Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2015-16 | Grau de Psicologia (2009) | Psicopatologia I

 

Grau de Psicologia (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2015_16
Assignatura (*) PSICOPATOLOGIA I Codi 11204106
Ensenyament
Grau de Psicologia (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Obligatòria Segon 1Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
TOMÁS ALABART, INÉS
Adreça electrònica ines.tomas@urv.cat
Professors/es
TOMÁS ALABART, INÉS
Web
Descripció general Desenvolupament de la psicopatologìa, les alteracions dels procediments psicològics i de la seva conducta, així com de la seva etiología i les seves possibilitats d'intervenciò i tractament .

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A3 Conèixer els processos i etapes principals del desenvolupament psicològic al llarg del cicle vital en els seus aspectes de normalitat i anormalitat.
 A6 Adquirir els coneixements i destreses necessaris per diagnosticar i intervenir en els diferents contextos i camps d'aplicació de la Psicologia (educació, clínica i salut, treball i organitzacions i comunitari).
 A10 Analitzar i interpretar les dades qualitatives i quantitatives procedents de les investigacions, informes i treballs en Psicologia per poder definir problemes, dissenyar recerca elemental, executar-la i analitzar-la utilitzant les fonts documentals rellevants en Psicologia valorant les aportacions científiques al coneixement i la pràctica professional.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1 Aprendre a aprendre.
Tipus C Codi Competències Nuclears

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A3 Conèixer els diferents models teòrics d'explicació de la conducta anormal.
Descripció i comprensió dels processos psicològics anormals.
Comprendre la psicopatologia des del punt de vista del desenvolupament.
 A6 Conèixer els transtorns psicopatològics pel que fa a la seva fenomenologia, classificació, etiopatogènia, diagnòstic, curs i evolució.
 A10 Conèixer i saber utilitzar els sistemes de classificació en psicopoatologia.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1 Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el professor
Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes
Comprèn els elements que composen una disciplina
Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu
Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura
Fa aportacions significatives o certes innovacions
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge

Continguts
Tema Subtema
1- Concepto de Psicopatología.
2- Referentes históricos.
3-Aproximaciones teóricas y prácticas a los trastornos mentales.
4- Procesos psicológicos básicos y conflicto.
5-Los trastornos de personalidad.
6- Trastornos disociativos.
7-Trastornos somatoformes.
8- Trastornos de ansiedad.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries
2 1 3
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària
A10
14 20 34
Sessió Magistral
A10
20 25 45
Presentacions / exposicions
A10
15 15 30
Atenció personalitzada
5 5 10
 
Proves mixtes
A6
6 16 22
Proves orals
A6
2 4 6
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Reflexiò personal i posada en comú sobre el concepte de psicopatología. Lliçó magistral sobre el tema.
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària Exposició de casos de la pràctica clínica i d'aquells tractats per els mitjans de comunicaciò, el cinema o la literatura.
Discusió per subgrups als seminaris.
Sessió Magistral A càrrec del professor i altres professionals convidats
Presentacions / exposicions Es donarán textos previament als mateixos, sobre els que l'alumne haurà de fer un diari reflexiu.
Atenció personalitzada Seguiment dels dubtes i comentaris que puguin sorgir a l'entorn de l'avaluació continua dels seminaris.

Atenció personalitzada
Descripció
Horari de recepcio d'alumnes: 6 hores a la setmana

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària
A10
10%
Sessió Magistral
A10
L'avaluació sera mitjançant examen escrit d'análisis d'un cas clínic i la seva fonamentació teórica. 90%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Es farà una segona convocatòria per a qui no hagi superat la matèria.

D'acord amb la normativa vigent el professor podrà establir aquelles mesures que consideri oportunes per al bon desenvolupament de les activitats avaluatives. Les mesures podrien incloure limitacions pel que fa a l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves i seran d'obligat compliment per part de l'estudiantat.


Fonts d'informació

Bàsica , , ,
Kaplan y otr., Sinopsis de Psiquiatria, 9ª, CientificoAmericana
Barlow y otros., Manual de Psicopatologia, 2ª, McGrawHill
Millon, Trastornos de personalidad en la vida moderna, 2ª, Masson

Complementària

Recomanacions

Assignatures que en continuen el temari
PSICOPATOLOGIA I/11204106


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili