent el professor podrà establir aquelles mesures que consideri oportunes per al bon desenvolupament de les activitats avaluatives. Les mesures podrien incloure limitacions pel que fa a l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves i seran d'obligat compliment per part de l'estudiantat.


Fonts d'informació

Bàsica Bonals, J ; Sánchez-Cano M, La evaluacion psicopedagogica, Grao, 2007
Zabala Vidiella , A, La pràctica educativa, Graó, 1995
Selvini ,M, El mago sin màgia , Paidós, 1987
Coll ,C, Psicologia y Curriculum , Barcelona. Laia , 1987
, , ,
Coll, C y otros (, Desarrollo Psicologico y Educación, Alianza, 1990

Complementària Sánchez , A , Necesidades Educativas e intervención psicopedagògica , EUB , 1998

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili