Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2014-15 | Màster: Salut Mental: Invest. en Psiquiatria, Neurotoxicol. i Psicofarmacol. (2010) | Vulnerabilitat genètica, susceptibilitat i diferencies individuals a substàncies neuroactives

 

Màster: Salut Mental: Invest. en Psiquiatria, Neurotoxicol. i Psicofarmacol. (2010)

DADES IDENTIFICATIVES 2014_15
Assignatura (*) VULNERABILITAT GENÈTICA, SUSCEPTIBILITAT I DIFERENCIES INDIVIDUALS A SUBSTÀNCIES NEUROACTIVES Codi 14615203
Ensenyament
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
4 Optativa AN
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
COLOMINA FOSCH, MARIA TERESA
Adreça electrònica mariateresa.colomina@urv.cat
Professors/es
COLOMINA FOSCH, MARIA TERESA
Web
Descripció general

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
  Comú
Tipus B Codi Competències Transversals
  Comú
Tipus C Codi Competències Nuclears
  Comú

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
1.-Que los alumnos conozcan que el efecto de las sustancias neuroactivas es distinto en función de la vulnerabilidad de los grupos AR4
BR1
CR1
2.-Que los alumnos conozcan las técnicas para el estudio de las diferencias individuales en la conducta AR5
AR6
AR7
AR9
AR10
AR11
AR12
BR1
BR5
CR1
CR2
CR4
3.-Que los alumnos conozcan que las influencias genéticas y ambientales pueden afectar a la vulnerabilidad a las sustancias neuroactivas AR10
AR11
AR12
AR13
BR1
BR4
BR13
BR14
BR15
BR16
CR1
CR2
CR4

Continguts
Tema Subtema
1º Bloque Vulnerabilidad diferencial a drogas de abuso. 1. Factores ambientales que afectan a la vulnerabilidad al consumo de drogas deabuso

2. Diferencias individuales en la sensibilidad a psicopatologías

3. Diferencias individuales en la sensibilidad a las drogas de abuso
2º Bloque Vulnerabilidad diferencial a neurotóxicos. 4. Factores ambientales que afectan a la vulnerabilidad a neurótoxicos

5. Diferencias individuales en la sensibilidad a neurotóxicos en animales

6. Efectos diferenciales de los neurotóxicos en humanos

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
 
Sessió Magistral
9 0 9
Resolució de problemes, exercicis
16 0 16
Treballs
5 25 30
Seminaris
4 16 20
 
Atenció personalitzada
1 0 1
 
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Objectivos y desarrollo de la asignatura
Sessió Magistral Presentación de temas y conceptos generales
Resolució de problemes, exercicis Cada bloque temático tiene asociados ejercicios para su resolución
Treballs A lo largo del curso el alumno debe realizar un trabajo sobre un tema de su interés relacionado con la asignatura. Este trabajo será supervisado por el profesor
Seminaris Los alumnos deberán asistir y participar en las jornadas organizadas a modo de seminario científico
Atenció personalitzada

Atenció personalitzada
 
Activitats Introductòries
Descripció
Por medio de correo electrónico y durante las sesiones presenciales

Avaluació
  Descripció Pes
Sessió Magistral Utilización de los conceptos estudiados en los trabajos y seminarios 25
Treballs Claridad, actualización, rigor y especificidad 50
Seminaris Participación activa y significativa 25
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica

1º Bloque

Dalley JW, Fryer TD, Brichard L, Robinson ES, Theobald DE, Lääne K, Peña Y, Murphy ER, Shah Y, Probst K, Abakumova I, Aigbirhio FI, Richards HK, Hong Y, Baron JC, Everitt BJ, Robbins TW (2007). Nucleus Accumbens D2/3 Receptors Predict Trait. Impulsivity and Cocaine Reinforcement. Science, 315, 1267-70.

 

2ºBloque

Cardona D, López-Grancha M, López-Crespo G, Nieto-Escamez F, Sánchez-Santed F, Flores P (2006). Vulnerability of long-term neurotoxicity of chlorpyrifos: effect on schedule-induced polydipsia and a delay discounting task. Psychopharmacology, 189(1):47-

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili