Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2015-16 | Grau de Psicologia (2009) | Psicologia dels grups

 

Grau de Psicologia (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2015_16
Assignatura (*) PSICOLOGIA DELS GRUPS Codi 11204115
Ensenyament
Grau de Psicologia (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Obligatòria Tercer 1Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
REVILLAS ORTEGA, FERNANDO JOSÉ
Adreça electrònica fernandojose.revillas@urv.cat
Professors/es
REVILLAS ORTEGA, FERNANDO JOSÉ
Web
Descripció general Psicologia dels grups és una aplicació de les diferents teories psicològiques a l’ambit del treball en grups i equips. S'expliquen els models que descriuen la conducta humana al grup. Amb les dinàmiques que fa l’estudiant posem en pràctica estrategies de millora i intervenció grupal.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A1 Conèixer els diferents models teòrics de la Psicologia, la dimensió social, antropològica i històrica i ser capaç de valorar críticament les seves contribucions i limitacions al comportament dels individus, dels grups i de les organitzacions.
 A7 Conèixer, seleccionar i administrar les tècniques d'avaluació, diagnòstic i intervenció psicològica en els seus possibles àmbits d'aplicació.
 A8 Identificar les característiques rellevants del comportament dels individus i grups, descriure i analitzar els seus problemes i necessitats per planificar i executar les intervencions adequades, avaluant i analitzant els resultats i l'eficàcia de les pròpies actuacions.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
Tipus C Codi Competències Nuclears

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Exposar de manera escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs.
 A7 Utilitzar informació, especialment de caràcter bibliogràfic.
 A8 Conèixer i analitzar diverses les diverses etapes que han configurat les disciplines del treball, la psicologia dels grups i la psicologia de les organitzacions.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B5 Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis
Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup
Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip
Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i terminis requerits
Dirigeix reunions amb eficàcia
Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides
Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge

Continguts
Tema Subtema
Tema 1.- Models i teories de psicologia dels grups.
Tema 2.- Estructura grupal.
Tema 3.- Dinàmica i processos grupals.
Tema 4.- Tècniques d'intervenció grupal.
Tema 5.- Tècniques d'avaluació grupal.
Tema 6.- Casos pràctics:

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries
1 4 5
Sessió Magistral
A1
9 10 19
Supòsits pràctics/ estudi de casos
A7
B5
14 25 39
Atenció personalitzada
1 0 1
 
Proves objectives de tipus test
A1
A8
1 10 11
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Definició dels objectius del curs i lectura de material introductori
Sessió Magistral Lectura prèvia del material didàctic preparat pel professor. Assistència a classe i participació activa.
Supòsits pràctics/ estudi de casos Perparació i realització en grup d'exercics per posar en pràctica les diferents tècniques grupals emprades.
Atenció personalitzada atencio personal

Atenció personalitzada
Descripció
Resolució de dubtes presencialment en horari d'atenció

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Supòsits pràctics/ estudi de casos
A7
B5
Elaboració d'una memòria amb les activitats grupals realitzades (75% de la nota final dels seminaris). S'avaluarà la presència als seminaris (25% de la nota final dels seminaris)

35%
Proves objectives de tipus test
A1
A8
Exercici tipus test de 40-50 ítems (en funció del material que es doni) 65%
Altres  

S'han d'aprovar les dues parts independentment per superar l'assignatura

 
Altres comentaris i segona convocatòria

D'acord amb la normativa vigent el professor podrà establir aquelles mesures que consideri oportunes per al bon desenvolupament de les activitats avaluatives. Les mesures podrien incloure limitacions pel que fa a l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves i seran d'obligat compliment per part de l'estudiantat.


Fonts d'informació

Bàsica N.Tordera, J.Tous et al., Temes de Psicologia Social, 2005, Cossetània
J.Tous, Aspectes psicosocials de la qualitat de vida al sector hoteler, 2011, Recreca-URV
Sanchez, J.C., Psicología de los grupos, 2002, McGraw Hill
Blanco, A, Caballero, A., De la Corte, L., Psicología de los grupos, 2004, Prentice Hall

Complementària

Recomanacions


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
PSICOLOGIA SOCIAL/11204003
PSICOLOGIA SOCIAL APLICADA/11204112
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili