Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2014-15 | Grau de Comunicació Audiovisual (2009) | Introducció a la psicologia

 

Grau de Comunicació Audiovisual (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2014_15
Assignatura (*) INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA Codi 12234003
Ensenyament
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Formació bàsica Primer 2Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
ALMAGRO CARDENETE, YOLANDA
Adreça electrònica roger.boada@urv.cat
yolanda.almagro@urv.cat
Professors/es
BOADA NAVARRO, ROGER
ALMAGRO CARDENETE, YOLANDA
Web
Descripció general 'Introducció a la psicologia' és una via d'entrada per conèixer els principis bàsics que regeixen la psicologia humana i la seva aplicació, des d'una vesant empírica. L'assignatura gira al voltant dels processos psicològics bàsics, tals com la memòria, la motivació, les emocions, l'aprenentatge... i pretén donar una idea global de les nostres capacitats i limitacions. En definitiva, es tracta d'una primera aproximació a què fem, com i per què ho fem.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A2 Interpretar els processos i fenòmens informatius i comunicatius textuals, orals i visuals en les societats contemporànies amb l’ajuda de les principals teories i escoles que els analitzen críticament des de les ciències socials
Tipus B Codi Competències Transversals
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A2 Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina
Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva dimensió social
Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en l’estudi dels processos psicològics bàsics
Reconeix la incidència dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en l’àmbit de les ciències de la comunicació
Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C4 Produeix un text escrit gramaticalment correcte

Continguts
Tema Subtema
1.- Introducció a la psicologia 1.1.- Introducció
1.2.- La Psicologia com a ciència
1.3.- Àrees d’estudi de la Psicologia
2.- Breu historia de la psicologia 2.1.- Antecedents
2.2.- Estructuralisme
2.3.- Funcionalisme
2.4.- Gestalt
2.5.- Psicoanàlisi
2.6.- Conductisme
2.7.- Psicologia cognitiva
3.- Fonaments biològics de la conducta 3.1.- La neurona:
- Estructura
- L’impuls nerviós
- La sinapsi
- Neurotransmissors
3.2.- El sistema nerviós:
- Divisió
- La medul·la espinal
- El cervell
4.- Atenció 4.1.- Concepte
4.2.- Classificació
4.3.- Propietats
4.4.- Factors determinants de l’atenció
5.- Sensació i percepció 5.1.- Introducció: el procés perceptiu
5.2.- Sensació
5.3.- Fisiologia dels sentits
5.4.- Percepció visual:
- Les lleis de la Gestalt
- Constància perceptiva
- Percepció de l’espai tridimensional
6.- Aprenentatge 6.1.- Introducció
6.2.- Condicionament clàssic
6.3. Condicionament operant
6.4. Aprenentatge per observació
7.- Memòria 7.1.- Introducció
7.2.- Els tres magatzems de la memòria
7.3. Aspectes significatius del procés de codificació
7.4. Aspectes significatius del procés de recuperació
7.5. L’oblit
7.6. Alteracions de la memòria
8.- Motivació 8.1.- Concepte i definició
8.2.- Variables motivacionals
8.3. Motivacions de la conducta humana
8.4. Altres aspectes relacionats amb la motivació
9.- Emoció 9.1.- Introducció a l’estudi de les emocions
9.2.- Classificació de les emocions
9.3.- Funcions de les emocions
9.4.- Teories clàssiques de les emocions

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries
5 0 5
Sessió Magistral
A2
30 40 70
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A2
10 30 40
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària
A2
10 20 30
Atenció personalitzada
5 0 5
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries -Prendre contacte amb els alumnes i copsar el nivell de coneixements que aquests tenen respecte a la matèria a impartir.
-Presentació de l’assignatura.
Sessió Magistral - Exposició dels continguts de l'assignatura.
- Visionat de vídeos il·lustratius dels conceptes teòrics exposats.
- Resolució de dubtes i debat crític dels materials.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària - Realització d'exercicis teòrics/pràctics i anàlisis de casos particulars.
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària - Realització d'experiments i casos pràctics psicològics clàssics a l'aula i posterior discussió.
Atenció personalitzada -Facilitació d'atenció directa i personalitzada a l'alume al llarg del curs per tal que aquest tingui l'oportunitat de plantejar preguntes relacionades amb la matèria impartida a classe i resoldre dubtes.

Atenció personalitzada
Descripció
En l'horari d'atenció l'alumne tindrà l'oportunitat de plantejar problemes concrets i discutir els dubtes que puguin sorgir durant el desenvolupament de l'assignatura, en referència tant als continguts teòrics com pràctics. També serà un espai de retroalimentació i comunicació bidireccional del que tant alumnes com professor se'n podran veure beneficiats.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Sessió Magistral
A2
Tot el contingut teòric de l'assignatura serà susceptible d'ésser avaluat mitjançant les proves objectives. 60%
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A2
A través de la realització dels exercicis i resolució de problemes, l'alumne podrà aplicar la teoria apresa durant les sesions magistrals. 20%
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària
A2
A través d'aquests suposits pràctics l'alumne podrà resoldre casos relacionats amb la matèria impartida durant les sessions magistrals.
20%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Els coneixements apresos durant el curs s'avaluaran a través de proves objetives d'opció múltiple de resposta (tipus test). La part teòrica tindrà un pes d'un 60% respecte el total de l'assignatura i s'avaluarà mitjançant dues proves, una a meitat de curs i una altra una vegada finalitzada la matèria per tal de fer contribuir a fer una avaluació més continuada i facilitar la tasca d'estudi de l'alumne. Cada prova tindrà un pes del 30% respecte del total de la part teòrica (60%). La nota de la primera prova farà mitja amb la nota de la segona prova. És a dir, el segon parcial no servirà per recuperar el primer si no s'ha superat.  

La part pràctica s'avaluarà a través d'una única prova que tindrà lloc a finals de curs i tindrà un pes del 40% respecte de la nota final (20% dels casos pràctics i 20% dels exercicis i resolució de problemes). La nota final de l'assignatura serà la nota ponderada dels exàmens teòrics i de l'examen pràctic.

Els alumnes que no superin els examens de primera convocatòria hauran de presentar-se a la segona convocatòria que tindrà lloc el dia 23 de juny de 2015 a les 11h el grup de matí i a les 16h el grup de tarda. Els alumnes que hagin de presentar-se a segona convocatòria hauran d'examinar-se de les dues parts de que consta la matèria: teoria i pràctica. Caldrà superar com a mínim el 50% de les preguntes (una vegades restats els errors) per tal de superar l'assignatura. La nota màxima de l'examen de segona convocatòria serà d'un 5.

Durant les proves d'avaluació, els telèfons mòbils, tablets i altres aparells que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista.

La realització demostrativament fraudulenta d’alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d’aquesta activitat avaluativa. Amb independència d'això, davant la gravetat dels fets, el centre pot proposar la iniciació d'un expedient disciplinari, que serà incoat mitjançant resolució del rector o rectora.


Fonts d'informació

Bàsica Lahey, B., Introducción a la psicología, Última edición., Editorial Mc Graw-Hill.

Complementària Myers, David G. , Psicología, 5ª ed. , Madrid : Editorial Médica Panamericana, cop. 1999
Goldstein, E.B., Sensación y percepción, Última edición., México: International Thomson Editores, 1999.
LEAHEY, T. H., Historia de la Psicología, Última edición. , Madrid: Prentice-Hall.
Domjan, M. , Principios del aprendizaje y la conducta, Última edición. , México: International Thomson Editores.
Papalia, D. E., Psicología, Última edición. , Editorial Mc Graw-Hill. 2009.

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili