Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2015-16 | Grau de Psicologia (2009) | Dificultats d'aprenentatge

 

Grau de Psicologia (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2015_16
Assignatura (*) DIFICULTATS D'APRENENTATGE Codi 11204204
Ensenyament
Grau de Psicologia (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Optativa 1Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
ALEMANY VAZQUEZ, MARIA JOSEP
Adreça electrònica mariajosep.alemany@urv.cat
Professors/es
ALEMANY VAZQUEZ, MARIA JOSEP
Web
Descripció general L’assignatura se centra en l’estudi de l’adquisició de la lectura i l’escriptura i, les dificultats en el seu aprenentatge. Es proporcionen els recursos adients per a identificar i avaluar aquestes dificultats i, s'aporten propostes concretes per a la intervenció específica en aquest camp.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A6 Adquirir els coneixements i destreses necessaris per diagnosticar i intervenir en els diferents contextos i camps d'aplicació de la Psicologia (educació, clínica i salut, treball i organitzacions i comunitari).
Tipus B Codi Competències Transversals
 B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
 B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbit tècnic concrets.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A6 Diagnosticar i intervenir en el camp específic de la Psicologia de l'Educació.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B5 Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències
 B6 Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus, llegendes,...
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C3 Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de coneixements i al seu sistema de valors
 C4 Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

Continguts
Tema Subtema
MÒDUL I. Dificultats d’aprenentatge i enfocaments d'intervenció. Tema 1. Conceptualització de dificultats d'aprenentatge.
1.1 Evolució històrica en la definició de dificultats d’aprenentatge.
1.2. Identificació i diagnòstic de les dificultats d'aprenentatge.
1.3. Classificació de dificultats d’aprenentatge.

Tema 2. Intervenció en les dificultats d’aprenentatge.
2.1.Models d'intervenció.
2.2.La pràctica professional del psicòleg davant les dificultats d'aprenentatge. La col·laboració com a marc de les relacions professionals.
MÒDUL II. L'adquisició del llenguatge escrit.
Tema 1. Llegir i escriure, activitats complexes.
1. Sistemes d’escriptura. Llegir i escriure en un sistema alfabètic.
2.Mètodes d'ensenyament de la lectura i l'escriptura.
3. Els múltiples sentits i dimensions dels termes lectura i escriptura.

MÒDUL III. L'aprenentatge de la lectura i les seves dificultats.
Tema 1. L'aprenentatge de la lectura.
1. Conceptualització de lectura.
2.Dimensió sociocultural: usos i funcions de la lectura. Llegir en el món digital.
3.Dimensió cognitiva: models explicatius dels processos cognitius implicats en la lectura. Habilitats de descodificació i el reconeixement de paraules. Vocabulari. Fluïdesa lectora. Habilitats de comprensió lectora. Nivells de comprensió dels textos. La reflexió i el control sobre la pròpia lectura. Les estratègies en el procés lector.
4.Dimensió lingüística: gèneres discursius i tipologia de textos Propietats textuals.
5.Dimensió evolutiva: etapes del procés d’adquisició de la lectura.
6.Dimensió emocional, afectiva i motivacional: atribuir sentit i implicar-se en la lectura.

Tema 2. Definició i avaluació de les principals dificultats associades amb l’aprenentatge de la lectura. Propostes d'intervenció.
1.Les múltiples dificultats en l'aprenentatge de la lectura.
2.Dificultats de reconeixement de les paraules. Dislèxies. Problemes en la comprensió lectora.
3.Proves, instruments per a la detecció i avaluació de les dificultats de lectura. Situacions informals per avaluar les dificultats en la lectura. Instruments formals i tests estandarditzats d'avaluació de dificultats de lectura.
4.Propostes d'intervenció. Estratègies, procediments i recursos més adequats per a la intervenció psicoeducativa en la prevenció i resolució de les dificultats de lectura.
MÒDUL IV. L'aprenentatge de l'escriptura i les seves dificultats.

Tema 1. L'aprenentatge de l'escriptura.
1. Conceptualització d'escriptura.
2.Dimensió sociocultural: usos i funcions de l’escriptura. Escriure en elmón digital.
3.Dimensió cognitiva: models explicatius dels processos cognitius implicats en l’escriptura. Habilitats de codificació i escriptura de paraules. El procés de producció d'un text. La reflexió i el control sobre el procés d’expressió escrita. Les estratègies del procés de composició de textos.
4. Dimensió grafomotora de l'escriptura. Grafisme i habilitats psicomotores.
5.Dimensió lingüística: reflexió sobre el funcionament de la llengua. Morfosintaxi. Lèxic. Ortografia.
6.Dimensió evolutiva: etapes d’adquisició del codi alfabètic.
7.Dimensió emocional, afectiva i motivacional: atribuir sentit i implicar-se en propostes de producció de textos.

Tema 2. Definició i avaluació de les principals dificultats associades amb l’aprenentatge de l'escriptura. Propostes d'intervenció.
1.Les múltiples dificultats en l'aprenentatge de l’escriptura. 2.Dificultats en l’escriptura de paraules. Ortografia natural i ortografia arbitrària. Disgrafies. Dificultats de la producció de textos.Dificultats en l'aprenentatge grafomotor de l'escriptura manual.
3. Avaluació de les dificultats de l’escriptura. Situacions informals per avaluar les dificultats en l’escriptura. Instruments formals i tests estandarditzats d'avaluació de dificultats d’escriptura.
4.Propostes d'intervenció. Estratègies, procediments i recursos més adequats per a la intervenció psicoeducativa en la prevenció i resolució de les dificultats de l’escriptura.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
Sessió Magistral
A6
20 10 30
Estudis previs
A6
C3
5 20 25
Supòsits pràctics/ estudi de casos
A6
B5
B6
C3
C4
20 40 60
Atenció personalitzada
10 0 10
 
Proves de desenvolupament
A6
C4
4 20 24
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries En la primera sessió de classe es presentarà la guia docent, el funcionament de l'assignatura i, el sistema i instruments d'avaluació.
Sessió Magistral Explicació dels continguts dels mòduls amb suport de material imprès i digital.
Estudis previs Treball d'estudi i aprofundiment de les lectures recomanades per a cada mòdul.
Supòsits pràctics/ estudi de casos Estudi i resolució de casos pràctics que els alumnes, en petit grup,hauran d' analitzar emprant coneixements relacionats amb els continguts tractats en cada mòdul.
Atenció personalitzada El sentit de l'atenció personalitzada és promoure l'avaluació formativa i formadora del procés d'ensenyament i aprenentatge. Es concreta en el seguiment del treball individual i d'equip de l'estudiant i en l'oferiment d'ajuda per a l'autoregulació del seu procés d'aprenentatge. En aquest sentit, es procurarà fer el retorn qualitatiu comentat tant del procés de treball com dels productes lliurats pels estudiants.

Atenció personalitzada
Descripció
El sentit de l'atenció personalitzada és promoure l'avaluació formativa i formadora del procés d'ensenyament i aprenentatge. Es concreta en el seguiment del treball individual i d'equip de l'estudiant i en l'oferiment d'ajuda per a l'autoregulació del seu procés d'aprenentatge. En aquest sentit, es procurarà fer el retorn qualitatiu comentat tant del procés de treball com dels productes lliurats

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Supòsits pràctics/ estudi de casos
A6
B5
B6
C3
C4
En la qualificació es tindrà en compte:
- Ajustament a les demandes realitzades.
- Iniciativa en la cerca d¡informació.
- Pertinència, coherència i rellevància conceptual del treball elaborat.
- Aproximació crítica i creativa en el plantejament i resolució de la situació problema.
- Correcció lingüística.
- Actitud responsable i implicació en el treball personal i d'equip.
40%
Proves de desenvolupament
A6
C4
Proves d'aprenentatge referides a continguts treballats a classe i refernciats en documents i materials de treball. 60%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

D'acord amb els objectius, els continguts i el funcionament proposat, l'avaluació de l'assignatura serà continua i exigirà la implicació personal i permanent de l'estudiant en les activitats programades i en el control i la regulació de l'aprenentatge individual i col·lectiu. L'assistència regular a les sessions presencials, tant les teòriques com les de seminari, es considera un requisit imprescindible per aquesta modalitat d'avaluació i, en qualsevol cas, haurà de ser igual o superior a un 80% d'aquestes sessions.

La nota final de l'assignatura s'obtindrà de la suma de les puntuacions obtingudes en els dos instruments d'avaluació, d'acord amb el percentatge assignat, sempre i quan tinguin cadascun d'ells una qualificació mínima de 5. Com que una de les competències que desenvolupa l'assignatura és expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV en la prova i treballs s'haurà de demostrar un bon domini de la llengua.

Podran optar a una segona convocatòria els alumnes que no hagin superat l'assignatura. La segona convocatòria només se centrarà en la recuperació de la prova escrita ja que els treballs de resolució de casos suspesos es recuperarà durant el desenvolupament de l'assignatura.


Fonts d'informació

Bàsica CASSANY, D. , La cuina de l’escriptura., Barcelona: Empúries., 1993
CASSANY, D. , Reparar l’escriptura. Didàctica de la correcció de l’escrit, Barcelona: ICE UB i Graó., 1993
CASSANY, D., Rere les línies: sobre la lectura contemporània, Barcelona: Empúries., 2006
CASSANY, D., Para ser letrados : voces y miradas sobre la lectura, Barcelona: Paidós, 2009
CASSANY, D. , En_línia Llegir i escriure a la xarxa, Barcelona: Graó. , 2011
CASSANY, D. ; LUNA, M.; SANZ, G , Ensenyar llengua, Barcelona: Graó., 2000
CERVERA, M; TORO, J. , T.A.L.E.C. : test d'anàlisi de lectura i escriptura en català, Madrid : Visor, 1991
CUETOS,F., Psicologia de la escritura. Diagnóstico y tratamiento de los trastornos de escritura, Madrid: Wolters -Kluwer. , 2008
CUETOS, F. , Psicología de la lectura, Madrid: Wolters Kluwer, 2010
CUETOS, F.; RAMOS, J.L. Y RUANO, E, PROESC. Evaluación de los Procesos de Escritura., Madrid: TEA., 2002
CUETOS, F., RODRÍGUEZ, B,., RUANO, E. y RIVAS, D, Batería de Evaluación de los procesos lectores (revisada) PROLEC-R. , Madrid: TEA., 2005
DEFIOR,S., Una clasificación de las tareas utilizadas en la evaluación de las habilidades fonológicas y algunas ideas para su mejora, Infancia y Aprendizaje, 73, 49-63., 1996
DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ , Orientacions per a la millora de la comprensió lectora i l'expressió escrita., Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament d’Educació. , 2010
DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT, La lectura en un centre educatiu. Saber llegir, llegir per aprendre, gust per llegir. El pla de lectura de centre, Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament d’Educació., 2013
DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT , Competències bàsiques de l’àmbit lingüístic. Llengua i literatura (catalana i castellana). Identificació i desplegament a l’educació primària., Barcelona: Generalitat de Catalunya, 2013
DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT, Competències bàsiques de l’àmbit lingüístic. Llengua i literatura (catalana i castellana). Identificació i desplegament a l’educació secundària , Barcelona: Generalitat de Catalunya., 2013
MARTÍN, E. i SOLÉ, I. (Coords.). , Orientación educativa: Atención a la diversidad y educación inclusiva, Barcelona: Graó, 2011
MIRAS, M; SOLÉ. I; CASTELLS, N. i alt. , La representació de les tasques de lectura i escriptura per aprendre. El punt de vista dels alumnes. A A. Camps i M. Millán (coord.). Mirades i veus : recerca sobre l'educació lingüística i literària , Barcelona: Graó., 2008
SÁNCHEZ, E., Comprensió i redacció de textos : dificultats i ajudes, Barcelona. Edebé. , 2000
SÁNCHEZ, E. (coord.), La Lectura en el aula : qué se hace, qué se debe hacer y qué se puede hacer ., Barcelona : Graó, 2010
SÁNCHEZ, E, RUEDA,MI , La intervención educativa en alumnos con dificultades de aprendizaje. , Barcelona:UOC, 2002
SANCHEZ-CANO, M., BONALS, J. (Coords.) , La evaluación psicopedagógica, Barcelona: Graó, 2005
SANCHEZ-CANO, M., BONALS, J. (Coords.), Manual de asesoramiento psicopedagógico., Barcelona: Graó, 2007
SOLÉ, I. , Estrategias de lectura, Barcelona: Graó, 1992
ANDREU, Ll (Coord.), L'adquisició de la lectura i les seves dificultats., Barcelona:UOC, 2013
ANDREU, Ll (Coord.), Les dificultats de l'aprenentatge de l'escriptura i de les maemàtiques., Barcelona:UOC, 2013
GISPERT, D.; RIBAS, L., Alumnado con dificultades en el aprendizaje de la lectura., Barcelona:Graó, 2010

Complementària BLOOM, H. , Com llegir i per què, 2000, Barcelona: Empúries-Anagrama
PÉREZ, P., ZAYAS, F, Competencia en comunicación lingüística, Madrid: Alianza, 2007
PENNAC, D. , Com una novel·la, 1993, Barcelona: Empúries

Monogràfics de revistes

Llegir. Articles de didàctica de la Llengua i la literatura. Núm.41. Gener 2007.

Las competencias lectoras. Aula de Innovación Educativa núm. 162 .juny 2007.

Aprender a escribir, escribir para aprender. Aula de Innovación Educativa núm. 175 octubre 2008.

Aprendre a llegir i a escriure al cicle inicial, moment clau de l’escolaritat obligatòria. Guix.

Elements d'acció educativa.Núm.363. Març 2010.

Leer para aprender. Nuevas alfabetizaciones. Aula de Innovación Educativa Núm.200. Març 2011

Recomanacions


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ II/11204118
 
Altres comentaris
Es recomanable que aquesta optativa es cursi a 4t curs, després d'haver realitzat Psicologia de l'Educació II:
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili