Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2014-15 | Grau d'Educació Infantil (Campus Terres de l'Ebre) (2009) | Educació psicomotriu i atenció a la diversitat en el marc de l'escola inclusiva

 

Grau d'Educació Infantil (Campus Terres de l'Ebre) (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2014_15
Assignatura (*) EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA Codi 11264227
Ensenyament
Grau d'Educació Infantil (Campus Terres de l'Ebre) (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Optativa AN
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
CABALLÉ BARBERÁ, CRISTÓBAL
Adreça electrònica cristobal.caballe@urv.cat
Professors/es
CABALLÉ BARBERÁ, CRISTÓBAL
Web
Descripció general Comprensió de les dificultats de l'infant en el marc escolar i abordatge des de la psicomotricitat

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A3 Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat que atenguin a les singulars necessitats educatives dels estudiants, a la igualtat de gènere, a l'equitat i al respecte als drets humans.
 MEP1 Conèixer i valorar les possibilitats motrius del cos i la seva vinculació al concepte de globalitat de la persona.
 MEP2 Saber aplicar els fonaments i les tècniques de la psicomotricitat.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1 Aprendre a aprendre.
 B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva en l'àmbit del Mestre/a d'Educació Infantil.
 B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
 B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A3 Entén significativament els diversos continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació amb el concepte de globalitat de la persona.
Comprèn la dimensió aplicada de la psicomotricitat
 MEP1 Entén significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació al concepte de globalitat de la persona.
 MEP2 Comprèn la dimensió aplicada de la psicomotricitat.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1 Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura
Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge
 B2 Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació
Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els símptomes
Elabora una estratègia per a resoldre el problema
Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables
 B4 Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada
Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats
Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst
 B5 Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup
Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències
Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.
Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip
Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’ equip
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C3 Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

Continguts
Tema Subtema
1. Educació psicomotriu i escola inclusiva
2. Alteracions de l'expressivitat psicomotriu: Comprensió i estratègies d'intervenció. 2.1 Alteracions derivades de l'àmbit motriu
2.2 Alteracions derivades de l'àmbit cognitiu
2.3 Alteracions derivades de l'àmbit socio-afectiu
2.4 Alteracions derivades de la comunicació

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries
MEP1
B1
2 0 2
Sessió Magistral
MEP1
MEP2
B1
10 0 10
Debats
B2
3 3 6
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària
MEP2
B2
6 8 14
Portafolis/ Carpeta d’aprenentatge
MEP1
B4
2 40 42
Atenció personalitzada
1 0 1
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Valoració de la disposició prèvia cap a l'assignatura (motivació, expectatives), i cap el treball autònom i en equip. Presentació del programa, explicació de les metodologies de treball i del sistema d'avaluació. Activació de coneixements previs a l'inici de cada bloc o mòdul.
Sessió Magistral Explicació de continguts amb suport digital. Qüestions per a la reflexió. Presentació de documents de treball i aprofundiment.
Debats Confrontació raonada i crítica de diferents punts de vista sobre un cas o situació pràctica.
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària Anàlisi de casos, amb possible suport de vídeo, en petit grup, i exposició posterior.
Portafolis/ Carpeta d’aprenentatge Elaboració i presentació de treballs individuals i de grup, que representen evidències significatives del procés d'aprenentatge de l'alumne. Suport per a l'avaluació contínua i l'autoregulació del procés d'aprenentatge.
Atenció personalitzada Seguiment i supervisió del treball de l'alumne

Atenció personalitzada
Descripció
Seguiment i supervisió del treball de l'alumne

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària
MEP2
B2
A través d'un supòsit, s'avalua el treball en petit grup per analitzar i resoldre un estudi de cas 30%
Portafolis/ Carpeta d’aprenentatge
MEP1
B4
A través del portafoli s'avaluen diverses activitats individuals i de grup realitzades per l'alumnat 70%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

L'avaluació te caracter continu i formatiu. Per a aprovar l'assignatura cal aprovar cadascun dels apartats de l'avaluació (portafoli i estudi de casos) i assistir al 80 % de les classes.

Recuperació/Segona convocatòria

En cadascun dels apartats de la matèria es preveu una recuperació.

D'acord amb la normativa vigent el professor podrà establir aquelles mesures que consideri oportunes per al bon desenvolupament de les activitats avaluatives. Les mesures podrien incloure limitacions pel que fa a l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves i seran d'obligat compliment per part de l'estudiantat.


Fonts d'informació

Bàsica Aucouturier, Bernard, Los fantasmas de acción y la práctica psicomotriz, , Barcelona: Grao
Sanchez, J. y Llorca, M. , Recursos y estrategias en psicomotricidad, , Málaga: Aljibe
Llorca, Miguel y Sánchez, Josefina, Psicomotricidad y necesidades educativas especiales, , Málaga: Aljibe
Aucouturier, Bernard, L'enfant terrible. ¿Qué hacer con el niño dificil en la escuela?, , Barcelona: Grao
, ENTRELÍNEAS . Revista especializada en psicomotricidad. , , Barcelona
, CUADERNOSDE PSICOMOTRICIDAD, , Bergara: UNED
, REVISTA IBEROAMERICANADE PSICOMOTRICIDAD y TÈCNICAS CORPORALES , , www.psicomotricidadum.com
Garcia Olalla, L., La construcción del saber hacer en la formación práctica del psicomotricista, , Revista Iberoamericana de Psicomotricidad y técnic

Complementària , , ,
Aucouturier, B. y Mendel, G. , ¿Por qué los niños y las niñas se mueven tanto? , , Barcelona: Graó
Van Niuewenhoven, C.; Aucouturier, B.y otros, Miedo a nada.... Miedo a todo... El niño y sus miedos, , Barcelona: Graó
Mila, J. , De profesión psicomotricista, , Buenos Aires: Miño Dávila
Sánchez, J. y Llorca, M., Atención educativa al alumnado con parálisis cerebral. , , Málaga: Aljibe
, PSICOMOTRICIDAD . Revista de estudios y experiencias. , ,
, CUADERNOS DE PSICOMOTRICIDAD , , Bergara: UNED
Viloca, LLucia, El niño autista: detección, evolución y tratamiento , , CEAC, Barcelona.

Recomanacions


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I/11254101
DESARROLLO Y EDUCACIÓN PSICOMOTRIZ/11254213
DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I/11254206
ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL III/11254103
L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT/11254226
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili