Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2015-16 | Grau de Psicologia (2009) | Aprenentatge i condicionament

 

Grau de Psicologia (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2015_16
Assignatura (*) APRENENTATGE I CONDICIONAMENT Codi 11204102
Ensenyament
Grau de Psicologia (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Obligatòria Segon 1Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
FERRÉ ROMEU, MARIA PILAR
Adreça electrònica mariadelpilar.ferre@urv.cat
Professors/es
FERRÉ ROMEU, MARIA PILAR
Web
Descripció general Aquesta assignatura tracta d'un procés bàsic de gran importància per als organismes: L'aprenentatge. Es tracta d'un procés que facilita moltíssim la seva adaptació a l'entorn. Especialment quan l'entorn no és estable i canvia, el fet de disposar de processos d'aprenentatge dóna molta flexibilitat als organismes per adaptar-s'hi. En aquesta assignatura, en concret, s'estudiaran els coneixements més importants acumulats des que l'aprenentatge es començà a estudiar de forma científica.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A1 Conèixer els diferents models teòrics de la Psicologia, la dimensió social, antropològica i històrica i ser capaç de valorar críticament les seves contribucions i limitacions al comportament dels individus, dels grups i de les organitzacions.
 A2 Conèixer i comprendre les lleis i principis dels processos psicològics.
 A5 Descriure i mesurar variables psicològiques (personalitat, intel•ligència, aptituds,…), processos cognitius, emocionals, psicobiològics i conductuals.
 A10 Analitzar i interpretar les dades qualitatives i quantitatives procedents de les investigacions, informes i treballs en Psicologia per poder definir problemes, dissenyar recerca elemental, executar-la i analitzar-la utilitzant les fonts documentals rellevants en Psicologia valorant les aportacions científiques al coneixement i la pràctica professional.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1 Aprendre a aprendre.
Tipus C Codi Competències Nuclears

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció.
 A2 Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprnentage, la memòria, la percepció i l'atenció.
Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.
Conèixer les dades més importants acumulats durant el segles XX i XXI sobre l'estructura i funcionament de la memòria humana i dels processos, mecanismes i fenòmens de l'aprenentatge.
Establir les relacions pertinents entre percepció, atenció, aprenentatge i memòria, i entre aquests i altres processos psicològics bàsics.
Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció.
 A5 Familiaritzar-se amb els principals procediments d'investigació utilitzats en l'estudi psicològic de la percepció, l'atenció, l'aprenentatge i la memòria i exercitar-se en l'ús d'aquests procediments.
Identificar els elements i les variables importants en les situacions experiementals d'aprenentatge, memòria, percepció i atenció i ser capaç d'interpretar els resultats d'aquests experiements, relacionant-los amb els objectius i les hipòtesis plantejades.
 A10 Familiaritzar-se amb els principals procediments d'investigació utilitzats en l'estudi psicològic de la percepció, l'atenció, l'aprenentatge i la memòria i exercitar-se en l'ús d'aquests procediments.
Identificar els elements i les variables importants en les situacions experiementals d'aprenentatge, memòria, percepció i atenció i ser capaç d'interpretar els resultats d'aquests experiements, relacionant-los amb els objectius i les hipòtesis plantejades.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1 Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge

Continguts
Tema Subtema
Tema 1-Introducció a l'estudi de l'aprenentatge i tipus d'aprenentatge 1-Concepte d'aprenentatge
2-Marcs teòrics en l'estudi de l'aprenentatge
3-Tipus d'aprenentatge
Tema 2-Procediments bàsics de condicionament clàssic 1-Els inicis del condicionament clàssic: Els treballs de Pavlov
2-El paradigma del condicionament clàssic
3-Fases del condicionament clàssic
4-Condicionament clàssic excitatori
5-Condicionament clàssic inhibitori
Tema 3-Variables i fenòmens en condicionament clàssic 1-Variables que afecten al condicionament clàssic
2-Fenòmens de condicionament clàssic
Tema 4-Procediments bàsics de condicionament operant o instrumental 1-Els primers treballs de Thorndike i Skinner
2-El paradigma del condicionament instrumental
3-Fases del condicionament instrumental
4-Procediments de condicionament instrumental
Tema 5-Variables i fenòmens en condicionament instrumental 1-Variables que afecten al condicionament instrumental
2-Fenòmens de condicionament instrumental
Tema 6-Influències biològiques i cognitives en l'aprenentatge 1-Processos biològics en l'aprenentatge
2-Processos cognitius en l'aprenentatge

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries
A1
0.5 0 0.5
Sessió Magistral
A1
A2
15 10 25
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
A5
A10
B1
8 6 14
Estudis previs
A2
B1
4 12 16
Atenció personalitzada
B1
0.5 0 0.5
 
Proves objectives de tipus test
A1
A2
A10
2 7 9
Proves objectives de tipus test
A1
A2
A10
2 8 10
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Durant la primera sessió de les classes teòriques i pràctiques es presentarà als alumnes l'assignatura i se'ls exposaran els objectius, continguts, metodologies i avaluació que s'utilitzaran.
Sessió Magistral Les sessions teòriques consistiran en l'exposició, per part del professor, dels continguts teòrics inclosos al programa de l'assignatura. Donat que part del contingut d'aquesta assignatura és experimental, de vegades l'exposició consistirà en la descripció d'experiments, dels quals els alumnes hauran d'identificar les variables implicades i interpretar-ne els resultats.
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques Les pràctiques consistiran en la simulació de fenòmens de condicionament clàssic, instrumental, i d'aprenentatge espacial mitjançant programes d'ordinador dissenyats amb aquesta finalitat concreta.
Estudis previs Els alumnes hauran de llegir a casa i treballar una sèrie de lectures relacionades amb els continguts de la matèria. Posteriorment, aquestes lectures es discutiran a classe i s'avaluarà la comprensió del seu contingut per part dels alumnes.
Atenció personalitzada S'atendrà de forma individual als alumnes durant l'horari d'atenció del professor.

Atenció personalitzada
Descripció
La professora, durant les hores d'atenció a l'alumnat, atendrà els dubtes de l'assignatura.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves objectives de tipus test
A1
A2
A10
S'avaluaran els coneixements teòrics de l'assignatura. Es tindrà en compte la comprensió dels alumnes dels conceptes treballats a l'assignatura. També es tindrà en compte la seva capacitat per entendre la lògica de les investigacions realitzades en l'àmbit de l'aprenentatge, per interpretar-ne els resultats i relacionar-los amb les diferents propostes teòriques.

Les preguntes sobre els continguts teòrics s'inclouran en les proves objectives tipus test que es faran al llarg del curs. En concret, les proves que es realitzaran seran:
-Primera convocatòria on s'avaluarà tot el temari (continguts teòrics i pràctics).
-Segona convocatòria a la que s'hauran de presentar els alumnes que no hagin superat la primera convocatòria.


70%
Proves objectives de tipus test
A1
A2
A10
S'avaluaran els coneixements pràctics de l'assignatura. Es tindrà en compte la capacitat dels estudiants d'aplicar els coneixements teòrics.

Les preguntes sobre els continguts pràctics s'inclouran en les proves objectives tipus test que es faran al llarg del curs . En concret, les proves que es realitzaran seran:
-Primera convocatòria on s'avaluarà tot el temari (continguts teòrics i pràctics).
-Segona convocatòria a la que s'hauran de presentar els alumnes que no hagin superat la primera convocatòria.
30%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

D'acord amb la normativa vigent el professor podrà establir aquelles mesures que consideri oportunes per al bon desenvolupament de les activitats avaluades. Les mesures podrien incloure limitacions pel que fa a l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves i seran d'obligat compliment per part de l'estudiant.


Fonts d'informació

Bàsica Alloway, T., Wilson, G., y Graham, J., Sniffy: la rata virtual, 2005, Madrid: Thomson
Blasco, Borràs, Edo i Grau, Bases per a l'estudi del condicionament i de l'aprenentatge, 2004, Barcelona: Servei de Publicacions de la UAB
Domjan, M., Principios de aprendizaje y conducta, 2003, Madrid: Thomson
Froufe, M, Aprendizaje asociativo. Principios y aplicaciones, 2004, Madrid: Thomson
Klein, S.B., Aprendizaje: principios y aplicaciones, 1994, Madrid: McGraw-Hill
Maldonado, A., Aprendizaje, cognición y comportamiento humano, 2002, Madrid: Biblioteca Nueva
Pearce, J.M, Aprendizaje y cognición, 1998, Barcelona: Ariel
Tarpy, R., Aprendizaje: teoría e investigación contemporáneas, 1999, Madrid: McGraw-Hill
, , ,

Complementària Cándido, A., Introducción a la psicología del aprendizaje asociativo, 2000, Biblioteca Nueva
Ormrod, J., Aprendizaje humano, 2005, Prentice Hall
Pellón, R. y Huidobro, A., Inteligencia y aprendizaje, 2004, Ariel
Piñeno, O., Vadillo, M.A., y Matute, H, Psicología del aprendizaje, 2007, Abecedario
Pozo, J.I., Adquisición del conocimiento, 2006, Morata
Vila, J., Nieto, J. y Rosas, J.M., Investigación contemporánea en aprendizaje asociativo, 2003, Del Lunar

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili