Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2014-15 | Grau d'Educació Infantil (Campus Terres de l'Ebre) (2009) | Planificació i programació de la pràctica psicomotriu a l'escola

 

Grau d'Educació Infantil (Campus Terres de l'Ebre) (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2014_15
Assignatura (*) PLANIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ DE LA PRÀCTICA PSICOMOTRIU A L'ESCOLA Codi 11264225
Ensenyament
Grau d'Educació Infantil (Campus Terres de l'Ebre) (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Optativa AN
Llengua d'impartició
Català
Departament Pedagogia
Coordinador/a
GILABERT MEDINA, SANDRA
Adreça electrònica sandra.gilabert@urv.cat
nuria.sansano@urv.cat
Professors/es
GILABERT MEDINA, SANDRA
SANSANO ORTIZ, NURIA
Web
Descripció general L’assignatura pretén que l’alumnat prengui contacte i s’inicií en l’elaboració d’un projecte de psicomotricitat per a l’escola. Per altra banda, es vol analitzar el concepte de “coherència educativa” fent un paral•lelisme entre els principis de la pràctica psicomotriu i els principis psicopedagògics d’una escola constructivista, centrada en la persona. Aquesta assignatura culmina el procés de formació de la menció d’Educació Psicomotriu, per aquesta raó es requereixen uns coneixements previs de psicomotricitat cursats en les matèries tan obligatòries com optatives d’aquesta temàtica.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A1 Conèixer els objectius, continguts curriculars i criteris d'avaluació de l'Educació Infantil.
 A8 Conèixer fonaments de dietètica i higiene infantils. Conèixer Fonaments d'atenció primerenca i les bases i desenvolupaments que permeten comprendre els processos psicològics, d'aprenentatge i de construcció de la personalitat en la primera infància.
 MEP2 Saber aplicar els fonaments i les tècniques de la psicomotricitat.
 MEP3 Planificar, desenvolupa i avaluar activitats psicomotrius en contextos educatius.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1 Aprendre a aprendre.
 B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva en l'àmbit del Mestre/a d'Educació Infantil.
 B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
 B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
 B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
 B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Entén la dimensió aplicada de la psicomotiricitat
 A8 identifica les activitats psicomotrius
 MEP2 Comprèn la dimensió aplicada de la psicomotricitat.
 MEP3 Dissenya activitats psicomotrius per a nens entre 0-6 anys.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1 Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge
 B2 Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació
Elabora una estratègia per a resoldre el problema
Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres àmbits
 B3 Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses
Busca nous procediments i mètodes per fer les coses
 B4 Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada
Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats
Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb una sistemàtica
 B5 Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i terminis requerits
 B6 Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C2 Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...
 C3 Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
 C4 Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

Continguts
Tema Subtema
1. La psicomotricitat en el currículum d'EI


2. El projecte de psicomotricitat: directrius per desenvolupar el contingut del treball des de la pròpia realitat educativa.
- Anàlisi del centre
- Marc teòric
- Concreció de la proposta: programació
3. La coherència educativa Ajustament entre els principis de l'educació psicomotriu i el projecte pedagòcic de l'escola.


Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries
2 0 2
Sessió Magistral
B3
B4
C2
10 12 22
Resolució de problemes, exercicis
A1
MEP2
B5
6 6 12
Supòsits pràctics/ estudi de casos
MEP3
B2
B6
5 8 13
Treballs
A1
MEP2
MEP3
B1
B2
B3
B4
B5
B6
C3
C4
2 20 22
Atenció personalitzada
B1
B3
1 3 4
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l’assignatura.
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura.
Resolució de problemes, exercicis Formulació, anàlisi, resolució i debat d'un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura.
Supòsits pràctics/ estudi de casos Plantejament d’una situació (real o simulada) en la que ha de treballar l’estudiant per donar una solució argumentada al tema, resoldre una sèrie de preguntes concretes o realitzar una reflexió global.
Treballs Treballs que realitza l'alumne.
Atenció personalitzada Temps que cada professor té reservat per atendre i resoldre dubtes als alumnes.

Atenció personalitzada
Descripció
Tutorització dels treballs que l'alumne ha de realitzar. Si algun alumne/a presenta alguna necessitat educativa pot parlar amb el professor/a per tal de fer les adaptacions que calguin.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Treballs
A1
MEP2
MEP3
B1
B2
B3
B4
B5
B6
C3
C4
Realització d'un treball indidual:
Guió organitzat i justificat del projecte de psicomotricitat amb breus concrecions dels continguts que l'integren. L'extensió es concretarà al moodle.


Planificació de situacions educatives globalitzades que contemplin el conjunt d'àrees de coneixement i experiència.
Treball en grup reduït que afavoreixi la transferència, des de la sala de psicomotricitat a l'aula, dels aprenentatges realitzats pels infants.
65%


25%
Altres  

Valoració personal


10%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

L'avaluació serà continua is'expressarà amb una nota global. Per superar l'assignatura serà necessaricomplir els requisits següents:

- Obtenir una nota mínima de cincen cadascuna de les activitats amb pes a la nota.

- La participació activa en lesactivitats proposades i la coherència de les aportacions en els debatsrealitzats.

- La correcció lingüística a tantoral com escrita en les diferents activitats realitzades i presentades.

- Els treballs s'han de lliurar enels terminis establerts, en cas contrari no seran avaluats. Les dates delliurament s'especificaran al moodle, així com les normes i l'extensió delstreballs.

Quan en alguna de les activitatsd'avaluació l'alumne/a no obté una nota mínima de cinc, podrà optar a referl'activitat no superada en segona convocatòria.

En cas de detectar plagis en les diferents tasquesd'avaluació l'assignatura queda suspesa sense dret a la segona convocatòria.

Tota la documentació lliurada perpart de l'alumnat al professorat ha de reunir els requisits mínims aprovats pelconsell de mestres amb la finalitat de ser avaluat positivament.

D'acord amb la normativa vigent el professor podrà establir aquelles mesures que consideri oportunes per al bon desenvolupament de les activitats avaluatives. Les mesures podrien incloure limitacions pel que fa a l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves i seran d'obligat compliment per part de l'estudiantat.


Fonts d'informació

Bàsica Generalitat de Catalunya, DECRET 101/2010, de 3 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments del primer cicle de l'educació infantil., DOGC, 2008
Generalitat de Catalunya, DECRET 101/2010, de 3 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments del primer cicle de l'educació infantil., DOGC, 2010
Generalitat de Catalunya, Orientacions sobre el desplegament del currículum i la programació al segon cicle de l'educació infantil: el tractament globalitzat de les àrees i la programació d'unitats didàctiques., Departament d'Educació, 2009

Tots els llibres, articles i documents tractats i/o recomanats a les assignatures de Didàctica de l'educació psicomotriu a l'educació infantil i a la de Observació i avaluació del joc de l'infant.

Revistes de psicomotricitat:

 ENTRELÍNEAS. Revista especializada en psicomotricidad. Barcelona.

 REVISTA IBEROAMERICANA DE PSICOMOTRICIDAD y TÈCNICAS CORPORALES. www.psicomotricidadum.com)

 PSICOMOTRICIDAD. Revista de estudios y experiencias. Madrid: Citap.

 CUADERNOS DE PSICOMOTRICIDAD. Bergara: UNED.

Complementària

Recomanacions

Assignatures que es recomana cursar simultàniament
FORMACIÓ PSICO-CORPORAL/11254228
L'OBSERVACIÓ I L'AVALUACIÓ DEL JOC DE L'INFANT/11254226
EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE L'ESCOLA INCLUSIVA/11254227

Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I/11254101
ENSENYAMENT I APRENETATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II/11254102
TREBALL CORPORAL/11254214
DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I/11254206
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili