Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2014-15 | Comunicació Estratègica en la Societat del Risc (2012) | Mètodes quantitatius d'investigació en comunicació

 

Comunicació Estratègica en la Societat del Risc (2012)

DADES IDENTIFICATIVES 2014_15
Assignatura (*) MÈTODES QUANTITATIUS D'INVESTIGACIÓ EN COMUNICACIÓ Codi 12765103
Ensenyament
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Obligatòria Primer AN
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
ARISTE CASTAÑO, SANTIAGO
Adreça electrònica santiago.ariste@urv.cat
Professors/es
ARISTE CASTAÑO, SANTIAGO
Web
Descripció general Paradigmes de la investigació. Disseny de la investigació. Tècniques i instruments d’investigació quantitativa.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
  Comú
Tipus B Codi Competències Transversals
  Comú
Tipus C Codi Competències Nuclears
  Comú

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
- Reflexionar sobre el concepte de ciència i de paradigmes científics. AC1
AC4
BC1
BC3
BC4
BC5
BC6
CC2
CC3
CC4
- Conèixer els mètodes d'accés al coneixement científic. AC1
AC2
AC4
BC1
BC2
BC3
BC4
BC5
BC6
CC3
CC4
CC5
- Dissenyar, planificar i projectar investigacions quantitatives. AC1
AC2
AC4
BC1
BC2
BC3
BC4
BC5
BC6
CC3
CC4
CC5
- Analitzar i interpretar dades i informacions quantitatives AC1
AC2
AC3
BC1
BC2
BC3
BC4
BC5
BC6
BC8
CC1
CC3
CC4
CC5
CC6
- Valorar la conveniència de la integració metodològica. AC1
AC2
AC4
BC1
BC2
BC3
BC4
BC5
CC1
CC3
CC4
CC5
CC6
- Elaborar conclusions i redactar consideracions i propostes d'investigació. AC1
AC2
AC4
BC1
BC2
BC3
BC4
BC5
BC6
BC8
CC1
CC3
CC4
CC5
CC6
- Conèixer i utilitzar programari informàtic pel tractament de dades quantitatives. AC3
BC3
CC2

Continguts
Tema Subtema
La pràctica de la investigació quantitativa. La investigació quantitativa: Antecedents, enfocaments i metodologia.
- El disseny, la planificació i l'execució de les investigacions quantitatives. La formulació d'hipòtesis i definició de variables.
- La metodologia quantitativa. Tècniques i instruments de recollida d'informació. Criteris de rigor.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
 
Sessió Magistral
35 0 35
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
15 0 15
Treballs
20 0 20
 
Atenció personalitzada
4 0 4
 
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l'assignatura, comentari dels criteris d'avaluació i recollida d'informació de l'alumnat.
Sessió Magistral És l'explicació oral, per part de la professora, dels continguts teòrics bàsics de l´assignatura. Normalment, aquesta exposició es farà amb el suport de mitjans audiovisuals.
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques Consisteix en la realització d´exercicis pràctics utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació. Normalment, aquestes pràctiques es realitzaran a l´aula d´ordinadors amb l'orientació de la professora.
Treballs Fer un qüestionari. Fer exercicis concrets amb l'SPSS (inserció i tractament de les dades).
Atenció personalitzada

Atenció personalitzada
 
Sessió Magistral
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
Descripció
Atenció personalitzada inicial i seguiment al llarg de tot el curs.
Hores d’atenció als alumnes al despatx i consultoria telemàtica a través del correu electrònic i del xat de l’assignatura.

Avaluació
  Descripció Pes
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques Es realitzan diferents pràctiques a l'aula d'informàtica per a que l'alumnat aprengui a utilitzar programari de metodologia quantitativa que els servirà per desprès fer tots els treballs plantejats. 10%
Treballs Els treballs, descrits a l'apartat de metodologies, serviran per avaluar tota l'assignatura.
La teoria i sessions pràctiques a l'aula d'informàtica serviran per donar els elements necessaris per a que l'alumnat pugui resoldre amb èxit tots aquests treballs.
90%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica , , ,

-ANDER-EGG, E. (1980): Técnicas de investigación social. Buenos Aires: El CidEditor.

-ARNAL, J., DEL RINCÓN, D. i LATORRE, A. (1992): Investigación educativa.Barcelona: Labor.

-BERHARD, H. R. (2006) Research methods in anthropology: qualitative andquantitative approaches. Oxford: AltaMira Press.

-BUNGE, M. (1985): La investigación científica. Barcelona: Ariel.

- GÓMEZ, A.; DÍEZ, J.; ORMAZÁBAL, J.; FLECHA, R.; VILÀ, R. (en prensa). Estadística básica aplicada a la educación. Madrid: Editorial Síntesis.

-RINCON, D. i altres (1995): Técnicas de investigación en ciencias sociales.Madrid: Dykinson.

- SIERRA BRAVO, R. (1992): Técnicas de investigaciónsocial. Teoría y ejercicios. Madrid: Paraninfo.

Complementària

BLANCHET, A i altres (1989) Técnicas de investigación en Ciencias sociales, Madrid: Narcea.

COOK, T. D. i REICHARDT, Ch. S. (Eds.) (1986): Métodos cualitativos y cuantitativos en investigación evaluativa. Madrid: Morata.

PONS, I. (1993) Programación de la investigación social, Madrid: CIS

SIEGEL, S. (1991): Estadística no paramétrica aplicada a las ciencias de la conducta. México: Trillas.

TEJADA, J. (1997): El proceso de investigación científica. Barcelona: Fundació La Caixa-EUI Santa Madrona.

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili