Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2014-15 | Màster: Psicologia de la Salut (2012) | Trastorns del comportament alimentari

 

Màster: Psicologia de la Salut (2012)

DADES IDENTIFICATIVES 2014_15
Assignatura (*) TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI Codi 11655214
Ensenyament
Psicologia de la Salut (2012)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Optativa AN
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
CANALS SANS, JOSEFA
Adreça electrònica josefa.canals@urv.cat
Professors/es
CANALS SANS, JOSEFA
Web
Descripció general Adquirir coneixements sobre els diferents problemes en la conducta alimentària al llarg del desenvolupament per poder detectar, conèixer els factors de risc/etiopatogèncis, avaluar, diagnosticar i poder saber com es tracten. L'abordatje de l'assignatura serà multidisciplinar.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A1 Adquirir, desenvolupar i posar en pràctica un concepte de salut integral, en el que tinguin cabuda els components biopsicosocials de la mateixa, d'acord amb les directrius de la OMS.
 A2 Aplicar els fonaments de la bioètica i el mètode de deliberació de la pràctica professional, ajustant el seu exercici com a professional sanitari a les disposicions de la Llei 44/2003 del 21 de novembre, d'ordenació de professions sanitàries.
 A4 Analitzar críticament i utilitzar fonts d'informació clíniques.
 A12 Conèixer en profunditat els factors biològics i psicosocials associats als problemes de salut i malaltia, especialment als relacionats amb la salut mental.
 A13 Conèixer en profunditat els diferents models d'avaluació i intervenció en el camp de la Psicologia General Sanitària, així com les tècniques i procediments que es deriven d'aquests processos en l'aboratge dels trastorns del comportament i en els factors psicològics associats amb problemes de salut.
 A15 Dissenyar, desenvolupar i, en el seu cas, avaluar plans i programes d'intervenció psicològica en funció de l'avaluació psicològica i de les variables individuals i socials concurrents en cada cas.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1 Aprendre a aprendre.
 B2 Cercar, obtenir i processar informació de manera autònoma, amb capacitat per aplicar-la a en situacions complexes o poc conegudes.
 B4 Desenvolupar el seu treball des de la perspectiva de la qualitat i la millora contínua, amb la capacitat autocrítica necessària per a un exercici professional responsable.
 B5 Sabre comunicar i comunicar-se amb altres professionals, i dominar les habilitats necessàries per al treball en equip i en grups multidisciplinaris.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C1 Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
 C2 Gestionar la informació i el coneixement.
 C3 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Detecta de forma precoç, avalua i diagnostica els problemes de la conducta alimentària
 A2 Treballa coordinadament amb altres professionals de la salut
 A4 Busca i processa informació de forma adequada per a poder gestionar aquestes situacions psicopatològiques.
Detecta de forma precoç, avalua i diagnostica els problemes de la conducta alimentària
 A12 Detecta de forma precoç, avalua i diagnostica els problemes de la conducta alimentària
 A13 És capaç d'intervenir psicològicament davant els problemes de la conducta alimentaria
 A15 És capaç d'intervenir psicològicament davant els problemes emocionals i conductuals
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1 Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor
Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes
 B2 Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació
Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus possibles riscos i avantatges
 B4 Pren decisions de manera encertada basant-se en dades
Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia donada i en el temps previst
Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball
 B5 Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C1 Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut
 C2 Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
 C3 Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

Continguts
Tema Subtema
1. Psicologia de l'alimentació
2. Trastorns de la ingesta alimentària
3. Trastorns de la conducta alimentària
4. Aspectes psicològics de l'obesitat
1.1 L'elecció de l'aliment
1.2 Aspectes fisiològics
2.1 T ingesta evitatiu/restrictiu
2.2 Pica, rumiació
2.3 Trastorns CA en trastorns psicològics
3.1. Anorexia nerviosa
3.2 Bulimia
3.3 Trastorn per afartament
3.4: Altres: Sd menjador nocturn, vigorèxia
4.1. Què és l'obesitat i factors implicats en etiologia i intervenció

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
Sessió Magistral
A1
A4
A12
A13
12 24 36
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària
A2
A15
B1
C2
12 12 24
Presentacions / exposicions
A2
B1
B2
B4
B5
C2
3 8 11
Atenció personalitzada
2 2 4
 
Proves mixtes
A1
C3
1 0 1
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries El primer dia de classe, a la primera hora, s'explicaran els objectius de l'assignatura, es presentarà el programa, l'avaluació i calendari de la mateixa.
Sessió Magistral S'exposaran els continguts teòrics dels diferents temes a la classe
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària Es portaran casos clínics que es discutiran a la classe
Presentacions / exposicions Els alumnes exposaran actualitzacions dels temes a través d'articles científics
Atenció personalitzada S'atendrà als alumnes al despatx del professor

Atenció personalitzada
Descripció
El professor atendrà els dubtes dels alumnes en quant a les classes teòriques, casos pràctics i el treball d'exposició

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Sessió Magistral
A1
A4
A12
A13
S'avaluarà per examen
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària
A2
A15
B1
C2
S'avaluarà a travès de la preparació dels casos i la participació de l'alumne a classe.
També a l'examen
10
Presentacions / exposicions
A2
B1
B2
B4
B5
C2
S'avaluarà el contingut de la presentació i també la capacitat d'expressar-ho 25
Proves mixtes
A1
C3
Examen amb preguntes curtes i casos clínics 60
Altres   Assistència a classe 5
 
Altres comentaris i segona convocatòria

S'han de fer totes les activitats per poder optar a aprovar l'assignatura. Una nota inferior a 4 en alguna de les activitats no permetrà fer mitja amb les altres.


Fonts d'informació

Bàsica American Psychiatric Association , Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, Wasghinton: American Psychiatric Press. , 2002
American Psychiatric Association, Guía de Consulta de los Criterios Diagnósticos del DSM-5, Madrid: Panamericana, 2014
Morandé G, Graell M, Blanco , Trastornos de la conducta alimentaria y obesidad. Un enfoque integral, Madrid: Panamericana, 2014
Odgen J, Psicología de la alimentación, . Madrid: Morata, 2005
Raich, RM, Anorexia, bulimia y otros trastornos alimentarios, Marid: Pirámide, 2011
Toro J., Riesgo y causas de la anorexia nerviosa, Barcelona: Ariel, 2004
Calado M , Trastornos alimentarios. Guías de psicoeducación y autoayuda., Madrid: Piràmide, 2010
Vaz FJ., Bulimia nerviosa: Perspectivas clínicas actuales, Madrid: Ergon, 2006

Articles científics

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili