Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2015-16 | Grau de Psicologia (2009) | Neuropsicologia I

 

Grau de Psicologia (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2015_16
Assignatura (*) NEUROPSICOLOGIA I Codi 11204105
Ensenyament
Grau de Psicologia (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Obligatòria Tercer 1Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
TORRENTE TORNÉ, MARGARITA
Adreça electrònica margarita.torrente@urv.cat
laia.gasol@urv.cat
Professors/es
TORRENTE TORNÉ, MARGARITA
GASOL ALONSO, LAIA
Web
Descripció general Proporcionar a l'alumne coneixements teòrics i pràctics bàsics per una adequada comprensió de les relacions cervell-conducta, amb especial èmfasi en la neuroanatomia funcional i les diverses patologies relacionades amb cada àrea cerebral

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A6 Adquirir els coneixements i destreses necessaris per diagnosticar i intervenir en els diferents contextos i camps d'aplicació de la Psicologia (educació, clínica i salut, treball i organitzacions i comunitari).
Tipus B Codi Competències Transversals
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A6 Conèixer les bases biològiques de la conducta normal i patològica.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C4 Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

Continguts
Tema Subtema
Tema 1. Introducció a la neuropsicologia: història, mètodes i tècniques
Tema 2. Neuroanatomia funcional elemental
Tema 3. Neuropsicologia de la memòria
Tema 4. Neuropsicologia del llenguatge
Tema 5. Neuropsicologia de la funció gnòsica i les pràxies
Tema 6. Neuropsicologia de l'atenció i les funcions executives

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries
0.5 0 0.5
Sessió Magistral
A6
15.5 23.25 38.75
Seminaris
C4
6 12 18
Pràctiques clíniques
C4
6 9 15
Atenció personalitzada
1 0 1
 
Proves mixtes
A6
2 0 2
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Informació general de l'organització i la planificació de l'assignatura
Sessió Magistral Exposició del temari teòric del curs
Seminaris Revisió/ampliació de manera crítica d'alguns aspectes del temari per part del professor i dels alumnes de manera activa
Pràctiques clíniques Presentació i aplicació de proves d'avaluació neuropsicològiques
Atenció personalitzada Atenció dels alumnes en les hores de tutories del professor

Atenció personalitzada
Descripció
Atenció dels alumnes en les tutories (dubtes, ampliació, bibliografia...)

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Seminaris
C4
Participació en els seminaris i exposicions orals 20
Pràctiques clíniques
C4
Participació activa a classe i entrega dossier 20
Proves mixtes
A6
Avaluació dels continguts teòrico-pràctics 60
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Per les característiques de la matèria no hi haurà una recuperació de la part pràctica (seminaris-exposició, pràctiques-entrega dossier).

D'acord amb la normativa vigent el professor podrà establir aquelles mesures que consideri oportunes per al bon desenvolupament de les activitats avaluatives. Les mesures podrien incloure limitacions pel que fa a l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves i seran d'obligat compliment per part de l'estudiantat.


Fonts d'informació

Bàsica Junqué, C., Barroso, J., Manual de Neuropsicología, , 2009
Tirapu-Ustárroz, J., Ríos-Lago, M., Maestú, F., Manual de Neuropsicología, 2a Edición, 2011

Complementària Ardila, A., Rosselli, M., Neuropsicología clínica, , 2007
Mariën, P., Abutalebi, J., Neuropsychological Research. A Review, , 2008
Perea, M.V., Ardila, A., Síndromes neuropsicológicos, , 2005
Artigas-Pallarés, J., Narbona, J., Trastornos del neurodesarrollo, , 2011


Recomanacions


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
FONAMENTS DE PSICOBIOLOGIA/11204004
PSICOLOGIA BIOLÒGICA I/11204005
PSICOLOGIA BIOLÒGICA II/11204104
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili