Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2015-16 | Grau de Psicologia (2009) | Programes d'intervenció psicoeducativa en contexts familiars

 

Grau de Psicologia (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2015_16
Assignatura (*) PROGRAMES D'INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN CONTEXTS FAMILIARS Codi 11204205
Ensenyament
Grau de Psicologia (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Optativa 1Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
VENDRELL ARAGONESES, ANA MARIA
Adreça electrònica anamaria.vendrell@urv.cat
Professors/es
VENDRELL ARAGONESES, ANA MARIA
Web
Descripció general Estudi de les variables i processos educatius que intervenen en el context familiar. Aproximació a les orientacions i programes d’intervenció en aquest àmbit des d’una perspectiva evolutiva-educacional

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A3 Conèixer els processos i etapes principals del desenvolupament psicològic al llarg del cicle vital en els seus aspectes de normalitat i anormalitat.
 A6 Adquirir els coneixements i destreses necessaris per diagnosticar i intervenir en els diferents contextos i camps d'aplicació de la Psicologia (educació, clínica i salut, treball i organitzacions i comunitari).
 A7 Conèixer, seleccionar i administrar les tècniques d'avaluació, diagnòstic i intervenció psicològica en els seus possibles àmbits d'aplicació.
 A8 Identificar les característiques rellevants del comportament dels individus i grups, descriure i analitzar els seus problemes i necessitats per planificar i executar les intervencions adequades, avaluant i analitzant els resultats i l'eficàcia de les pròpies actuacions.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1 Aprendre a aprendre.
 B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
Tipus C Codi Competències Nuclears

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A3 Diagnosticar i intervenir en el camp específic de la Psicologia de l'educació.
 A6 Seleccionar i administrar les tècniques d'avaluació, diagnòstic i intervenció psicològica pròpies de la Psicologia de l'educació.
 A7 Planificar i ejecutar les intervencions adequades, evaluant i analitzant els resultats i l'eficàcia de les pròpies actuacions, en l'àmbit de la Psicologia de l'educació.
 A8 Planificar i executar les intervencions adequades, avaluant i analitzant els resultats i l’eficàcia de les pròpies actuacions, en l’àmbit de la Psicologia de l'Educació.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1 Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge
 B5 Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis
Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup
Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge

Continguts
Tema Subtema
BLOC 1: Bases teòrico-pràctiques:paradigmes i models Model ecològic
Model ecològic transaccional
Model del contextualisme evolutiu
BLOC 2: Diversitat familiar Models de familia no tradicional i desenvolupament dels infants
Famílies amb infants amb necessitats educatives
BLOC 3: Infància i família en contextos de dificultat Vulnerabilitat i resiliència
Intervenció per la preservació familiar
Maltractament i prevenció:Tipologies, Característiques, Conseqüències.
Els sistemes de protecció a la infància i la coordinació professional
BLOC 4: Orientacions i programes d'intervenció psicoeducativa en l'àmbit familiar Objectius, Característiques, metodologia dels programes
Models d’intervenció
BLOC 5: L’escola i les transformacions de la família Programes pel desenvolupament social i afectiu a l’aula

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries
4 3 7
Sessió Magistral
A3
25 35 60
Portafolis/ Carpeta d’aprenentatge
A6
A7
B1
2 10 12
Treballs
A8
B5
10 33 43
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària
B1
B5
3 10 13
Atenció personalitzada
5 10 15
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats relacionades amb els coneixements prèvis sobre la metèria i presentació de l'assignatura
Sessió Magistral Exposició dels continguts de la matéria per part del docent amb suport digital. Es facilitarà/promourà la participació de l'alumne
Portafolis/ Carpeta d’aprenentatge Recull dels continguts de la matèria
Treballs Resolució de problemes,análisi i resolució de situacions
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària Resolució de casos pràctics
Atenció personalitzada Seguiment e l'alumne i guia en l'aprenentatge

Atenció personalitzada
Descripció
L'objectiu de l'atenció personalitzada és el seguiment de l'alumne en relació a l'assignatura, per tal de guiar-lo en el seu aprenentatge, i posar al seu abast les eines i les indicacions que necessiti. Els alumnes disposaran d'hores d'atenció personalitzada individual i en grup amb cita prèvia.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Portafolis/ Carpeta d’aprenentatge
A6
A7
B1
20%
Treballs
A8
B5
Resolució de problemes, exercicis Anàlisi i solució d'exercicis relacionats amb la temàtica de la matèria. Hi haurà una part de treball grupal de l'assignatura i una part individual (exercicis, lectures, reculls, anàlisi de casos) 70%
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària
B1
B5
10%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Segona convocatòria: examen

D'acord amb la normativa vigent el professor podrà establir aquelles mesures que consideri oportunes pel bon desenvolupament de les activitats que són avaluades. Les mesures podrien incloure limitacions pel que fa a l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves i seran d'obligat compliment per part de l'estudiant.


Fonts d'informació

Bàsica ARRANZ, E. I OLIVA, A., Desarrollo psicológico en las nuevas estructuras familiares, (2010), Ed Piramide: Madrid
ARRRANZ, E. (coord.) , Família y desarrollo psicológico, (2004) , Pearson:Madrid
GOLOMBOK, S. , Modelos de família: ¿que es lo que de verdad cuenta?, (2006) , Graó: Barcelona
LOPEZ, F. i altres , Desarrollo afectivo y social, (2008), Ed Piramide: Madrid
RODRIGO, M.J., PALACIOS, J, (oord), Família y desarrollo humano, (2004), Alianza editorial: Madrid

Complementària CABRERA, D., FUNES, J. Y BRULLET, C., Alumnado, familias y sistema educativo, (2004), Octaedro: Barcelona
CATALDO, C., Aprendiendo a ser padres. Conceptos y contenidos para el diseño de formación de padres, (1991), Aprendizaje Visor. Madrid
COMELLAS, MJ, Escola de pares, (2007), Columna: Barcelona
MORATALLA, T, Psicologia en la familia, (2003), Tibidabo: Barcelona

Recomanacions


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
DESENVOLUPAMENT SOCIOAFECTIU/11204006
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili