Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2015-16 | Grau de Psicologia (2009) | Avaluació i diagnòstic psicològic I

 

Grau de Psicologia (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2015_16
Assignatura (*) AVALUACIÓ I DIAGNÒSTIC PSICOLÒGIC I Codi 11204113
Ensenyament
Grau de Psicologia (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Obligatòria Segon 2Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
HERNANDEZ MARTINEZ, CARMEN
Adreça electrònica mdolores.hierro@urv.cat
carmen.hernandez@urv.cat
Professors/es
HIERRO BUSTO, MARIA DOLORES
HERNANDEZ MARTINEZ, CARMEN
Web
Descripció general En aquesta part de la matèria l'alumne ha d'adquirir coneixement sobre aspectes generals de l'avaluació psicològica, així com les diferents tipus de tècniques emprades.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A1 Conèixer els diferents models teòrics de la Psicologia, la dimensió social, antropològica i històrica i ser capaç de valorar críticament les seves contribucions i limitacions al comportament dels individus, dels grups i de les organitzacions.
 A6 Adquirir els coneixements i destreses necessaris per diagnosticar i intervenir en els diferents contextos i camps d'aplicació de la Psicologia (educació, clínica i salut, treball i organitzacions i comunitari).
 A7 Conèixer, seleccionar i administrar les tècniques d'avaluació, diagnòstic i intervenció psicològica en els seus possibles àmbits d'aplicació.
 A11 Conèixer el marc legal que regula la pràctica professional i ajustar-se als principis ètics i al codi deontològic de la Psicologia.
Tipus B Codi Competències Transversals
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Conèixer les nocions bàsiques actuals sobre avaluació, els seus àmbits d'aplicació i els diferents enfocaments teòrics, així com la seva vinculació a les diferents alternatives terapèutiques.
Conèixer el concepte d'avaluació i psicodiagnòstic, com una activitat integradora dels diversos aspectes i disciplines que conflueixen en el comportament humà.
 A6 Conèixer les nocions bàsiques actuals sobre avaluació, els seus àmbits d'aplicació i els diferents enfocaments teòrics, així com la seva vinculació a les diferents alternatives terapèutiques.
Conèixer el concepte d'avaluació i psicodiagnòstic, com una activitat integradora dels diversos aspectes i disciplines que conflueixen en el comportament humà.
Adquirir l'interès i la curiositat necessària per desenvolupar "la sensibilitat diagnòstica" que precisa aquest tasca, així com l'estímul i motivació per sostenir una formació permament en l'àrea.
 A7 Conèixer els instruments necessaris ( cada un d'ells vincultats al marc teòric corresponent) per a què pugui realitzar una recopilació sistemàtica de dades sobre un individu, així con la utilització que s'ha de fer d'ells tenint en compte el codi deontològic.
 A11 Conèixer el concepte d'avaluació i psicodiagnòstic, com una activitat integradora dels diversos aspectes i disciplines que conflueixen en el comportament humà.
Conèixer els instruments necessaris ( cada un d'ells vincultats al marc teòric corresponent) per a què pugui realitzar una recopilació sistemàtica de dades sobre un individu, així con la utilització que s'ha de fer d'ells tenint en compte el codi deontològic.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C3 Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

Continguts
Tema Subtema
BLOC A. Fonaments, bases conceptuals i metodològiques de l’avaluació psicològica
A.1. Aproximació històrica
A.2. Bases conceptuals
A.3. Models i marcs teòrics predominants en l’avaluació psicològica
A.4. L'avaluació psicològica entesa com a procés
A.5. Aspectes ètics de l’avaluació psicològica
BLOC B. Tècniques d’avaluació psicològica
B.1. Tècniques d’observació
B.2. Tècniques d’autoinforme
B.3. Tècniques d’entrevista
B.4. Tècniques subjectives
B.5. Tècniques projectives
B.6. Tècniques objectives
B.7. La integració de resultats: l’informe psicològic

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
Sessió Magistral
A1
A6
A7
A11
27 59 86
Seminaris
A1
A6
A7
A11
C3
20 20 40
Pràctiques a laboratoris
A1
A6
A7
A11
C3
10 10 20
Atenció personalitzada
1 0 1
 
Proves objectives de tipus test
A1
A7
A11
C3
2 0 2
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Descripció general de l'assignatura: Objectius, metodologies, programació temporal, avaluació, etc.
Sessió Magistral Exposició a classe dels aspectes teòrics de l'assignatura.
Seminaris Sessions on es tractaran de manera més pràctica aspectes relacionats amb l'assignatura tant de manera individual com grupal.
Pràctiques a laboratoris Sessions en petits grups on tractaran de manera més pràctica aspectes relacionats amb l'assignatura de manera més individualitzada.
Atenció personalitzada Resolució de dubtes de manera individualitzada al despatx del professor/a dins l'horari d'atenció a alumnes o havent concertat cita prèviament.

Atenció personalitzada
Descripció
Es portarà una supervisió del treball de l'alumne així com resolució de dubtes que puguin sorgir a classe.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Sessió Magistral
A1
A6
A7
A11
Prova objectiva tipus test. 50%
Seminaris
A1
A6
A7
A11
C3
Informes de pràctiques.
Treballs relacionats amb el material donat a classe.
Es valorarà assistència i participació.
30%
Pràctiques a laboratoris
A1
A6
A7
A11
C3
Informes de pràctiques.
Treballs relacionats amb el material donat a classe.
Es valorarà assistència i participació.
20%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

PART TEÒRICA: Aquesta part de l'assignatura s'avaluarà mitjançant una prova objectiva tipus test (examen) i valdrà un 50% de la nota final. D'aquesta part SÍ hi haurà segona convocatòria.

PART PRÀCTICA: Aquesta part de l'assignatura s'avaluarà mitjançant informes de pràctiques, treballs, comentaris, etc. que es realitzaran al llarg del curs tant a les sessions de seminari com a les de laboratori; i valdrà un 50% de la nota final. D'aquesta part NO hi haurà segona convocatòria.


IMPORTANT:

1) Es necessita tenir aprovades les dos parts per aprovar l'assignatura.

2) No es guardarà cap nota ni d'examen ni de treballs per als cursos posteriors.


D'acord amb la normativa vigent el professor podrà establir aquelles mesures que consideri oportunes per al bon desenvolupament de les activitats avaluades. Les mesures podrien incloure limitacions pel que fa a l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves i seran d'obligat compliment per part de l'estudiant.


Fonts d'informació

Bàsica Moreno-Rosset, C. , Evaluación psicológica: Concepto, proceso y aplicación en las áreas del desarrollo y de la inteligencia, Sanz y Torres, 2005
Fernández-Ballesteros, R, Evaluación Psicológica. Conceptos, métodos y estudio de casos, Ed. Pirámide. Madrid, 2006
Forns i Santacana, M, Avaluació Psicològica. , Fundació per la Universitat Oberta de Catalunya, 2004
Fernández-Ballesteros, R, Introducción a la Evaluación Psicológica I y II, Ed. Pirámide. Madrid, 2005
Buela-Casal, G; Sierra, JC, Manual de evaluación psicológica, Siglo XXI, 1997

Complementària Barrio, V, Evaluación psicològica aplicada a diferentes contextos, UNED. Madrid, 2003
Buela-Casal, G; Sierra JC, Manual de evaluación psicológica, Ed. Siglo XXI, 1997
Aiken, L.W. , Tests psicológicos y evaluación, Prentice Hall, 2003
Alonso Tapia, J. , Evaluación Psicológica. Coordenadas, procesos y garantías. , Ediciones de la Universidad Autónoma de Madrid, 2004
Caballo, V. , Manual de evaluación en Psicología Clínica, Siglo XXI, 1996
Cohern, R.J. i Swerdlik, M.E. , Pruebas y evaluación psicológicas, McGraw Hill, 2000
Costas i Moragas, C. , Avaluació psicològica del desenvolupament infantil. Des del naixement fins als sis anys, Universitat Autònoma de Barcelona, Servei de publicacions, 2004
Fernández Liria, A. i Rodríguez Vega, B. , Habilidades de entrevista para psicoterapeutas, Desclée De Brower, 2002
Gregory, R.J. , Evaluación psicológica: historia, principios y aplicaciones, El Manual Moderno., 2001
Hammer, E.F. , Test proyectivos gráficos, Paidós, 2004
Neimeyer, G.J. , Evaluación Constructivista, Paidós, 1996
Ownby, R.L. , Psychological reports: A guide to report writing in professional psychology., Wiley, 2007

Recomanacions

Assignatures que en continuen el temari
AVALUACIÓ I DIAGNÒSTIC PSICOLÒGIC II/11204114


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili