Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2014-15 | Màster: Psicologia de la Salut (2012) | Elaboració i adaptació d'instruments d'avaluació psicològica

 

Màster: Psicologia de la Salut (2012)

DADES IDENTIFICATIVES 2014_15
Assignatura (*) ELABORACIÓ I ADAPTACIÓ D'INSTRUMENTS D'AVALUACIÓ PSICOLÒGICA Codi 11655104
Ensenyament
Psicologia de la Salut (2012)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Obligatòria Primer AN
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
VIGIL COLET, ANDRÉS
Adreça electrònica perejoan.ferrando@urv.cat
andreu.vigil@urv.cat
Professors/es
FERRANDO PIERA, PERE JOAN
VIGIL COLET, ANDRÉS
Web
Descripció general

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A6 Formular hipòtesis de treball en investigació i recollir i valorar de forma crítica la informació per a la resolució de problemes aplicant el mètode científic.
 A15 Dissenyar, desenvolupar i, en el seu cas, avaluar plans i programes d'intervenció psicològica en funció de l'avaluació psicològica i de les variables individuals i socials concurrents en cada cas.
 A19 Utilitzar les tecnologies de la informació i de la comunicació en l'exercici professional.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
 B4 Desenvolupar el seu treball des de la perspectiva de la qualitat i la millora contínua, amb la capacitat autocrítica necessària per a un exercici professional responsable.
 B7 Gestionar projectes tècnics i d'investigació o innovació
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C2 Gestionar la informació i el coneixement.
 C3 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A6 Identifica i formula problemes d'investigació i sap accedir a la literatura científica per a demanar la informació existent en relació amb aquest problema
Dissenya i adapta mètodes i instruments segons les necessitats de cada cas i el context de l'avaluació
 A15 Analitza i interpreta les dades d'una investigació dins del marc del seu coneixement disciplinari, extreu conclusions dels mateixos i els comunica a la comunitat professional i científica
 A19 Mostra capacitat per a la recerca, el desenvolupament i la innovació en l'àmbit de la Psicologia sanitària
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B3 Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar
Aplica tècniques innovadores i obté resultats
 B4 Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst
Pren decisions de manera encertada basant-se en dades
Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica
 B7 Planifica una avaluació dels resultats dels projectes
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C2 Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de coneixements i al seu sistema de valors
 C3 Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

Continguts
Tema Subtema
1)Introducció als models predictius
2.Models Predictius bàsics: regressió simple 2.1) Exposició del model
2.2) Adequació i ajust
3)Models Multivariants en la predicció de la salut 3.1) Exposició del model: coeficients e interpretació
3.2) Correlació múltiple, semiparcial i parcial
3.3) Adequació y ajust
4)Predicció de variables categòriques: l'anàlisi discriminant 4.1) Exposició del model
4.2) Adequació i interpretació
5)Analitzant l'impacte d'intervencions: L'anàlisi multivariant de la variància 5.1)Introducció a l’anàlisi multivariant de la variància
5.2) Supòsits del model
5.3)Proves de contrast d’hipòtesis.
6) Alguns aspectes generals de l'anàlisi factorial 6.1) Principis i descripció del model
6.2) Estimació i avaluació de l' ajust
7. Aplicacions de l' anàlisi factorial en l' anàlisi de puntuacions als tests 7.1. Anàlisi de bateries
7.2. Anàlisis de fiabilitat
7.3. Anàlisi de validesa
8.Anàlisi de ítems de resposta graduada o contínua mitjançant anàlisi factorial 8.1 Aspectes i problemes generals de disseny
8.2 Estudi de l' adequació de les dades
8.3 Avaluació dimensionalitat dels ítems
8.4 Avaluació de l' estructura : solucions directes i transformades

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries
2 0 2
Sessió Magistral
A6
A15
25 30 55
Pràctiques a través de TIC
A19
B3
B4
B7
C2
13 26 39
Treballs
A6
A15
A19
B3
B4
B7
C2
C3
1 11 12
Resolució de problemes, exercicis
A6
A15
A19
B3
B4
B7
C2
C3
5 10 15
Atenció personalitzada
1 1 2
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació per part del professor de l'assignatura, els continguts i la seva avaluació
Sessió Magistral Presentació per part del professor dels temes teòrics més rellevants mitjançant tècniques audiovisuals, fomentant la participació i la discussió.
Pràctiques a través de TIC Sessions pràctiques d’anàlisi de dades
Treballs Presentació d'informes analitzant dades en casos aplicats
Resolució de problemes, exercicis Aprenentatge basat en problemes de l’àmbit clínic i de la salut
Atenció personalitzada Resolució de dubtes que es plantejen els alumnes en l'horari d'atenció d'alumnes

Atenció personalitzada
Descripció
Resolució de dubtes que es plantejen els alumnes en l'horari d'atenció d'alumnes

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Pràctiques a través de TIC
A19
B3
B4
B7
C2
Seguiment individualitzat de l'anàlisi de dades en les pràctiques 5
Treballs
A6
A15
A19
B3
B4
B7
C2
C3
Elaboració de 2 informes amb la resolució d'exercicis pràctics d'anàlisi de dades 60
Resolució de problemes, exercicis
A6
A15
A19
B3
B4
B7
C2
C3
Resolució d'una situació practica 35
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica Meyers, L.S; Gamst, G; Guarino, A.J., Applied Multivariate Research: Design and interpretation, Sage, Londres
Tabachnick, B.G; Fidell, L.S., Using Multivarite Statistics, Pearson, New York
Lévy, J.P; Varela, J., Análisis Multivariable para las Ciencias Sociales, Pearson, Madrid
Pérez, C., Métodos Estadísticos Avanzados con SPSS, Thompson, Madrid
, , ,
Lorenzo-Seva, U. , Why rotate my data using Promin?, Technical Report. Department of Psychology, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, http://psico.fcep.urv.cat/utilitats/factor/documen
Ferrando, P.J. & Lorenzo-Seva, U., Unrestricted item factor analysis and some relations with item response theory, Technical Report. Department of Psychology, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, http://psico.fcep.urv.cat/utilitats/factor/documen
Ferrando, P.J. & Lorenzo-Seva, U., Manual del programa FACTOR , , http://psico.fcep.urv.es/utilitats/factor
Ferrando, Pere Joan, and Cristina Anguiano-Carrasco. , El análisis factorial como técnica de investigación en psicología., Papeles del psicólogo 31.1 (2010): 18-33.,

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili