Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2014-15 | Màster: Antropologia Mèdica i Salut Internacional (2010) | Taller de tècniques i dissenys d'anàlisi multivariat i d'anàlisi de dominis culturals

 

Màster: Antropologia Mèdica i Salut Internacional (2010)

DADES IDENTIFICATIVES 2014_15
Assignatura (*) TALLER DE TÈCNIQUES I DISSENYS D'ANÀLISI MULTIVARIAT I D'ANÀLISI DE DOMINIS CULTURALS Codi 12625111
Ensenyament
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Obligatòria Primer AN
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
GONZALEZ RECIO, SONIA
Adreça electrònica sonia.gonzalez@urv.cat
Professors/es
GONZALEZ RECIO, SONIA
Web http://antropologia.urv.es
Descripció general En aquesta assignatura es pretén donar uns coneixements bàsics d'estadística multivariada a l'alumne/a, que li permetin poder planificar i plantejar un estudi quantitatiu multivariat, així com analitzar de manera crítica articles científics que utilitzin aquesta metodologia.
Com a conseqüència de l'extinció del pla d'estudis que estàs cursant, aquesta assignatura es realitza a través de tutoria. Per a més informació cal consultar l’horari d’atenció personalitzada del professor.

Continguts
Tema Subtema
1. Conceptes introductoris.

2. Anàlisi multivariat de dependència


3. Anàlisi multivariat d'interdependència


2.1 Regresió simple i múltiple
2.2 ANOVA i MANOVA

3.1 Anàlisi de correspondències
3.2 Anàlisi factorial

Atenció personalitzada
Descripció
L'atenció personalitzada és important per resoldre els dubtes que pugui generar l'assignatura i, també per guiar els estudiants en la confecció dels treballs del curs. Els alumens podran consultar qualsevol dubte, de manera individualitzada o grupal amb el docent. Aquesta atenció personalitzada es portarà a terme per mail o bé de manera presencial dintre de l'horari d'atenció a l'alumne de què disposi el docent (s'indicarà el primer dia de classe).

Avaluació
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació
Bàsica , , ,

Bernstein, I.H.; Garbin, C.P. i Teng, G.K. (1988) Applied multivariate analysis. New York. Springer-Verlag.

Hair, J.F.; Anderson, R.E.; Tatham, R.L. i Black, W.C. (1999) Análisis multivariante. Madrid. Prentice Hall.

Lévy, J.P. I Varela, J. (2003) Análisis multivariable para las ciencias sociales. Madrid. Pearson educación.

Pérez, C. (2001) Técnicas estadísticas con SPSS 10.0. Madrid. McGraw-Hill.

Tabachnick, B.G. i Fidell, L.S. (1989) Using Multivariate Statistics. New York. Harper & Row, Publishers, Inc.

Vigil, A; i Lorenzo, U. (2001) Guia virtual de ayuda del programa SPSS 10.0. http://psico.fcep.urv.es/spss. U.R.V.

Complementària

(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili