Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2014-15 | Grau de Treball Social (2009) | Habilitats socials i comunicació interpersonal

 

Grau de Treball Social (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2014_15
Assignatura (*) HABILITATS SOCIALS I COMUNICACIÓ INTERPERSONAL Codi 15224103
Ensenyament
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Obligatòria Primer 2Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
GIL JUÁREZ, ADRIANA
Adreça electrònica adriana.gil@urv.cat
Professors/es
GIL JUÁREZ, ADRIANA
Web
Descripció general Aquesta assignatura ofereix els fonaments teòrics i practics per utlitzar les habilitats comunicatives i la comunicació interpersonal tant virtuals com presencials, aplicades al Treball social.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A9 Analitzar els comportaments que representen un risc per al sistema client i elaborar estratègies de modificació dels mateixos
 A11 Donar suport al desenvolupament de xarxes per a fer front a les necessitats socials
 A12 Orientar a persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats en l'anàlisi de les seves necessitats i en la presa de decisions
 A13 Identificar situacions de risc i actuar preventivament en la seva resolució
Tipus B Codi Competències Transversals
 B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
 B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa, assignant prioritats, complint amb les obligacions professionals i avaluant l'eficàcia del propi programa de treball
 B5 Treballar dins de sistemes, xarxes i equips interprofessionals de forma cooperativa i responsabilitat compartida
 B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets.
Tipus C Codi Competències Nuclears

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A9 Genèric
 A11 Aplica estratègies de relació amb grups socials
 A12 Genèric
 A13 Aplica de forma correcta les habilitats de comunicació interpersonal
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B3 Genèric
 B4 Genèric
 B5 Genèric
 B6 Genèric
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge

Continguts
Tema Subtema
La comunicació: una perspectiva psicosocial A) Comunicació i significat; Una metáfora de la conducció inadecuada; Una concepció realitzativa del llenguatge; El llenguatge: constitutiu de la vida social; Anàlisi de la conversa; Narracions
Habilitats i estratègies de comunicació interpersonal A) Importància de les habilitats de comunicació, d'escolta i d'avaluació
B) Proporcionar ajut, direcció i orientació
C) Empoderament, negociació i cooperació
L'entrevista en Treball Social A) Tècniques bàsiques de l'entrevista
La comunicació virtual A) Anàlisi de la situació comunicativa; Elaboració de missatges: llengua i estil; Recomanacions pràctiques per l'elaboració de missatges

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries
A13
2 0 2
Sessió Magistral
A13
10 40 50
Presentacions / exposicions
A11
A13
B3
B4
B6
2 28 30
Presentacions / exposicions
A11
A13
B6
2 43 45
Atenció personalitzada
A11
A13
4 0 4
 
Proves objectives de tipus test
A9
B3
B4
10 45 55
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Dinàmica de grup que permetrà aprofundir en la forma de treball de l'assignatura i la seva avaluació
Sessió Magistral Exposició oral, per part de la professora, dels continguts teòrics del primer tema. Aquesta exposició anirà comunment recolzada per presentacions en PWP.
Presentacions / exposicions Exposició oral, sobre els continguts teòrics assignats del temari, que es farà en grups de treball
Presentacions / exposicions Exposició oral, del treball de pràctiques, que es farà en grups de treball
Atenció personalitzada Tutoria presencial (a l'aula) o virtual per a la correcta realització del treball individual o en grup

Atenció personalitzada
Descripció
La professora orientarà i guiarà el procés d’aprenentatge de l’alumne a través del moodle i/o l'aula. També es pot fer al despatx, concertant prèviament una tutoria amb la professora.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Presentacions / exposicions
A11
A13
B3
B4
B6
Exposició oral, sobre els continguts teòrics assignats del temari, que es farà en grups de treball 30%
Presentacions / exposicions
A11
A13
B6
Exposició oral, del treball de pràctiques, que es farà en grups de treball 40%
Proves objectives de tipus test
A9
B3
B4
Prova de 20 o 30 ítems d'opció múltiple amb tres o quatre opcions de resposta 30%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

En cas d'haver suspès l'avaluació continua (no aprovar una o més de les activitats programades), es farà l'avaluació final.

L'examen de recuperació consisteix en una prova objectiva tipus test de 40 o 50 ítems d'opció múltiple amb tres o quatre opcions de resposta per a la part teòrica i una prova a desenvolupar per a la part pràctica.

D'acord amb la normativa vigent el professorat podrà establir aquelles mesures que consideri oportunes per al bon desenvolupament de les activitats avaluatives. Les mesures podrien incloure limitacions pel que fa a l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves i seran d'obligat compliment per part de l'estudiantat.


Fonts d'informació

Bàsica Gil-Juárez, A. i Vitores, A., Comunicació i Discurs, Editorial UOC, Barcelona
Trevithick, P., Habilidades de Comunicación en Intervención Socia, Ed Narcea , Madrid

Complementària

Alonso, J. (2006): Comunicación virtual elementos y dinámicas. Madrid, Visionnet

Vayreda, A. y Domènech, M. (2007). Psicología e Internet. Barcelona: Editorial UOC

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili