Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2014-15 | Grau de Relacions Laborals i Ocupació (2009) | Qualitat de vida laboral

 

Grau de Relacions Laborals i Ocupació (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2014_15
Assignatura (*) QUALITAT DE VIDA LABORAL Codi 15204209
Ensenyament
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Optativa 2Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
BONASA JIMÉNEZ, MARIA DEL PILAR
Adreça electrònica mdelpilar.bonasa@urv.cat
Professors/es
BONASA JIMÉNEZ, MARIA DEL PILAR
Web
Descripció general Aquesta assignatura forma part de le menció de Tècnic/a de relacions laborals. Per obtenir-la cal superar 18 crèdits de les assignatures de la menció. La resta de crèdits optatius, fins a 30, poden ser de tota l'oferta d'assignatures optatives activades del Grau. A l'assignatura QVL es vol apostar per la "qualitat total" vol dir complir un seguit d’aspectes reflexats en les normes establertes per directrius ISO, l’EFQM, ... Sovint, en auditar qualitat, l’empresa coneix i avalua processos, llocs de treball, gestió de persones, capitals, ... que potser n’eren desconegudes. Un treballador pot jutjar si la satisfacció i la qualitat de vida representen o no dificultats psicosocials per realitzar be la feina. A l'assignatura farem l’anàlisi de les característiques de l’entorn, analitzant situacions on l’estrès es manifesta i l'apendrem a enregistrar. Tot plegat per assolir els objectius de formar per potenciar una salut laboral i la qualitat de vida laboral dins un entorn d’organitzacions saludables que cobreixin amb escreix els nivells de qualitat de servei que se’ls exigeix.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A8 Aplicar les diferents tècniques pròpies de la gestió dels recursos humans, de la investigació social i de l’avaluació i l’auditoria laboral
 A12 Analitzar i diagnosticar situacions i problemes del mercat de treball (immigració, igualtat per raó de gènere, desenvolupament local, ...)
 A14 Intervenir, assessorar i gestionar la prevenció de riscos laborals
Tipus B Codi Competències Transversals
 B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida, demostrant capacitat d'organització i planificació.
Tipus C Codi Competències Nuclears

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A8 Analitza els sistemes, procediments, instruments de gestió i les tècniques d’avaluació de la qualitat de les organitzacions
 A12 Genèric
 A14 Gestiona eines de mesura de la qualitat de vida laboral dels recursos humans
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B5 Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i terminis requerits
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge

Continguts
Tema Subtema
Tema 1. Introducció a la qualitat de vida laboral 1.1 Concepte i evolució
1.2. Salut ocupacional
1.3 Perspectives, dimensions i indicadors de qualitat de vida laboral
Tema 2. Diferencies individuals i qualitat de vida laboral. 2.1. Processos psicosocials
2.2. Model ABC
2.3. Percepció i qualitat de vida laboral
2.4. Diferències individuals
Tema 3. Estructura organitzativa, sistemes d'organització, organitzacions saludables i qualitat de vida laboral 3.1. Situació contextual
3.2. Conceptes bàsics
3.3. Organitzacions saludables vs organitzacions tòxiques
3.4. Avaluació i intervenció de la qualitat de vida laboral a les organitzacions
Tema 4. Factors psicosocials: estrés laboral, assetjament, burnout i comportament absentista. 4.1. Condicions laborals a l'estat espanyol
4.2. Baixes laborals per causa psíquica
4.3. Estrés laboral
4.4. Burnout
4.5. Mobbing
4.6. Discriminació
4.7. Absentisme i presentisme
4.8 Violència
Tema 5. Intervenció psicosocial en organitzacions saludables. 5.1. Mètodes i tècniques d'avaluació
5.2. Mètodes i tècniques d'intervenció
Tema 6. Exemples pràctics.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries
A8
A14
1 0 1
Sessió Magistral
A8
A14
10 15 25
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A8
A14
B5
5 5 10
Debats
A12
B5
1 4 5
Fòrums de discussió
A12
B5
0 1 1
Treballs
A8
A14
B5
5 20 25
Presentacions / exposicions
A12
B5
1 3 4
Atenció personalitzada
1 0 1
 
Proves mixtes
A8
1 2 3
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l’assignatura: continguts, objectius, metodologia i criteris d’avaluació. Prospecció de coneixements previs i expectatives
Sessió Magistral Exposició dels continguts teòrics de l’assignatura. L’exposició anirà recolzada amb presentacions fetes amb el programa informàtic Powerpoint i altres mitjans tradicionals.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Resolució d'activitats que es plantejaran a classe per tal de portar a la pràctica els coneixements teòrics
Debats Recerca d'informació i debat sobre qüestions que es plantejaran al començament de l'assignatura
Fòrums de discussió Participació activa i creativa a les tres discussions plantejades mitjançant el moodle
Treballs Elaboració d'un treball d'investigació sobre un tema que es proporcionarà al començament del quatrimestre.

Ha de ser original i basar-se en la literatura científica més actual. Constarà de dues parts: una part teòrica i una part pràctica.
Presentacions / exposicions Presentació, davant del grup-classe del treball d'investigació realitzat.
Atenció personalitzada Atenció als dubtes respecte l'assignatura així com la preparació del treball d'investigació a realitzar sobre un del temes tractats de QVL.

Atenció personalitzada
Descripció
Personalment al despatx en horari d'atenció i prèvia petició o bé virtualment mitjaçant e-mail o moodle

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A8
A14
B5
Resolució dels exercicis i activitats plantejats a classe seguint les indicacions proporcionades per la professora i entregades a les dates establertes (la no entrega en els termes marcats implica no puntuació) 10%
Treballs
A8
A14
B5
Presentació en paper i presentació oral davant del grup-classe d'un treball d'investigació teòric i pràctic sobre un tema que es plantejarà a l'inici de l'assignatura. Part escrita 20%

Presentació oral
10%
Proves mixtes
A8
Dues proves de control teòric-pràctic tipus test amb opció múltiple de resposta (els errors resten) i cas pràctic
60%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

L'assignatura és d'avaluació continuada i requereix d'una puntuació mínima de 5 en cadascuna de les parts (activitats, treball, presentació oral i proves de control). 

Durant les activitats avaluatives no es podrà fer servir cap dispositiu de comunicació i transmissió de dades, sent motiu directe de desqualificació. Així mateix no està permés l'ús de telèfons mòbils durant les classes.

L'avaluació en segona convocatòria comporta la realització de les mateixes activitats que es duran a terme durant les classes, l'exàmen, i l'elaboració el treball pràctic (escrit i presentació) que s'haurà de lliurar el dia de l'examen en paper, power point i gravació en format DVD


Fonts d'informació

Bàsica Tous, J. , Psicosociologia de la salud ocupacional (1): Evaluación en intervención psicosocial., , AEPA-Publidisa
Tous, J., Psicosociologia de la salud ocupacional (2): Promoción de la salud ocupacional. , , AEPA-Publidisa
Tous, J. , Quemarse en el trabajo: El síndrome del “Burnout”, , Formación en Seguridad Laboral. Volumen 4 Págs, 14
Tous, J., El comportamiento absentista y sus repercusiones en la calidad de vida y calidad delservicio en el sector hotelero. , , Septem
Tous, J, Aspectes psicosocials de la qualitat de vida laboral en el sector hoteler., , Publicacions URV

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili