Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2014-15 | Màster: Psicologia General Sanitària (2014) | Tècniques electrofisiològiques en l'avaluació de les funcions cognitives i les seves alteracions

 

Màster: Psicologia General Sanitària (2014)

DADES IDENTIFICATIVES 2014_15
Assignatura (*) TÈCNIQUES ELECTROFISIOLÒGIQUES EN L'AVALUACIÓ DE LES FUNCIONS COGNITIVES I LES SEVES ALTERACIONS Codi 11685211
Ensenyament
Psicologia General Sanitària (2014)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Optativa AN
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
DEMESTRE VILADEVALL, JOSEP
Adreça electrònica josep.demestre@urv.cat
Professors/es
DEMESTRE VILADEVALL, JOSEP
Web
Descripció general

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A13 Conèixer en profunditat els diferents models d'avaluació i intervenció en el camp de la Psicologia General Sanitària, així com les tècniques i procediments que es deriven d'aquests processos en l'aboratge dels trastorns del comportament i en els factors psicològics associats amb problemes de salut.
 A14 Planificar, realitzar i, en el seu cas, supervisar el procés d'avaluació psicològica del comportament humà i dels factors psicològics associats amb problemes de salut per establir una avaluació dels mateixos.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B2 Cercar, obtenir i processar informació de manera autònoma, amb capacitat per aplicar-la a en situacions complexes o poc conegudes.
 B4 Desenvolupar el seu treball des de la perspectiva de la qualitat i la millora contínua, amb la capacitat autocrítica necessària per a un exercici professional responsable.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C2 Gestionar la informació i el coneixement.
 C3 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A13 Coneix les tècniques de registre i anàlisi dels potencials evocats cerebrals.
Coneix els principals components dels potencials evocats cerebrals.
Coneix els usos clínics dels potencials evocats cerebrals.
Pot extreure la informació més rellevant d'un article científic en l'àmbit de la tècnica dels potencials evocats i els seus usos clínics i comunicar
 A14 Coneix com es veuen afectats diferents components dels potencials evocats cerebrals en diferents alteracions cognitives i psiquiàtriques.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B2 Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació
 B4 Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C2 Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
 C3 Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

Continguts
Tema Subtema
Tema 1. Introducció als Potencials Evocats Cerebrals (ERPs)

1.1 Què és l'EEG
1.2 Tècniques d'anàlisi de l'EEG
1.3 Obtenció dels ERPs
Tema 2. Components dels ERPs y funcions cognitives. 2.1 ERPs i atenció: Mismatch Negativity
2.2 ERPs i memòria: P300
2.3 ERPs i llenguatge: N400, P600/SPS, LAN
Tema 3. ERPs i alteracions cognitives. 3.1. ERPs i esquizofrènia
3.2 ERPs i depressió
3.3. ERPs i demències
3.4. ERPs i altres alteracions

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries
2 2 4
Sessió Magistral
A13
C2
20 26 46
Pràctiques a laboratoris
A13
2 2.4 4.4
Seminaris
A13
B2
B4
C2
C3
4 6.6 10.6
Atenció personalitzada
A14
B2
2 2 4
 
Proves objectives de tipus test
A13
2 4 6
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l'assignatura: objectius, blocs temàtics, organització, metodologia, fonts d'informació disponibles, criteris d'avaluació, etc.
Sessió Magistral Les sessions magistrals estaran constituïdes per exposicions teòriques clarament estructurades i integrades entre si que seran conduïdes pel professor i que tindran un caràcter obert i dinàmic, on l’alumne haurà de tenir una presència activa, de manera que la seva participació sigui clau en el seu desenvolupament. Durant les exposicions en qüestió, el professor tractarà de comprovar el grau de seguiment de l’alumnat.
Pràctiques a laboratoris Familiaritzar-se amb els procediments per registrar l'EEG.
Conèixer directament un equip de registre d'EEG.
Analitzar dades d'EEG.
Seminaris Els seminaris es centraran en la lectura, anàlisi i comentari d'articles científics. S’establirà un calendari d’acord amb el qual l’alumne haurà de treballar pel seu compte texts i materials seleccionats prèviament pel professor; posteriorment es posaran en comú a l’aula les qüestions treballades que suscitin més interès i/o dificultats.
Atenció personalitzada Atenció individualitzada per fer un seguiment de l'alumnat.

Atenció personalitzada
Descripció
A petició de l'alumne, s'atendran consultes i es resoldran dubtes en l'espai i horari convinguts amb el professor. Cal tenir present, a més a més, l'horari d'atenció a l'alumnat del professor en el període lectiu corresponent.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves objectives de tipus test
A13
Exmen tipus test 100
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica Handy, T., Event-related potentials. A methods handbook, 2005, MIT Press
Luck, S.J., An introduction to the event-related potential technique, 2005, MIT Press
Cacioppo, J.T., Tassinary, L.G., Berntson, G.G., Handbook of psychophysiology, 2007, Cambridge University Press
Rugg, M.D. & Coles, M.G.H., Electrophysiology of mind: event-related brain potentials and cognition, 1996, Oxford University Press
Luck, S.J. & Kappenman, E.S., Oxford handbook of event-related potential components, 2011, Oxford University Press

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili