Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2015-16 | Grau de Psicologia (2009) | Llenguatge i comunicació

 

Grau de Psicologia (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2015_16
Assignatura (*) LLENGUATGE I COMUNICACIÓ Codi 11204119
Ensenyament
Grau de Psicologia (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Obligatòria Tercer 1Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
GUASCH MOIX, MARC
Adreça electrònica marc.guasch@urv.cat
Professors/es
GUASCH MOIX, MARC
Web http://psico.fcep.urv.es/projectes/gip/esp/
Descripció general Com assignatura dins de l'estudi dels processos psicològics bàsics, els objectius que es pretenen aconseguir són els següents: 1.- Conèixer la perspectiva psicològica en l'estudi del llenguatge i de la comunicació. 2.- Entendre quins són els problemes teòrics més rellevants i les solucions proposades. 3.- Familiaritzar-se amb les principals troballes de la recerca en aquest camp i adquirir una visió integrada de les mateixes. 4.- Conèixer quins són els procediments de recerca que permeten a la psicologia abordar les preguntes que es planteja sobre el llenguatge com una facultat de la ment i com un instrument de comunicació. 5.- Establir relacions entre els processos que intervenen en el llenguatge i la comunicació i la resta de processos psicològics bàsics. 6.- Estar informats sobre els àmbits d'aplicació en els quals es poden projectar els coneixements en l'estudi del llenguatge i de la comunicació.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A1 Conèixer els diferents models teòrics de la Psicologia, la dimensió social, antropològica i històrica i ser capaç de valorar críticament les seves contribucions i limitacions al comportament dels individus, dels grups i de les organitzacions.
 A2 Conèixer i comprendre les lleis i principis dels processos psicològics.
 A5 Descriure i mesurar variables psicològiques (personalitat, intel•ligència, aptituds,…), processos cognitius, emocionals, psicobiològics i conductuals.
 A10 Analitzar i interpretar les dades qualitatives i quantitatives procedents de les investigacions, informes i treballs en Psicologia per poder definir problemes, dissenyar recerca elemental, executar-la i analitzar-la utilitzant les fonts documentals rellevants en Psicologia valorant les aportacions científiques al coneixement i la pràctica professional.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbit tècnic concrets.
Tipus C Codi Competències Nuclears

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Conèixer la perspectiva psicològica en l’estudi del llenguatge i el pensament humà.
Entendre quins són els problemes teòrics més rellevants i les solucions proposades.
 A2 Familiaritzar-se amb els principals descobriments de la investigació en aquests camps i adquirir una visió integrada dels mateixos.
Establir les relacions entre pensament i llenguatge.
Establir les relacions que hi ha entre processos psicològics bàsics i el pensament i el llenguatge.
 A5 Conèixer quins són els procediments d’investigació que permeten a la psicologia abordar preguntes que es plantegen sobre el pensament, i sobre la facultat del llenguatge i la seva funció comunicativa.
 A10 Conèixer els àmbits d’aplicació en els que es poden projectar els coneixements en l’estudi del llenguatge i el pensament.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B6 Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant
Sap respondre a les preguntes que se li formulen
Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic
Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...
Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus, llegendes,...
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge

Continguts
Tema Subtema
Tema 1: Introducció a la psicolingüística i a l’estudi de la comunicació
Tema 2: Percepció de la parla
Tema 3: El nivell lèxic
Tema 4: Processament sintàctic
Tema 5: Producció del llenguatge
Tema 6: La comunicació com activitat intencional: teories pragmàtiques
Tema 7: Comprensió del discurs

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
Sessió Magistral
A1
A2
A5
29 29 58
Seminaris
A5
A10
B6
13 13 26
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
A2
A5
A10
6 6 12
Pràctiques a laboratoris
A1
A5
9 9 18
Atenció personalitzada
3 0 3
 
Proves objectives de tipus test
A1
A2
A10
2 30 32
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries En la primera sessió de classe es presentaran els objectius, continguts i sistema d'avaluació de l'assignatura.
Sessió Magistral Les sessions teòriques consistiran en l'exposició, per part del professor, dels continguts inclosos al programa de l'assignatura. En aquesta exposició s'abordaran tant qüestions teòriques com estudis de caràcter empíric-experimental.
Seminaris Els seminaris consistiran en sessions monogràfiques que abordaran amb certa profunditat temes rellevants dins l'àmbit de la psicolingüística i la comunicació. Aquestes sessions poden consistir tant en exposicions per part del professor, com en la visualització de material audiovisual. També poden incloure debats sobre el tema estudiat o preguntes que l'alumne haurà de respondre i justificar sobre el tema tractat.
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques Les pràctiques a l'aula d'informàtica consistiran en la rèplica d'experiments clàssics dins l'àmbit de la psicolingüística. En aquestes sessions l'alumne podrà actuar com investigador o com participant en l'experiment. Les dades es registraran i posteriorment s'analitzaran i s'interpretaran els resultats.
Pràctiques a laboratoris Les pràctiques a l'aula habitual consistiran en la rèplica d'experiments clàssics dins l'àmbit de la psicolingüística, i el posterior anàlisi dels resultats grupals obtinguts, o bé en la resolució d'exercicis pràctics que es comentaran a la mateixa sessió.
Atenció personalitzada S'oferirà als alumnes sessions de tutoria per tal de valorar el correcte seguiment de l'assignatura i resoldre possibles problemes.

Atenció personalitzada
Descripció
Els alumnes tindran al professor disponible durant el seu horari d'atenció per tal de resoldre els dubtes sobre els continguts teòrics i pràctics de l'assignatura, així com per ajudar-los a resoldre els possibles problemes que puguin sorgir en relació a la superació de l'assignatura.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Seminaris
A5
A10
B6
S'avaluaran mitjançant informes de preguntes curtes/exercicis que l'alumne haurà d'entregar per escrit. 25%
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
A2
A5
A10
(veure seminaris) (veure seminaris)
Pràctiques a laboratoris
A1
A5
(veure seminaris) (veure seminaris)
Proves objectives de tipus test
A1
A2
A10
S'avaluaran els continguts teòrics de l'assignatura, així com el contingut de les sessions de seminaris/laboratoris, mitjançant una prova objectiva de tipus test. Es tindrà en compte la comprensió dels conceptes treballats a l'assignatura, així com la correcta comprensió de les dades experimentals estudiades. Es valorarà la capacitat dels alumnes per interpretar els resultats dels estudis i de relacionar-los amb els diferents models i hipòtesis. 75%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

D'acord amb la normativa vigent, el professor podrà establir aquelles mesures que consideri oportunes per al bon desenvolupament de les activitats avaluatives. Les mesures podrien incloure limitacions pel que fa a l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves i seran d'obligat compliment per part de l'estudiantat.


Fonts d'informació

Bàsica Fernando Cuetos Vega, Julio González Álvarez, Manuel de Vega Rodríguez , Psicología del Lenguaje, 2015, Editorial Médica Panamericana
Miquel Serra, Comunicación y lenguaje. La nueva neuropsicología cognitiva, 2013, Barcelona: Publicacions i edicions de la UB
Harley, T. A., Psicología del lenguaje: de los datos a la teoría, 2009, Madrid: McGraw Hill
Cortès,M., Introducció a la psicologia del llenguatge i de la comunicació, 2006, Barcelona: Publicacions i edicions de la UB
Soler, O. (coordinadora), Psicologia del llenguatge, 2006, Barcelona: UOC

Complementària Belinchón, M., Igoa, J. M. y Rivière, A., Psicología del lenguaje: investigación y teoría, 1992, Madrid:Trotta
Carroll, D. W., Psicología del lenguaje, 2006, Madrid: Thomson
Traxler, M. J., Introduction to Psycholinguistics: Understanding Language Science, 2012, Chichester:Wiley-Blackwell
Warren, P., Introducing Psycholinguistics, 2013, New York: Cambridge UniversityPress
Fernández, E. M. i Cairns, H. S., Fundamentals of Psycholinguistics, 2011, Chichester:Wiley-Blackwell

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili