Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2015-16 | Grau de Psicologia (2009) | Percepció i atenció

 

Grau de Psicologia (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2015_16
Assignatura (*) PERCEPCIÓ I ATENCIÓ Codi 11204101
Ensenyament
Grau de Psicologia (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Obligatòria Segon 1Q
Llengua d'impartició
Castellà
Departament Psicologia
Coordinador/a
GAVILÁN IBÁÑEZ, JOSÉ MANUEL
Adreça electrònica jm.gavilan@urv.cat
josep.demestre@urv.cat
roger.boada@urv.cat
Professors/es
GAVILÁN IBÁÑEZ, JOSÉ MANUEL
DEMESTRE VILADEVALL, JOSEP
BOADA NAVARRO, ROGER
Web
Descripció general Dentro del estudio de los procesos psicológicos básicos, esta asignatura tiene los siguientes objetivos: a) introducir al alumno en los temas relacionados con la percepción y la atención; b) familiarizarle con los principales procedimientos de investigación utilizados; c) establecer las relaciones oportunas con otros procesos básicos; d) situar al alumno en condiciones de proyectar los conocimientos adquiridos al ámbito aplicado.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A1 Conèixer els diferents models teòrics de la Psicologia, la dimensió social, antropològica i històrica i ser capaç de valorar críticament les seves contribucions i limitacions al comportament dels individus, dels grups i de les organitzacions.
 A2 Conèixer i comprendre les lleis i principis dels processos psicològics.
 A5 Descriure i mesurar variables psicològiques (personalitat, intel•ligència, aptituds,…), processos cognitius, emocionals, psicobiològics i conductuals.
 A10 Analitzar i interpretar les dades qualitatives i quantitatives procedents de les investigacions, informes i treballs en Psicologia per poder definir problemes, dissenyar recerca elemental, executar-la i analitzar-la utilitzant les fonts documentals rellevants en Psicologia valorant les aportacions científiques al coneixement i la pràctica professional.
Tipus B Codi Competències Transversals
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció.
Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprenentage, la memòria, la percepció i l'atenció.
Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.
Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció.
 A2 Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprnentage, la memòria, la percepció i l'atenció.
Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.
Establir les relacions pertinents entre percepció, atenció, aprenentatge i memòria, i entre aquests i altres processos psicològics bàsics.
Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció.
Conèixer les característiques bàsiques del funcionament perceptiu en les modalitats visual i auditiva, així com les dades empíriques en que se sostenen.
Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció.
Identificar els elements i les variables importants en les situacions experiementals d'aprenentatge, memòria, percepció i atenció i ser capaç d'interpretar els resultats d'aquests experiements, relacionant-los amb els objectius i les hipòtesis plantejades.
 A5 Familiaritzar-se amb els principals procediments d'investigació utilitzats en l'estudi psicològic de la percepció, l'atenció, l'aprenentatge i la memòria i exercitar-se en l'ús d'aquests procediments.
Identificar els elements i les variables importants en les situacions experiementals d'aprenentatge, memòria, percepció i atenció i ser capaç d'interpretar els resultats d'aquests experiements, relacionant-los amb els objectius i les hipòtesis plantejades.
Estar en condicions de projectar els coneixements adquirits en l'àmbit aplicat.
 A10 Familiaritzar-se amb els principals procediments d'investigació utilitzats en l'estudi psicològic de la percepció, l'atenció, l'aprenentatge i la memòria i exercitar-se en l'ús d'aquests procediments.
Identificar els elements i les variables importants en les situacions experiementals d'aprenentatge, memòria, percepció i atenció i ser capaç d'interpretar els resultats d'aquests experiements, relacionant-los amb els objectius i les hipòtesis plantejades.
Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció.
Estar en condicions de projectar els coneixements adquirits en l'àmbit aplicat.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C3 Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de coneixements i al seu sistema de valors

Continguts
Tema Subtema
TEMA 1.- Nociones preliminares y perspectiva histórica. La percepción y la atención en el marco teórico del procesamiento humano de la información.

TEMA 2.- Sensación y percepción: los sistemas sensoriales y las modalidades perceptivas. Bases ecológicas y neurobiológicas de la actividad perceptiva.

TEMA 3.- Aspectos metodológicos del estudio y la medida de las capacidades perceptivas. Métodos psicofísicos y técnicas experimentales.

TEMA 4.- La percepción visual y la representación espacial de la información: contraste de brillo y color, forma, profundidad y movimiento.

TEMA 5.- Constancia perceptiva y fenómenos ilusorios. La invarianza tamaño-distancia y la Ley de Emmert.

TEMA 6.- La percepción auditiva y la representación temporal de la información: sonoridad, tonalidad y tiembre. Bases de la percepción del habla y de la música.

TEMA 7.- El estudio psicológico de la atención: clases de atención, modelos explicativos y principales técnicas experimentales.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries
2 0 2
Sessió Magistral
A1
A2
A10
36 36 72
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
A1
A2
A10
18 24 42
Pràctiques a laboratoris
A2
A5
1 4.5 5.5
Atenció personalitzada
A1
A2
A5
A10
1 0 1
 
Proves objectives de tipus test
A1
A2
A5
A10
C3
2 25.5 27.5
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries En la primera sesión de clase se presentará a los alumnos la asignatura y se expondrán los objetivos, el programa, la metodología y la forma de evaluación.
Sessió Magistral Exposición por parte del profesor de los contenidos incluidos en el programa de la asignatura.
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques En las sesiones prácticas se procederá de forma interactiva con los alumnos a la realización de tareas experimentales que ilustren los aspectos teóricos y metodológicos presentados en las clases magistrales.
Pràctiques a laboratoris Los alumnos realizarán de forma individual un experimento en el laboratorio sobre alguno de los temas de investigación recientes en percepción y atención.
Atenció personalitzada Durante el curso y en los horarios establecidos, los alumnos podrán tratar con los profesores cualquier cuestión relacionada con la asignatura.

Atenció personalitzada
Descripció
Durante las horas de atención al alumnado, los profesores de la asignatura tratarán de forma personalizada con los alumnos aquellos aspectos de la asignatura que requieran de cualquier aclaración o ampliación.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Sessió Magistral
A1
A2
A10
Prueba objetiva tipo test. 70%
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
A1
A2
A10
Evaluación continua de las sesiones de prácticas. Se valorará el grado de participación de los alumnos. Los contenidos trabajados en las sesiones también serán evaluados en los exámenes de prueba objetiva que se realizarán a lo largo del curso. 30%
Pràctiques a laboratoris
A2
A5
Participación en los experimentos programados.
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

D'acord amb la normativa vigent el professor podrà establir aquelles mesures que consideri oportunes per al bon desenvolupament de les activitats avaluades. Les mesures podrien incloure limitacions pel que fa a l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves i seran d'obligat compliment per part de l'estudiant/a.


Fonts d'informació

Bàsica Goldstein, E. B., Sensación y percepción., Madrid: Thomson (2006; 6ª Edición) ,
Lillo, J., Psicología de la percepción. , Madrid: Debate (1994).,
Munar, E., Roselló, J. y Sánchez-Cabaco, A., Eds., Atención y percepción., Madrid: Alianza (1999).,
Castillo, M. D., La atención. , Madrid: Pirámide (2009).,
Luna, D. y Tudela, P. , Percepción Visual. , Madrid: Trotta (2011),

Complementària Fodor, J. A., La modularidad de la mente. , Madrid: Morata (1986).,
Frisby, J., Del ojo a la visión., Madrid: Alianza (1986).,
García-Albea, J. E. , Percepción y computación. , Madrid: Pirámide (1986).,
García-Albea, J. E. , Mente y conducta., Madrid: Trotta (1993).,
Montserrat, J. , La percepción visual., Madrid: Biblioteca Nueva (1998).,
Tudela, P., Psicología experimental Vol. 1., Madrid: UNED (1989).,
Zeki, S., Una visión del cerebro., Barcelona: Ariel (1996).,

Recomanacions


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
ESTADÍSTICA EN CIÈNCIES DEL COMPORTAMENT I/11204002
FONAMENTS DE PSICOBIOLOGIA/11204004
ESTADÍSTICA EN CIÈNCIES DEL COMPORTAMENT II/11204110
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili