Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2015-16 | Grau de Psicologia (2009) | Pensament i resolució de problemes

 

Grau de Psicologia (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2015_16
Assignatura (*) PENSAMENT I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES Codi 11204120
Ensenyament
Grau de Psicologia (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Obligatòria Tercer 2Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
DEMESTRE VILADEVALL, JOSEP
Adreça electrònica josep.demestre@urv.cat
Professors/es
DEMESTRE VILADEVALL, JOSEP
Web
Descripció general L’assignatura està dirigida a l’estudi dels processos de pensament i raonament, sempre presents quan un ésser humà intenta raonar i/o prendre una decisió. Analitzarem les operacions i mecanismes implicats en aquests processos. Abordarem les principals teories i paradigmes experimentals que estan a disposició del psicòleg del raonament; a més a més, presentarem els resultats més rellevants, això és, els que tenen una major significació teòrica i/o empírica, obtinguts pels diferents paradigmes

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A1 Conèixer els diferents models teòrics de la Psicologia, la dimensió social, antropològica i històrica i ser capaç de valorar críticament les seves contribucions i limitacions al comportament dels individus, dels grups i de les organitzacions.
 A2 Conèixer i comprendre les lleis i principis dels processos psicològics.
 A5 Descriure i mesurar variables psicològiques (personalitat, intel•ligència, aptituds,…), processos cognitius, emocionals, psicobiològics i conductuals.
 A10 Analitzar i interpretar les dades qualitatives i quantitatives procedents de les investigacions, informes i treballs en Psicologia per poder definir problemes, dissenyar recerca elemental, executar-la i analitzar-la utilitzant les fonts documentals rellevants en Psicologia valorant les aportacions científiques al coneixement i la pràctica professional.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
Tipus C Codi Competències Nuclears

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Conèixer la perspectiva psicològica en l’estudi del llenguatge i el pensament humà.
Entendre quins són els problemes teòrics més rellevants i les solucions proposades.
 A2 Familiaritzar-se amb els principals descobriments de la investigació en aquests camps i adquirir una visió integrada dels mateixos.
Establir les relacions entre pensament i llenguatge.
Establir les relacions que hi ha entre processos psicològics bàsics i el pensament i el llenguatge.
 A5 Conèixer quins són els procediments d’investigació que permeten a la psicologia abordar preguntes que es plantegen sobre el pensament, i sobre la facultat del llenguatge i la seva funció comunicativa.
 A10 Conèixer els àmbits d’aplicació en els que es poden projectar els coneixements en l’estudi del llenguatge i el pensament.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B3 Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball
Experimenta amb procediments nous
Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge

Continguts
Tema Subtema
1 Psicologia del Pensament i el Raonament 1.1 Lògica i Raonament
1.2 Raonament Deductiu
1.3 Raonament Inductiu
2 Raonament Deductiu 2.1 Raonament Condicional
2.1.1 Teories del Raonament Condicional
2.2 Raonament Sil·logístic
2.2.1 Les figues del sil·logisme
2.2.2 Psicologia dels sil·logismes
2.3 Raonament sobre Relacions
2.3.1 Problemes de sèries de tres termes
3 Comprovació d’hipòtesis 3.1 Les tasques de Peter Wason
3.1.1 La tasca de selecció
3.1.2 El problema THOG
4 Raonament Probabilístic 4.1 Nocions bàsiques de la Teoria de la Probabilitat
4.2 Els heurístics de Kahneman i Tversky
4.2.1 L’heurístic de Representativitat
4.2.1.1 Fal·làcia de la conjunció
4.2.2 L’heurístic de Disponibilitat
4.2.3 L’heurístic d’Ancoratge i ajust

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries
A1
2 0 2
Sessió Magistral
A1
A2
A5
A10
B3
30 45 75
Seminaris
A1
A2
A5
A10
B3
10.5 21 31.5
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
14 21 35
Atenció personalitzada
2 2.5 4.5
 
Proves objectives de tipus test
A1
A2
A5
A10
1.5 0 1.5
Proves pràctiques
A10
B3
0.5 0 0.5
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l'assignatura: objectius, blocs temàtics, organització, metodologia, fonts d'informació disponibles, criteris d'avaluació, etc.
Sessió Magistral Les sessions magistrals estaran constituïdes per exposicions teòriques clarament estructurades i integrades entre si que seran conduïdes pel professor i que tindran un caràcter obert i dinàmic, on l’alumne haurà de tenir una presència activa, de manera que la seva participació sigui clau en el seu desenvolupament. Durant les exposicions en qüestió, el professor tractarà de comprovar el grau de seguiment de l’alumnat.
Seminaris Els seminaris es centraran en la lectura, anàlisi i comentari d'articles científics. S’establirà un calendari d’acord amb el qual l’alumne haurà de treballar pel seu compte texts i materials seleccionats prèviament pel professor; posteriorment es posaran en comú a l’aula les qüestions treballades que suscitin més interès i/o dificultats.
Realització d’experiments senzills a l’aula.
Anàlisi i interpretació de resultats obtinguts en investigacions psicològiques.
Posada en comú a l’aula.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Plantejament de problemes d’interès psicològic i metodològic.
Realització d'exercicis de lògica deductiva. Regles d'inferència i taules de veritat.
Realització d’experiments senzills a l’aula.
Anàlisi i interpretació de resultats obtinguts en investigacions psicològiques.
Posada en comú a l’aula.
Atenció personalitzada En l'horari d'atenció als alumnes i en hores concertades, el professor resoldrà dubtes i problemes que pugui tenir l'alumne amb l'assignatura.

Atenció personalitzada
Descripció
A petició de l'alumne, s'atendran consultes i es resoldran dubtes en l'espai i horari convinguts amb el professor. Cal tenir present, a més a més, l'horari d'atenció a l'alumnat del professor en el període lectiu corresponent.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves objectives de tipus test
A1
A2
A5
A10
Temari tractat a les classes magistrals i a les sessions de seminari 80%
Proves pràctiques
A10
B3
Temari tractat a les sessions de pràctiques. Exercicis de lògica deductiva: regles d'inferència i taules de veritat. 20%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

D'acord amb la normativa vigent el professor podrà establir aquelles mesures que consideri oportunes per al bon desenvolupament de les activitats avaluatives. Les mesures podrien incloure limitacions pel que fa a l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves i seran d'obligat compliment per part de l'estudiantat.


Fonts d'informació

Bàsica Carretero, M., Asensio, M., Psicología del Pensamiento, Alianza Editorial, 2008
Carretero, M., Almaraz, J., Fernández Berrocal, P., Razonamiento y comprensión, Trotta, 1995
Carretero, M., García-Madruga J.A, Lecturas de Psicología del Pensamiento, Alianza Editorial, 1984
Espino, O., Pensamiento y razonamiento, Pirámide, 2004
Gabucio, F., Psicología del pensamiento, Editorial UOC, 2005
Garnham, A., Oakhill J., Manual de psicología del pensamiento, Paidós, 1994
González Labra, M.J., Introducción a la psicología del pensamiento, Trotta, 1998
Piattelli-Palmarini, M. , Los túneles de la mente, Crítica, 1995
Santamaría, C., Introducción al razonamiento humano, Alianza Editorial, 1995
Sáiz, C., Pensamiento Crítico, Pirámide, 2009
Wason, P. C. y Johnson-Laird, P. N., Psicología del razonamiento: estructura y contenido, Debate, 1981

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili