Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2014-15 | Màster: Psicologia General Sanitària (2014) | Intervenció neuropsicològica i neurorehabilitació

 

Màster: Psicologia General Sanitària (2014)

DADES IDENTIFICATIVES 2014_15
Assignatura (*) INTERVENCIÓ NEUROPSICOLÒGICA I NEUROREHABILITACIÓ Codi 11685108
Ensenyament
Psicologia General Sanitària (2014)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Obligatòria Primer AN
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
TORRENTE TORNÉ, MARGARITA
Adreça electrònica margarita.torrente@urv.cat
Professors/es
TORRENTE TORNÉ, MARGARITA
Web
Descripció general En aquesta assignatura s'exposaràn les bases psicobiològiques de la intervenció neuropsicològica, revisant el concepte de plasticitat neural. S'ensenyarà quines característiques han de tenir els diferents plans d'intervenció, així com la planificació de la intervenció neuropsicològica en diferents alteracions neuropsicològiques.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A4 Analitzar críticament i utilitzar fonts d'informació clíniques.
 A9 Conèixer en profunditat la naturalesa psicològica del comportament humà, així com els factors socials i biològics que poden afectar-lo.
 A13 Conèixer en profunditat els diferents models d'avaluació i intervenció en el camp de la Psicologia General Sanitària, així com les tècniques i procediments que es deriven d'aquests processos en l'aboratge dels trastorns del comportament i en els factors psicològics associats amb problemes de salut.
 A15 Dissenyar, desenvolupar i, en el seu cas, avaluar plans i programes d'intervenció psicològica en funció de l'avaluació psicològica i de les variables individuals i socials concurrents en cada cas.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B2 Cercar, obtenir i processar informació de manera autònoma, amb capacitat per aplicar-la a en situacions complexes o poc conegudes.
 B5 Sabre comunicar i comunicar-se amb altres professionals, i dominar les habilitats necessàries per al treball en equip i en grups multidisciplinaris.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C2 Gestionar la informació i el coneixement.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A4 Sap planificar un intervenció neuropsicològica
 A9 Coneix les teories etiològiques dels trastorns psicològics i neupsicològics i dels factors psicològics implicats en el procés de salut i malaltia
Sap identificar els factors personals i psicosocials i psicobiològics que poden posar en risc la salut de les persones
 A13 Sap descriure i mesurar variables relatives als processos cognitius, emocionals, psicobiològics i conductuals avaluats
Sap analitzar i interpretar els resultats de l'avaluació
 A15 Coneix les característiques generals i específiques de la intervenció neuropsicològica
Sap planificar un intervenció neuropsicològica
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B2 Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema
 B5 Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C2 Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

Continguts
Tema Subtema
1. Introducció a la neurorehabilitació
2. Plasticitat neural
3. Característiques i planificació de la neurorehabilitació segons la valoració neuropsicològica 3.1. Intervenció en la memoria
3.2. Intervenció en atenció i funcions executives
3.3. Estimulació cognitiva
3.4. Altres intervencions

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries
0.5 0 0.5
Sessió Magistral
A9
A13
A15
12 28.8 40.8
Debats
A9
A13
A15
4 0 4
Treballs
A4
B2
6 18 24
Atenció personalitzada
0.5 0 0.5
 
Proves de desenvolupament
A9
A13
C2
2 4 6
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Es presentarà l'assignatura i s'expoarà el funcionament i les activitats que hauran de portar a terme
Sessió Magistral S'exposaran els continguts teòrics de l'assignatura
Debats Es debatirán diferents continguts/aspectos de l'assignatura
Treballs Es portarà a terme de manera més pràctica els continguts de l'assignatura relacionats amb la intervenció
Atenció personalitzada Es resoldran dubtes dels alumnes

Atenció personalitzada
Descripció
Es resoldran per part de la professora de l'assignatura els dubtes plantejats pels alumnes bé personalment (en horari d'atenció), bé online (via moodle de l'assignatura o correu electrònic) Margarita Torrente margarita.torrente@urv.cat

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Debats
A9
A13
A15
Es debatran diferents aspecto/continguts de l'assignatura, proposats per la professora 15%
Treballs
A4
B2
Es portaran a terme a nivel pràctic, les parts del programa de l'assignatura relacionats amb la intervenció o de caire més pràctic. Finalment es valorarà aquesta pràctica dels alumnes 35%
Proves de desenvolupament
A9
A13
C2
Examen dels continguts de caire més teòric del programa 50%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Donades le característiques de la materia no hi haurà segona convocatoria dels debats i treballs.


 
D'acord amb la normativa vigent el professor podrà establir aquelles mesures que consideri oportunes per al bon desenvolupament de les activitats avaluatives. Les mesures podrien incloure limitacions pel que fa a l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves i seran d'obligat compliment per part de l'estudiantat.

Fonts d'informació

Bàsica Whishaw, Neuropsicología Humana, 5, 2006. Editorial Panamericana
Muñoz, Tirapu, Rehabilitación Neuropsicológica, , 2001. Síntesis
Bruna , Rehabilitación neuropsicológica: intervención y práctica clínica, , 2011. Elsevier

Complementària


Recomanacions


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA/11685107
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili