Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2015-16 | Grau de Psicologia (2009) | Psicologia biològica I

 

Grau de Psicologia (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2015_16
Assignatura (*) PSICOLOGIA BIOLÒGICA I Codi 11204005
Ensenyament
Grau de Psicologia (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Formació bàsica Primer 2Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
HEREDIA SANTAELLA, LUIS
Adreça electrònica luis.heredia@urv.cat
laia.gasol@urv.cat
Professors/es
HEREDIA SANTAELLA, LUIS
GASOL ALONSO, LAIA
Web
Descripció general L'assignatura de Psicologia Biològica I, continuaria l'aproximació a la psicobiologia (després de fonaments de psicobiologia) i pretén apropar a l'alumne a la neuroanatomia del Sistema Nerviós Central (SNC) i la fisiologia dels sentits.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A4 Conèixer i comprendre les bases biològiques de la conducta humana i els processos psicològics.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
Tipus C Codi Competències Nuclears

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A4 Adquirir els coneixements bàsics de la biologia per a l'estudi de la conducta des d'una perspectiva biològica.
Conèixer els principis bàsics de la neuroendocrinología, la neuroquímica, la neurofisiologia i la neuroanatomia i saber-los relacionar amb la conducta.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B4 Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats
Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge

Continguts
Tema Subtema
Tema 1. Estructura del sistema nerviós central 1.1. Medul·la i tronc del cervell
1.2. Cerebel i diencèfal
1.3. Telencèfal
Tema 2. Embriologia i desenvolupament del sistema nerviós
Tema 3. Introducció a l'organització i funcionament dels ssistemes sensorials 3.1. La visió
3.2. L'audició
3.3. El gust i l'olfacte
4.4. El tacte i el dolor
Tema 4. El moviment: de la percepció a l'acció

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries
1.6 0 1.6
Sessió Magistral
A4
B4
30 51 81
Pràctiques a laboratoris
A4
24 38.4 62.4
Atenció personalitzada
1 0 1
 
Proves mixtes
A4
B4
4 0 4
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Informació general de l'organització i la planificació de l'assignatura
Sessió Magistral Exposició del temari del curs
Pràctiques a laboratoris Pràctiques al laboratori on es treballen els conceptes exposats a classe. Els alumnes treballaran i revisaran els conceptes de manera pràctica
Atenció personalitzada

Atenció personalitzada
Descripció
Atenció del alumnes en les tutories (dubtes, ampliació, bibliografia...)

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Pràctiques a laboratoris
A4
Es valorarà la participació a classe, l'actitud i la resposta de qüestionaris i proves pràctiques 30%
Proves mixtes
A4
B4
Es faran dues proves durant el curs (2 parcials) 70%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

D'acord amb la normativa vigent el professor podrà establir aquelles mesures que consideri oportunes per al bon desenvolupament de les activitats avaluatives. Les mesures podrien incloure limitacions pel que fa a l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves i seran d'obligat compliment per part de l'estudiantat.


Fonts d'informació

Bàsica Abril i cols, Fundamentos biológicos de la conducta, 2005, Sanz y Torres
Purves i cols, Neurociencia, 3a (any 2007), Panamericana
Carlson, Fisiologia de la Conducta, 2005, Pearson Educación
Corr, P.J., Psicología Biológica, 2008, McGraw-Hill Interamericana
Kandel E., Principles of Neural Sciences, 1985, Elsevier
Afifi, A.K., Neuroanatomía funcional : texto y atlas , 1999, McGraw Hill Interamericana
Morgado, I., Cómo percibimos el mundo: una exploración de la mente y los sentidos , 2012, Ariel

Complementària

Recomanacions


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
FONAMENTS DE PSICOBIOLOGIA/11204004
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili