Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2015-16 | Grau de Psicologia (2009) | Psicometria

 

Grau de Psicologia (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2015_16
Assignatura (*) PSICOMETRIA Codi 11204010
Ensenyament
Grau de Psicologia (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Formació bàsica Primer 2Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
FERRANDO PIERA, PERE JOAN
Adreça electrònica perejoan.ferrando@urv.cat
silvia.duranb@urv.cat
Professors/es
FERRANDO PIERA, PERE JOAN
DURAN BONAVILA, SILVIA
Web
Descripció general El principal objectiu d'aquesta assignatura és proporcionar un coneixement introductori dels fonaments lògics i matemàtics propis de la construcció i utilització de les escales psicològiques, agafant com punt de partida la teoria de l'escalament i els problemes particulars que planteja a la mesura en Psicologia.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A5 Descriure i mesurar variables psicològiques (personalitat, intel•ligència, aptituds,…), processos cognitius, emocionals, psicobiològics i conductuals.
 A7 Conèixer, seleccionar i administrar les tècniques d'avaluació, diagnòstic i intervenció psicològica en els seus possibles àmbits d'aplicació.
 A10 Analitzar i interpretar les dades qualitatives i quantitatives procedents de les investigacions, informes i treballs en Psicologia per poder definir problemes, dissenyar recerca elemental, executar-la i analitzar-la utilitzant les fonts documentals rellevants en Psicologia valorant les aportacions científiques al coneixement i la pràctica professional.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de la Psicologia.
 B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
Tipus C Codi Competències Nuclears

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A5 Proporcionar un coneixement introductori sobre els fonaments lògics i matemàtics que subjeuen a la construcció i utilització de les escales psicològiques.
 A7 Aprendre a desenvolupar un test psicològic a través de totes les etapes. Des de l'elaboració dels ítems a l'informe final.
 A10 Saber resoldre problemes de mesura que es poden presentar tant en la pràctica aplicada com en investigació .
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B2 Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo
Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació
Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els símptomes
Troba la solució adequada
Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema
 B4 Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada
Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats
Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst
Pren decisions de manera encertada basant-se en dades
Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca
Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia donada i en el temps previst
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge

Continguts
Tema Subtema
1. Introducció a la mesura psicològica i models d'escalament psicològic.
2. Teoria clàssica dels tests (TCT).
3. Teoria de Resposta als Ítems (TRI).
4. Teoria dels tests: El problema de la validesa.
5.Bloc pràctic 1: anàlisi d'un test psicològic segons la TCT.
6. Bloc pràctic 2: anàlisi d'un test psicològic segons la TRI.
7. Bloc pràctic 3: estudi de la validesa d'un test psicològic.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
Sessió Magistral
A5
A7
A10
35 60 95
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
A5
A7
A10
B2
B4
24 16.5 40.5
Treballs
A5
A7
B4
1 10 11
Atenció personalitzada
0.5 0 0.5
 
Proves mixtes
A5
A10
B2
2 0 2
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l'assignatura
Sessió Magistral Exposicions teòriques sobre el temari recolzades d'exercicis numèrics.
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques Aplicació pràctica del temari utilitzant macros Excel desenvolupades específicament per aquesta assignatura (Psychometric Toolbox). Es plantegen una sèrie de situacions concretes de mesurament psicològic, basades en dades reals que es solucionen utilitzant les tècniques i procediments tractades durant el curs.
Treballs Els estudiants desenvolupen de forma grupal un breu test per mesurar un tret psicològic.
Atenció personalitzada Duran les hores dedicades a l'atenció d'alumnes es podra:
Resoldre dubtes de caire teòrico-pràctic, així com orientar en la realització dels treballs de camp i pràctiques.

Atenció personalitzada
Descripció
Consultar els dubtes sobre el temari o les pràctiques addicionals en horari de tutoria.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
A5
A7
A10
B2
B4
Avaluació continuada
Aquesta activitat no té recuperació
15
Treballs
A5
A7
B4
Avaluació continuada.
Treball de camp. Aquesta activitat no té recuperació
5
Proves mixtes
A5
A10
B2
Prova teòrica-pràctica amb material de suport 80
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

D'acord amb la normativa vigent el professor podrà establir aquelles mesures que consideri oportunes per al bon desenvolupament de les activitats avaluatives. Les mesures podrien incloure limitacions pel que fa a l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves i seran d'obligat compliment per part de l'estudiantat.


Fonts d'informació

Bàsica Magnusson, D., "Teoría de los tests", México. Trillas, 1990
Muñiz, J, Teoría clásica de los tests, Madrid. Pirámide., 1992
Muñiz, J., Teoría de respuesta a los items, Madrid. Pirámide, 1990
Morales, F. i Ferrando, P.J., Psicometria: Problemes pràctics, Tarragona. Cossetània, 2005

Complementària

Recomanacions

Assignatures que en continuen el temari
ESTADÍSTICA EN CIÈNCIES DEL COMPORTAMENT II/11204110


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
ESTADÍSTICA EN CIÈNCIES DEL COMPORTAMENT I/11204002
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili