Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2015-16 | Grau de Psicologia (2009) | Psicologia biològica II

 

Grau de Psicologia (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2015_16
Assignatura (*) PSICOLOGIA BIOLÒGICA II Codi 11204104
Ensenyament
Grau de Psicologia (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Obligatòria Segon 1Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
VICENS CALDERÓN, PALOMA
Adreça electrònica paloma.vicens@urv.cat
luis.heredia@urv.cat
mjesus.capilla@urv.cat
Professors/es
VICENS CALDERÓN, PALOMA
HEREDIA SANTAELLA, LUIS
CAPILLA PÉREZ, MARIA JESÚS
Web
Descripció general Fonaments biològics de la conducta i els processos mentals (Funcions bàsiques i motivacional i funcions superiors del sistema nerviós).

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A4 Conèixer i comprendre les bases biològiques de la conducta humana i els processos psicològics.
Tipus B Codi Competències Transversals
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C5 Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A4 Conèixer els mecanismes a través dels quals els factors genètics exerceixen una influència sobre el comportament.
Conèixer el paper de les hormones en la conducta.
Conèixer les bases biològiques de la agressivitat per compendre el paper de la biologia en la conducta agressiva i la violència.
Conèixer els paper de la biologia en la sexualtitat humana. tant normal com patològica.
Entendre el paper de les emocions en la planificació i organització de la conducta, aixi com en la presa de decisions.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C5 Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

Continguts
Tema Subtema
BLOC I. FUNCIONS BÀSIQUES I MECANISMES MOTIVACIONALS. TEMA 1: HOMEOSTASI.
TEMA 2: RITMES BIOLÒGICS.
TEMA 3: CONDUCTA REPRODUCTORA.
TEMA 4: EMOCIONS, ESTRÈS I CONDUCTA AGRESSIVA.
TEMA 5: CONDUCTA ADICTIVA.
BLOC II: FUNCIONS SUPERIORS. TEMA 6: PSICOBIOLOGIA DE L'APRENENTATGE I LA MEMÒRIA.
TEMA 7: PSICOBIOLOGIA DEL LLENGUATGE.
TEMA 8: ATENCIÓ I FUNCIONS EJECUTIVES.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries
2 0 2
Sessió Magistral
A4
36 54 90
Treballs
A4
C5
10 10 20
Resolució de problemes, exercicis
A4
C5
14 21 35
Atenció personalitzada
1 1 2
 
Proves objectives de tipus test
A4
1 0 1
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Explicació del funcionament i organització de l'assignatura
Sessió Magistral Expliacions magistrals sobre els continguts de la matèria
Treballs Elaboració d'un article de revisió sobre la temàtica de l'assignatura que es concretarà al començament del curs
Resolució de problemes, exercicis Formulació, anàlisi, resolució i debat sobre els problemes que vagin sorgint al llarg de l'elaboració de l'article de revisió. Serveix per avaluar específicament la competència C5
Atenció personalitzada Amb cita prèvia per correu electrònic

Atenció personalitzada
Descripció
L'alumnat podrà comptar amb atenció personalitzada dins l'horari d'atenció del professorat que romandrà penjat a la porta dels seus despatxos i es facilitarà al començament del curs. És necessari concertar cita prèvia via el correu electrònic de la universitat. No es contestarà cap correu que no sigui enviat des del correu corporatiu.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Treballs
A4
C5
Avaluació de l'article de revisió 25
Resolució de problemes, exercicis
A4
C5
Avaluació del procés d'elaboració de l'article de revisió 10
Proves objectives de tipus test
A4
Avaluació de la matèria pròpia de l'assignatura 65
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Per tal de superar l'assignatura, l'alumnat ha de treure una puntuació igual o superior a 50 sobre 100 a la prova objectiva tipus test.

Estan previstes dues convocatòries per a la prova objectives tipus test. Les dates seran avisades oportunament a l'aula.

L'avaluació del treball i de la Resolució de problemes i exercicis no tindrà segona convocatòria donades les seves característiques.

D'acord amb la normativa vigent el professor podrà establir aquelles mesures que consideri oportunes per al bon desenvolupament de les activitats avaluades. Les mesures podrien incloure limitacions pel que fa a l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves i seran d'obligat compliment per part de l'estudiant.


Fonts d'informació

Bàsica PINEL, J.P.J. , Biopsicología, Prentice Hall. Madrid. , 2007
CARLSON, N.R. , Fisiología de la conducta, Ariel Neurociencia. Barcelona, 2006
JUNQUÉ, C. , Manual de neuropsicología, Síntesis, Madrid. , 2009

Els manuals anteriors són considerats bibliografia bàsica ja que els capítols corresponents als continguts de l'assignatura podran ser considerats material avaluable de l'assignatura.
Durant el curs, es facilitarà bibliografia actualitzada i detallada, si s'escau, sobre els diferents temes a tractar que serà considerada com a complementària (per a cobrir la curiositat de l'alumnat). També es facilitarà la bibliografia específica per a treballar part dels continguts de l'assignatura i que tambè formarà part del material avaluable de l'assignatura, en cas de considerar-se oportú.

Complementària

Recomanacions


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
FONAMENTS DE PSICOBIOLOGIA/11204004
PSICOLOGIA BIOLÒGICA I/11204005
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili