Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2014-15 | Grau d'Infermeria (2009) | Fonaments de psicologia aplicada

 

Grau d'Infermeria (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2014_15
Assignatura (*) FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA Codi 18204005
Ensenyament
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Formació bàsica Primer AN
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
MORIONES PELLISÀ, FRANCISCO JAVIER
Adreça electrònica xavier.moriones@urv.cat
Professors/es
MORIONES PELLISÀ, FRANCISCO JAVIER
Web
Descripció general Descripció general L’objectiu de la infermeria és la cura de la persona durant tot el seu procés vital, tenint-la en compte com a ser integral, per tant, el professional d’infermeria ha de tenir coneixements de les bases i de les principals funcions del comportament humà. Durant l’exercici professional ajuden les persones a desenvolupar estratègies per assolir l’equilibri amb elles mateixes, els altres i l’entorn. Per oferir unes cures de qualitat s’ha de considerar la persona com un tot únic amb les seves particularitats biològiques, intel•lectuals, emocionals, socials i creences, el funcionament integral de les quals contribueix en el procés de salut i malaltia. Si aquestes dimensions i processos no s’integren i interactuen adequadament l’equilibri es trenca i la persona necessitarà ajuda. Per reconèixer i donar resposta a aquestes necessitats cal conèixer les diferents dimensions i processos de funcionament del comportament humà des de les vessants filogenètica, evolutiva, bàsica i social, fent servir com a referents els diferents marcs teòrics o models conductuals actuals.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A7 Conèixer i valorar els canvis associats a les diferents etapes del cicle vital i la seva repercussió en la salut, identificant les modificacions estructurals, funcionals, psicològiques de formes de vida.
 A22 Expressar i gestionar les pròpies emocions, les del pacient, famílies i membres de l'equip.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1 Aprendre a aprendre.
 B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
 B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
Tipus C Codi Competències Nuclears

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A7 Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics
Explicar els diferents processos i condicionants evolutius
Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana
 A22 Conèixer las pròpies reaccions emocionals
Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1 Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes
 B3 Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball
 B5 Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge

Continguts
Tema Subtema
Unitat temàtica I:
Introducció i conceptes generals.
1.- La psicologia com l'estudi de la conducta humana: què és una conducta?.

2.-El binomi herència-aprenentatge: plasticitat neuronal.

3.- Filogènesi de la conducta humana: adaptació al medi i herència de l'espècie.

4.- Perspectiva holistica del comportament humà: la conducta com un sistema.

5.- Models psicològics d'estudi de la conducta humana.

6.- Trets d'una psicologia aplicada a infermeria: l'ésser humà és l'objecte de la pràctica infermera.Unitat temàticaII:
Processos i condicionants evolutius
1.- El concepte de maduració i els aprenentatges bàsics associats

2.-Concepte de Període empremta: dependència i afecció. Patologia de la afecció.

3.- Trets bàsics del procés de desenvolupament emocional. Anàlisi evolutiva de les pors infantils.

4.- Trets bàsics del procés de desenvolupament cognitiu.

5.- Trets bàsics del procés de desenvolupament psicosocial
Unitat temàtica III:
Processos psicosocials bàsics

1.- Sensació-percepció, atenció, aprenentatge i memòria.

2.- Pensament , intel·ligència i llenguatge.

3.- Motivació, seqüència de la motivació i conflicte.

4.- Emoció, concepte i diferències amb els conceptes d'instint i sentiment. Les emocions bàsiques.

5.- L'emoció de la por i les seves implicacions en el comportament humà.

5.- Els condicionaments del medi sociocultural. Naturalesa de la frustració, estratègies d'afrontament i adaptació al canvi.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries
B3
2 0 2
Sessió Magistral
A7
A22
B1
B3
B5
28 56 84
Seminaris
A7
A22
14 28 42
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A7
A22
B1
20 0 20
Atenció personalitzada
B1
1 1 2
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l’assignatura.
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l’assignatura de forma interactiva i participativa introduint elements d’analisi reflexió.
Seminaris Desplegament d'un tema monogràfic relacionat amb els continguts teòrics de les classes magistrals, amb suport audiovisual.
El tema es definirà al començament del curs.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Anàlisi. debat i resolució del material presentat als seminaris.
Atenció personalitzada A petició de l'alumne de dubtes no resolts a l'aula.

Atenció personalitzada
Descripció
L'atenció personalitzada es planteja de forma voluntària, es a dir, a demanda de l'alumne i sempre relativa a dificultats en el seguiment de l'assignatura.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Sessió Magistral
A7
A22
B1
B3
B5
Prova objectiva tipus test de cadascuna de les tres unitats temàtiques. Cada prova es durà a terme la setmana següent de la finalització de cada unitat. En total 3 proves. La prova serà de aproximadament 25 items amb tres possibilitats de resposta. Aquestes poden ser correctes, en blanc o errònies. Els errors descompten la puntuació final.
La tercera prova inclourà un full de respostes amb tres preguntes sobre el tema del seminari.
30% cada una de les proves. Total 90%.

Seminaris
A7
A22
Tres preguntes obertes sobre el tema del seminari a respondre en el el tercer examen. 10%
Altres   LES INCORRECCIONS ORTOGRÀFIQUES I/O SINTÀCTIQUES, I/O DE COMPRENSIÓ I ESTIL, PODRAN FER MINVAR LA NOTA FINAL FINS A 2 PUNTS
 
Altres comentaris i segona convocatòria
 • D'acord amb la normativa vigent el professor podrà establir aquelles mesures que consideri oportunes per al bon desenvolupament de les activitats avaluatives. Les mesures podrien incloure limitacions pel que fa a l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves i seran d'obligat compliment per part de l'estudiant.
 • Tant a les classes magistrals com durant els seminaris no es podrà fer servir cap dispositiu mòbil, això inclou tot el ventall que va des d'un telèfon  mòbil fins l'ordinador.  No cal insistir que durant les avaluacions, la presència d'aquests dispositius serà sancionada amb l'expulsió de l'examen.
 • La realització demostrativament fraudulenta d’alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d’aquesta activitat avaluativa. Amb independència d'això, davant la gravetat dels fets, el centre pot proposar la iniciació d'un expedient disciplinari, que serà incoat mitjançant resolució del rector o rectora.

SEGONA CONVOCATÒRIA: Els alumnes que no arribin al aprovat amb l'avaluació continuada, podran accedir a una segona convocatòria el dia 26 de juny de 2015, on hauran de justificar un nivell suficient en la/les part/s dels contingut i/o dels seminaris que no hagin estat superats. Es concretarà amb una prova de 10 preguntes curtes a desenvolupar i corresponent a la part i /o parts no aprovada. Si la part no superada correspon al seminari, el nombre de preguntes curtes serà de 5.


Fonts d'informació

Bàsica

 

Complementària

 

 • Bàsica

 • Ansermet,F. Magistretti,P. (2006) A cada cual su cerebro: plasticidad neuronal e inconsciente, Katz editores. Buenos Aires.

 • Fierro, A., (1996) Manual de Psicología de la personalidad. Paidos. BCN.


  Myers DG. (2005) Psicología., Medica Panamericana.. Madrid

 • Nelly, J,A., (2998) Entrenamiento de las habilidades sociales. Desclée de Brouwer. Bilbao

 • Perez, V., (2005) Procesos psicológicos básicos. Pearson Madrid.

 • Puente, A., (1993) Manual de Psicología Básica. Panamericana. Madrid.

 • Stassen K, Thomson R. (2004) Psicología del desarrollo: Infancia y adolescencia., Medica Panamericana. Madrid.

 • Tazón P, Aseguinolaza L, García-Campayo J. (2004) Ciencias psicosociales., Masson. Barcelona.

Complementària

Latorre JM,., Ciencias psicosociales aplicadas I., Síntesis., 1995 Madrid.


López F, Desarrollo afectivo y social, Pirámide, 2003 Madrid


Lange S, El libro de las emociones, EDAF, 2004 Madrid.


Aguado L, Emoción, afecto y motivación, Alianza, 2005 Madrid


Lluch M. T,, Enfermería psicosocial y de salud mental: marco conceptual y metodológico., Universidad de Barcelona., 2005 Barcelona.


Goleman D, Inteligencia social, Kairós, 2006 Barcelona


Gil J., Psicología de la Salud., Pirámide., 2004 Madrid.
Nieto J, Abad M A, Esteban M, Tejerina M., Psicología para Ciencias de la Salud: estudio del comportamiento humano ante la enfermedad., McGraw-Hill., 2004 Madrid.


Penzo W., Psicologia per a les Ciències de la Salut, Universitat de Barcelona, 1999 Barcelona


Olivares J, Méndez FX, Técnicas de modificación de la conducta, Biblioteca nueva, 2005 Madrid

Shives L.R. Enfermería psiquiátrica y de salud mental: conceptos básicos. McGraw-Hill, 2005 Madrid.

http://wwwpsiquitria.com, http://wwwcop.es, http://wwwpsicologia-online.com, http://wwwrems.com, http://wwwpsicocentro.com , http://psicovirtual.com

Recomanacions

Assignatures que en continuen el temari
INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL/18204101
RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA/18204006
SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA/18204213

Assignatures que es recomana cursar simultàniament
BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA/18204004
ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ/18204001

 
Altres comentaris
Escriure correctament. Desplegar un mínim de vocabulari que es correspongui a l'exigència dels estudis universitaris, i fer-lo servir de manera comprensible. Mostrar els trets mínims del saber estar que demana la convivència i fer-se càrrec tant dels encerts com dels errors.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili