Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2014-15 | Màster: Psicologia de la Salut (2012) | Intervenció comunitària

 

Màster: Psicologia de la Salut (2012)

DADES IDENTIFICATIVES 2014_15
Assignatura (*) INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA Codi 11655216
Ensenyament
Psicologia de la Salut (2012)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Optativa AN
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
GIL JUÁREZ, ADRIANA
Adreça electrònica jesus.frutos@urv.cat
adriana.gil@urv.cat
Professors/es
FRUTOS GONZÁLEZ, JESÚS
GIL JUÁREZ, ADRIANA
Web
Descripció general

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A9 Conèixer en profunditat la naturalesa psicològica del comportament humà, així com els factors socials i biològics que poden afectar-lo.
 A11 Conèixer en profunditat els factors psicosocials associats als problemes de salut i malaltia.
 A12 Conèixer en profunditat els factors biològics i psicosocials associats als problemes de salut i malaltia, especialment als relacionats amb la salut mental.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B7 Gestionar projectes tècnics i d'investigació o innovació
Tipus C Codi Competències Nuclears

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A9 Identifica els diferents contextos en les que es poden aplicar programes d'intervenció comunitària.
 A11 Troba i selecciona els recursos més apropiats per a desenvolupar la intervenció psicosocial.
 A12 Troba i selecciona els recursos més apropiats per a desenvolupar la intervenció psicosocial.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B7 Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte
Estableix objectius clars pel projecte
Planifica una avaluació dels resultats dels projectes
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge

Continguts
Tema Subtema
1.- Conceptes i contexts de la intervenció Comunitària.

2.- Recursos Teòrics de la Psicologia Social Comunitària de la Salud

3.- Recursos Metodològics de la Psicologia Social Comunitària de la Salud

4.- Programes d'intervenció comunitària en Salut

5.- Ètica i Valors en la Intervenció Comunitària
1.- Intervenció Comunitària en Llatinoamèrica, Intervenció Comunitària en Espanya, Benestar Social, Qualitat de vida, Comunitat i Salut

2.- Participació, Empowerment

3.- Xarxes Socials, ASuport Social, IAP

4.- Casos

5.- Valors, Definició del problema, Cultura dels professionals vs cultura de la comunitat

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries
2 0 2
Treballs
A9
A11
A12
B7
8 30 38
Presentacions / exposicions
A9
A11
A12
5 20 25
Atenció personalitzada
10 0 10
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Dinàmica de grup que permetrà aprofundir en els coneixements previs i la forma de treball de l'assignatura i la seva avaluació
Treballs Desenvolupar un pla d'intervenció comunitària en l'àmbit de la salut, tot proposant els criteris de la seva avaluació
Presentacions / exposicions Exposició oral sobre els continguts teòrics de l'assignatura que es farà en grups de treball
Atenció personalitzada S'orientarà i guiarà el procés d'aprenentatge de l'alumne a través del moodle i/o l'aula. També es pot fer al despatx, concertant prèviament una tutoria amb la professora

Atenció personalitzada
Descripció
S'orientarà i guiarà el procés d’aprenentatge de l’alumne a través del moodle i/o l'aula. També es pot fer al despatx, concertant prèviament una tutoria amb la professora

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Treballs
A9
A11
A12
B7
Desenvolupar un pla d'intervenció comunitària en l'àmbit de la salut, tot proposant els criteris de la seva avaluació 70%
Presentacions / exposicions
A9
A11
A12
Exposició oral sobre els continguts teòrics de l'assignatura que es farà en grups de treball 30%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

És necessari haver aprovat totes dues activitats per fer mitjana de cara a la nota final


Fonts d'informació

Bàsica

Monográfico. Psicología Comunitaria hoy: Del pensar al hacer en sociedades complejas. Psicoperspectivas.Individuo y Sociedad. Vol. 13, No. 2 (2014) http://www.psicoperspectivas.cl/index.php/psicoperspectivas/issue/current

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili