Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2015-16 | Grau de Psicologia (2009) | Personalitat i diferències individuals

 

Grau de Psicologia (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2015_16
Assignatura (*) PERSONALITAT I DIFERÈNCIES INDIVIDUALS Codi 11204008
Ensenyament
Grau de Psicologia (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Formació bàsica Primer 2Q
Llengua d'impartició
Castellà
Departament Psicologia
Coordinador/a
VÁZQUEZ ORELLANA, NÚRIA
Adreça electrònica eliseo.chico@urv.cat
nuria.vazquezo@urv.cat
alexandra.cosi@urv.cat
Professors/es
CHICO LIBRAN, ELISEO
VÁZQUEZ ORELLANA, NÚRIA
COSI MUÑOZ, ALEXANDRA
Web
Descripció general Conèixer els principals models i teories explicatives de la personalitat. Coneixer els aspectes mes rellevants de les diferencies individuals en intel·ligència, personalitat i d'altres aspectes relacionats.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A1 Conèixer els diferents models teòrics de la Psicologia, la dimensió social, antropològica i històrica i ser capaç de valorar críticament les seves contribucions i limitacions al comportament dels individus, dels grups i de les organitzacions.
 A5 Descriure i mesurar variables psicològiques (personalitat, intel•ligència, aptituds,…), processos cognitius, emocionals, psicobiològics i conductuals.
Tipus B Codi Competències Transversals
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.
Identificar els elements i variables importants en les situacions experimentals de motivació i emoció i interpretar els resultats dels esmentats experiments, relacionant-los amb les hipòtesis plantejades.
Demostrar el coneixement dels processos i etapes del desenvolupament socioafectiu.
 A5 Identificar els elements i variables importants en les situacions experimentals de motivació i emoció i interpretar els resultats dels esmentats experiments, relacionant-los amb les hipòtesis plantejades.
Demostrar el coneixement dels processos i etapes del desenvolupament socioafectiu.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C3 Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’ accés a la informació i el seu ús

Continguts
Tema Subtema
1. Concepte de personalitat i Psicologia de la personalitat. 1.1.- Definició de personalitat
1.2.- Evolució històrica del concepte
2. Les tradicions metodològiques de l'estudi de la personalitat. 2.1.- Aproximació clínica
2.2.- Aproximació correlacional
2.3.- Aproximació experimental
3. Models en l'estudi de la personalitat. 3.1.- Models internalistes
3.2.- Models situacionistes
3.3.- Models interaccionistes
3.4.- Nous models
4. Origen i historia de les diferències individuals

4.1.- de les Diferencies individuals en personalitat
4.2.- de les Diferencies individuals en intel·ligència
5. La intel·ligència com a capacitat mental
5.1.- Teories factorials
5.2.- Teories cognitives
5.3.- Teories biològiques
6. Diferències grupals i origen de les diferències 6.1.- sobre intel·ligència
6.2.- sobre estils cognitius i creativitat
6.3.- sobre estratègies d’afrontament (coping) i d’altres aspectes relacionats

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
Sessió Magistral
A1
A5
C3
28 56 84
Seminaris
A1
C3
14 14 28
Pràctiques a laboratoris
A1
A5
C3
15 14 29
Atenció personalitzada
1 1 2
 
Proves objectives de tipus test
A1
A5
C3
2 0 2
Proves pràctiques
A1
2 0 2
Proves mixtes
A1
2 0 2
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Es presentarà l'assignatura.
Sessió Magistral La teoria es desenvoluparà mitjançant classes magistrals amb el suport de presentacions amb power point que es penjaran al moodle
Seminaris es treballarà sobre lectures, videos i d'altres materials aplicats. es desenvoluaprà una metodologia més aplicada
Pràctiques a laboratoris S'aprofundirà en el coneixement dels qüestionaris de personalitat, dels test d'inteligència i d'altres aspectes relacionats amb la teoria i la futura pràctica professional
Atenció personalitzada

Atenció personalitzada
Descripció
S'atendrà a través del correu electrònic i de forma presencial al despatx durant els horaris d'atenció a l'alumnes

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves objectives de tipus test
A1
A5
C3
Es realitzarà en finalitzar el bloc I, així com al acabar el bloc II, una prova lliure i alliberatòria tipus test, si no s'arriba al 5 no s'allibera matèria i es va a recuperar aquest bloc a la convocatòria oficial. L'examen serà tipus test (els errors descompten) per avaluar els coneixements teòrics (40%) i pràctics (30%)
70%
Proves pràctiques
A1
Treball Pràctic: A partir dels qüestionaris de personalitat administrats a un individu, l’alumne haurà de realitzar un informe amb el perfil gràfic de la personalitat i el d’intel·ligència de l’individu en qüestió. El treball s'haurà de realitzar en grup. 20%
Proves mixtes
A1
Seminaris: A partir de les lectures, videos i el material facilitat als seminaris, l’alumne respondrà a unes preguntes que entregarà a la professora el mateix dia o segons l'activitat fins la data que es senyalarà durant el seminari.
10%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Per superar l'assignatura s'ha d'haver aprovat l'examen teòric (nota igual o superior a 5).

En cas de suspendre algun dels dos exàmens parcials de l'assignatura, es podran recuperar en una segona convocatòria que correspon a la convocatòria oficial.

Tant el treball dels laboratoris com els seminaris tenen convocatòria única, és a dir, NO es podran recuperar.

D'acord amb la normativa vigent, durant la realització de les proves objectives tipus test els dispositius electrònics (mòbils, tabletes, portàtils) han de mantenir-se apagats i guardats amb les pertinences. L'examen de l'alumne que contravingui aquesta norma, serà anul·lat.


Fonts d'informació

Bàsica ANDRÉS PUEYO, A. , Manual de psicología diferencial, McGraw-Hill, Madrid, 1997
BERMUDEZ MORENO, J.; PÉREZ-GARCÍA, A. y SANJUAN, P. , Psicología de la personalidad Vol I y Vol.II, UNED, Madrid, 2003
BRODY, N. Y EHRLICHMAN, M.F., PsicologÍa de la personalidad, Prentice Hall, Madrid, 2000
CHAMORRO-PREMUZIC, T. , Personality and individual differences, Blackwell, Oxford, 2007
CHAMORRO-PREMUZIC, T.; VON STUMM, S. y FURNHAM, A. (Eds.), Handbook of individual differences, Wiley-Blackwell, Chichester, 2011
COLOM MARAÑÓN, R., Psicología de las Diferencia individuales: Teoría y práctica, Pirámide, Madrid, 2006
ENGLER, B., Teorías de lapersonalidad, McGraw-Hill, Madrid, 1996
EYSENCK, H. J. y EYSENCK, M. W., Personalidad y diferencias individuales, Pirámide, Madrid, 1987
FEIST, J. y FEIST, G.J., Teorías de personalidad, McGraw-Hill, Madrid, 2007
MORENO JIMENEZ, B., Psicologia de la personalidad: Procesos, Thomson, Madrid, 1997
PELECHANO, V., Psicología dela personalidad: I. Teorías, Ariel, Barcelona, 1996
PERVIN,L. A. , La ciencia de la personalidad, McGraw-Hill, Madrid, 1998
SCHULTZ, D.P. y SCHULTZ, S.E., Teorías de la Personalidad, Thompson, Madrid, 2002
CHICO, E, Manual de Psicología de la Personalidad, Club Universitario, Alicante, 2015

Complementària CHAMORRO-PREMUZIC, T. y FURNHAM, A. , Personality and intellectual competence, awrence Erbaum Associates, Mahwah, NJ, 2005
COOPER, C., Individual Differences, Arnold, London, 1998
MATUD, M.P; MARRERO, R y CARBALLEIRA, M., Psicologia Diferencial, Biblioteca Nueva, Madrid, 2004
MILLON, T. , Trastorns de la personalidad en la vida moderna, Masson, Barcelona, 2006
SÁNCHEZ-ELVIRA,A, Introducción al estudio de las diferencias individuales , Sanz y Torres, Madrid, 2005

http://www.issid.org/

http://aiidi.blogspot.com.es/

http://www.journals.elsevier.com/personality-and-individual-differences/

http://www.spsp.org/

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili