Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2014-15 | Doble titulació de Grau d'Educació Infantil i d'Educació Primària (2013) | Dificultats d'aprenentatge i trastorns del desenvolupament

 

Doble titulació de Grau d'Educació Infantil i d'Educació Primària (2013)

DADES IDENTIFICATIVES 2014_15
Assignatura (*) DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT Codi 11904009
Ensenyament
Doble titulació de Grau d'Educació Infantil i d'Educació Primària (2013)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Formació bàsica Segon AN
Llengua d'impartició
Català
Departament Pedagogia
Psicologia
Coordinador/a
VOLTAS MORESO, NÚRIA
Adreça electrònica joseluis.lazaro@urv.cat
nuria.voltas@urv.cat
Professors/es
LÁZARO CANTABRANA, JOSÉ LUIS
VOLTAS MORESO, NÚRIA
Web
Descripció general

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 Aei11 Reflexionar sobre les pràctiques d'aula per innovar i millorar la labor docent Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure’l en els estudiants.
 Aep2 Dissenyar, planificar i avaluar processos d'ensenyament i aprenentatge, tant individualment com en col•laboració amb altres docents i professionals del centre.
 Aep10 Reflexionar sobre les pràctiques d'aula per innovar i millorar la labor docent. Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure’l entre els estudiants.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva.
 B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
 B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 Aei11 Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i l'escola inclusiva.
Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats educatives a l'aula infantil i primària.
Presenta un actitud crítica sobre les pràctiques a l'aula amb la finalitat d'optimitzar las tasca docent.
 Aep2 Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i l'escola inclusiva.
 Aep10 Presenta una actitud crítica sobre les pràctiques a l'aula amb la finalitat d'optimitzar la tasca docent.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B2 Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo
 B5 Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències
Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.
Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva
 B6 Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant
En les seves presentacions utilitza medis de suport
Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C2 Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i presentacions digitals

Continguts
Tema Subtema
1. La diversitat i les necessitats educatives de l'alumnat 1.1. Principis educatius de l'escola inclusiva
1.2. Evolució històrica
1.3. Normativa de l'atenció a l'alumnat
1.4. Atenció a les necessitats educatives de l'alumnat
2. Bases conceptuals de les dificultats d'aprenentatge i trastorns del
desenvolupament
2.1. Les classificacions i el diagnòstic
2.2. Els factors causals i predisponents
2.3. La interdisciplinarietat i la coordinació
3. Trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat
3.1. Terminologies i classificacions
3.2. Detecció a l'aula. Manifestacions en les diferents etapes evolutives
3.3. Factors de risc
3.4. Intervenció psicoeducativa
3.5. Altres intervencions
4. Trastorns de l'espectre autista 4.1. Terminologies i classificacions
4.2. Detecció a l'aula. Manifestacions dels diferents trastorns segons etapes
evolutives
4.3. Factors de risc
4.4. Intervenció psicoeducativa
5. Trastorns de la parla i del llenguatge
5.1. Terminologies i classificacions
5.2. Manifestacions del diferents problemes segons etapes evolutives
5.3. Factors de risc
5.4. Intervenció psicoeducativa
6. Trastorns d'aprenentatge
6.1 Problema de lectura, escriptura i càlcul: descripcions i diagnòstic
6.2. Avaluació
6.3. Intervenció
7. Discapacitat intel·lectual
7.1. Terminologies i classificacions
7.2. Manifestacions
7.3. Factors de risc o causes
7.4. Intervenció psicoeducativa

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
Sessió Magistral
Aep2
20 40 60
Presentacions / exposicions
Aei11
B5
B6
C2
6 15 21
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
Aep2
Aep10
15 20 35
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària
Aei11
Aep2
15 15 30
Atenció personalitzada
Aei11
1 0 1
 
Proves mixtes
Aei11
Aep2
B6
2 0 2
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentar l'assignatura, els seus continguts i mètodes d'avaluació.
Sessió Magistral Presentació dels continguts fonamentals.
Presentacions / exposicions Presentacions orals amb suport power point de temes d'interès en la matèria.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Anàlisi de documents audiovisuals i escrits.
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària Presentació de casos i actuacions a seguir.
Atenció personalitzada Antenció individualitzada i/o en grup de dubtes sobre continguts, elaboració de treballs i/o del treball d'exposició.

Atenció personalitzada
Descripció
Antenció individualitzada i/o en grup de dubtes sobre continguts, elaboració i seguiment de treballs i/o del treball d'exposició.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Sessió Magistral
Aep2
A través d'examen mixte (part tipus test + supòsit pràctic).
Hi haurà dos exàmens, un al final del 1r quadrimestre (gener) i un de recuperació que es farà entre el maig i el juny.
6
Presentacions / exposicions
Aei11
B5
B6
C2
Presentació oral en format power point.
Consistirà en un treball en grup (grups d'unes 3-4 persones). A l'inici del curs s'especificaran els punts que es valoraran i els temes que es treballaran.
1.5
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
Aep2
Aep10
Contestar a través del moodle problemes relacionats emb el contingut de la matèria que permetin reflexionar a l'alumne sobre els coneixements que està adquirint. 1
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària
Aei11
Aep2
Contestar a través del moodle problemes relacionats emb el contingut de la matèria que permetin reflexionar a l'alumne sobre els coneixements que està adquirint. 1
Altres   Assistència/actitud: es valorarà l'actitud al llarg del curs. L'assistència es valorarà participant a la presentació i avaluació dels treballs presentats pels companys. 0.5
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Per aprovar l’assignatura s’han de tenir totes les activitats d’avaluació presentades i aprovades (igual o més gran a 5). Aquestes activitats són: examen (60% de la nota final), exposició del treball en grup (15% de la nota final) i l’entrega de dues activitats que suposen la resolució de problemes/supòsits pràctics (20% de la nota final).

 

Els treballs presentats fora de termini només podran obtenir una nota màxima de 5. NO s’acceptaran treballs presentats havent passat un mes respecte al termini fixat per a l’entrega de l’activitat.

 

Es realitzarà una 2a convocatòria d’examen entre el maig i el juny per als que hagin suspès l’examen de gener i en la qual optaran a una nota màxima de 5. En aquesta 2a convocatòria també s’hi poden presentar aquelles persones que vulguin pujar nota a l’examen, en presentar-se a la 2a convocatòria la nota obtinguda al primer examen quedarà anul·lada. NO hi haurà 2a convocatòria de la resta d’activitats d’avaluació (treball d’exposició en grup i activitats de resolució de problemes/supòsits pràctics).

 

D’acord amb la normativa vigent, el professorat podrà establir aquelles mesures que consideri oportunes per al bon desenvolupament de les activitats d’avaluació i de les classes magistrals i de seminari. Les mesures poden incloure limitacions pel que fa a l’ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades i seran d’obligat compliment per part de l’estudiant.


Fonts d'informació

Bàsica García Sanchez J.N, Dificultades del desarrollo, , 2007
Lou M.A., López N., , Bases psicopedagógicas, , 1999
, , ,
Jané i Ballabriga, Ma. del Claustre, Llenguatge i psicopatologia de la infantesa i l'adolescència : clínica i avaluació / M. del Claustre Jané i Ballabriga, , 2001
Mena Pujol B., , L'alumne amb TDAH : guia pràctica per a educadors: trastorn por dèficit d'atenció amb o sense hiperactivitat / Mena Pujol, B., ... [et al.], , 2006
Galligó M., , El aprendizaje y sus trastornos : consideraciones psicológicas y pedagógicas , , 2003
Soutullo C., , Convivir con niños y adolescentes con ansiedad , , 2008
Orjales I., , Déficit de atención con hiperactividad : manual para padres y educadores / Isabel Orjales Villar, , 1999
Cardona M.C., , Dievrsidad y educación inclusiva, , 2005
Sánchez A., Torres J., , Diversidad y educación especial I y II, , 1998
, , ,

Complementària González Manjón D., , Las dificultades de aprendizaje en el aula, , 2002
Miranda A., Fortes C., Gil M.D., , Dificultades del aprendizaje de las matemáticas, , 2000
, Dificultades del aprendizaje : detección, prevención y tratamiento : guía práctica para docentes, Vigo : IdeasPropias, DL 2004, 2004
Comellas M.J., , Dificultats d'aprenentatge: diversos referents d'èxit, Universitat Autònoma de Barcelona, 2003
Orjales I., , Claves para afrontar la vida con un hijo con TDAH: "Mi cabeza... es como si tuviera mil pies", Pirámide, 2009
Orjales I., Polaino A., , Programas de intervención cognitivo-conductual para niños con déficit de atención con hiperactividad, CEPE, 2002

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili