Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2015-16 | Grau de Psicologia (2009) | Psicologia experimental

 

Grau de Psicologia (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2015_16
Assignatura (*) PSICOLOGIA EXPERIMENTAL Codi 11204111
Ensenyament
Grau de Psicologia (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Obligatòria Segon 2Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
VIGIL COLET, ANDRÉS
Adreça electrònica andreu.vigil@urv.cat
montserrat.domenech@urv.cat
silvia.duranb@urv.cat
Professors/es
VIGIL COLET, ANDRÉS
DOMÈNECH AUQUÉ, MONTSERRAT
DURAN BONAVILA, SILVIA
Web http://psico.fcep.urv.cat/docencia/virtual/
Descripció general Es pretén abordar la Psicologia Experimental com l'estudi de la metodologia científica en general i dels mètodes d'experimentació en particular, així com la seva aplicació en els diferents àmbits d'investigació en Psicologia. A més a més l'assignatura pretén que el alumne assoleixi els coneixements necessaris per l'anàlisi de dades provinents d'experiments.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A5 Descriure i mesurar variables psicològiques (personalitat, intel•ligència, aptituds,…), processos cognitius, emocionals, psicobiològics i conductuals.
 A9 Conèixer els diferents dissenys d'investigació i els procediments de formulació i contrast d'hipòtesis.
 A10 Analitzar i interpretar les dades qualitatives i quantitatives procedents de les investigacions, informes i treballs en Psicologia per poder definir problemes, dissenyar recerca elemental, executar-la i analitzar-la utilitzant les fonts documentals rellevants en Psicologia valorant les aportacions científiques al coneixement i la pràctica professional.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de la Psicologia.
 B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
Tipus C Codi Competències Nuclears

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A5 Apendre el disseny bàsic d'una investigació i aprendre a formular i contrastar hipòtesis.
 A9 Conèixer les tècniques estadístiques inferencials bàsiques més habituals en la investigació i la pràctica psicològica.
Apendre a interpretar de forma crítica els resultats d'un investigació.
 A10 Potenciar la capacitat de raonament abstracte.
Conèixer les tècniques estadístiques inferencials bàsiques més habituals en l'investigació i en la pràctica psicològica.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B2 Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo
Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació
Troba la solució adequada
 B5 Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències
Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i terminis requerits
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge

Continguts
Tema Subtema
1.El mètode experimental
2. El control experimental.
2.1.Tècniques per maximitzar la variància primària.
2.2.Tècniques per controlar la variància secondària.
2.3.Tècniques per minimitzar l'error.
3.El problema de la validesa en els dissenys experimentals
3.1.Validesa de conslusió estadística.
3.2.Validesa Interna.
3.3.Validesa externa.
3.4.Validesa de constructe
4.Dissenys pre-experimentals.
5.Dissenys qusiexperimentals.
5.1.Dissenys de N=1
5.2.Dissenys de cohorts.
5.3.Disseny de grup control no equivalent
6.Dissenys experimentals
7.Dissenys fonamentats en l'aleatorització I: el disseny multigrup.
8.Dissenys fonamentats en l'aleatorització II: dissenys factorials.
9.Dissenys de mesures repetides

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries
2 0 2
Sessió Magistral
A5
A9
A10
B2
32 61 93
Pràctiques a laboratoris
A5
A10
B2
B5
24 10 34
Treballs
B2
B5
2 15 17
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A5
A9
A10
B2
2 0 2
Atenció personalitzada
2 0 2
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l'assignatura
Sessió Magistral Exposicions teòriques sobre el temari recolzades d'exercicis numèrics.
Pràctiques a laboratoris Desenvolupament d'un experiment i anàlisi de les dades generades pel mateix. Relització d'un informe en grup simulant un article científic seguint la normativa A.P.A. analitzant les dades recollides en l'experiment.
Treballs Treballs puntuals analitzant i interpretant els resultats d'experiments.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Realització d'exercicis objectius tipus test
Atenció personalitzada Respondre dubtes estudiants

Atenció personalitzada
Descripció
Consultar els dubtes sobre el temari

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Pràctiques a laboratoris
A5
A10
B2
B5
Elaboració d'un informe en grup (màxim quatre persones) analitzant les dades dels experiments que es desenvolupen en les pràctiques. 20%
Treballs
B2
B5
Elaboració d'informes individuals analitzant experiments i interpretant els seus resultats. 10%
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A5
A9
A10
B2
Prova objectiva dels continguts de l'assignatura 70%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

D'acord amb la normativa vigent el professor podrà establir aquelles mesures que consideri oportunes per al bon desenvolupament de les activitats avaluatives. Les mesures podrien incloure limitacions pel que fa a l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves i seran d'obligat compliment per part de l'estudiantat.


Fonts d'informació

Bàsica Balluerka, N., y Vergara, A.I. , Diseños de investigación experimental en Psicología. , (2002) , Madrid. Prentice Hall.
Vallejo, G., i Ato,M. , Diseños experimentales en Psicología. , (2007), Madrid. Piràmide.
Pascual, J; Frías, D; y Garcia, F. , El diseño y la investigación experimental en Psicología. , (1995) , Valencia. Cristobal Serrano
, Guia SPSS: http://psico.fcep.urv.cat/spss/, ,

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili