Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2014-15 | Grau d'Educació Infantil (Campus Terres de l'Ebre) (2009) | Didàctica de l'educació psicomotriu a l'educació infantil I

 

Grau d'Educació Infantil (Campus Terres de l'Ebre) (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2014_15
Assignatura (*) DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I Codi 11264206
Ensenyament
Grau d'Educació Infantil (Campus Terres de l'Ebre) (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Optativa AN
Llengua d'impartició
Català
Departament Pedagogia
Coordinador/a
GILABERT MEDINA, SANDRA
Adreça electrònica sandra.gilabert@urv.cat
nuria.sansano@urv.cat
Professors/es
GILABERT MEDINA, SANDRA
SANSANO ORTIZ, NURIA
Web
Descripció general Es proporcionen recursos teòrics, pràctics i metodològics per poder fer una aplicació didàctica a l'escola en l'àmbit psicomotor. Es pretén que l'alumnat assoleixi la preparació i les competències professionals per enfrontar-se a la pràctica educativa, sent capaç de justificar les decisions presses i d'ajustar-se al moment evolutiu i a les necessitats dels infants, és a dir, sent competent per realitzar una intervenció psicomotriu de qualitat.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A2 Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infància, des d'una perspectiva globalitzadora i integradora de les diferents dimensions cognitiva, emocional, psicomotora i volitiva.
 A11 Reflexionar sobre les pràctiques d'aula per innovar i millorar la labor docent Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure’l en els estudiants.
 MEP1 Conèixer i valorar les possibilitats motrius del cos i la seva vinculació al concepte de globalitat de la persona.
 MEP2 Saber aplicar els fonaments i les tècniques de la psicomotricitat.
 MEP3 Planificar, desenvolupa i avaluar activitats psicomotrius en contextos educatius.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1 Aprendre a aprendre.
 B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva en l'àmbit del Mestre/a d'Educació Infantil.
 B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
 B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
 B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
 B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
 C5 Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.
 C6 Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A2 Comprèn significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació al concepte de globalitat de la persona.
 A11 Comprendre la dimensió aplicada de la psicomotricitat.
Dissenya activitats psicomotrius per a nens entre 0-6 anys.
 MEP1 Entén significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació al concepte de globalitat de la persona.
Identifica activitats psicomotrius.
 MEP2 Comprèn la dimensió aplicada de la psicomotricitat.
 MEP3 Dissenya activitats psicomotrius per a nens entre 0-6 anys.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1 Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge
 B2 Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres àmbits
 B3 Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses
Aplica tècniques innovadores i obté resultats
 B4 Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada
Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb una sistemàtica
 B5 Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i terminis requerits
 B6 Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C3 Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de coneixements i al seu sistema de valors
 C4 Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
 C5 Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal, d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat
 C6 Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

Continguts
Tema Subtema
- Conceptualització, principis, finalitats i continguts de la pràctica psicomotriu educativa.
- El paper del cos en el marc educatiu
El joc: concepte, característiques i evolució del joc dels 0 als 6 anys
L’organització de la sessió de psicomotricitat: espais, racons, materials. Estructura temporal. Agrupaments d’alumnes.
Metodologia al cicle de llars d’infants i al cicle de parvulari.
L'observació global de l'infant en les sessions de psicmotricitat
Actitud i competències del psicomotricista.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries
2 0 2
Pràctiques de camp/sortides
B1
B4
B6
C3
22 20 42
Sessió Magistral
MEP1
MEP2
B4
C3
18 30 48
Treballs
MEP3
B2
B5
C5
C6
2 30 32
Atenció personalitzada
2 4 6
 
Proves mixtes
MEP1
MEP2
2 18 20
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l’assignatura.
Pràctiques de camp/sortides Realització de visites, estades de formació en empreses, institucions del sector, realització de treballs fora de l’aula (recull dades, observacions) que l’estudiant analitza críticament.

Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura.
Treballs Treballs que realitza l'alumne.
Atenció personalitzada Temps que cada professor té reservat per atendre i resoldre dubtes als alumnes.

Atenció personalitzada
Descripció
Tutorització de treballs i de la programació de les sessions de psicomotricitat que es realitzaran amb el infants d'educació infantil. Si algun alumne/a presenta alguna necessitat educativa pot parlar amb el professor/a per tal de fer les adaptacions que calguin.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Pràctiques de camp/sortides
B1
B4
B6
C3
Participació en situacions de pràctica real a l'escola 25%
Treballs
MEP3
B2
B5
C5
C6
Elaboració d'una Unitat de Programació.

30%


Proves mixtes
MEP1
MEP2
Proves que combinen preguntes de desenvolupament, preguntes objectives de preguntes curtes i/o proves objectives tipus test.
35%
Altres   Valoració personal 10%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

L'avaluació serà continua is'expressarà amb una nota global. Per superar l'assignatura serà necessaricomplir els requisits següents:

- Obtenir una nota mínima de cincen cadascuna de les activitats amb pes a la nota.

- L'assistència és obligatòria a les sessions pràctiques de l'escola (mínim el 80% de les sessions)

- La participació activa en lesactivitats proposades i la coherència de les aportacions en els debatsrealitzats.

- La correcció lingüística a tantoral com escrita en les diferents activitats realitzades i presentades.

- Els treballs s'han de lliurar enels terminis establerts, en cas contrari no seran avaluats. Les dates delliurament s'especificaran al moodle, així com les normes i l'extensió delstreballs.

En cas de detectar plagis en les diferents tasquesd'avaluació l'assignatura queda suspesa sense dret a la segona convocatòria.

Quan en alguna de les activitatsd'avaluació l'alumne/a no obté una nota mínima de cinc, podrà optar a referl'activitat no superada, en segona convocatòria.

En cas que l'alumne no hagi pogut assistir al 80% de les pràctiques a l'escola predrà el dret d'avaluació continuada, podrà optar a una segona convocatòria que consistirà en: una prova teòric-pràctica dels continguts de l'assignatura i una unitat de programació individual.

Tota la documentació lliurada perpart de l'alumnat al professorat ha de reunir els requisits mínims aprovats pelconsell de mestres amb la finalitat de ser avaluat positivament.

D'acord amb la normativa vigent el professor podrà establir aquelles mesures que consideri oportunes per al bon desenvolupament de les activitats avaluatives. Les mesures podrien incloure limitacions pel que fa a l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves i seran d'obligat compliment per part de l'estudiantat.

Tota la documentació lliurada per part del'alumnat al professorat ha de reunir els requisits mínims aprovats pel consellde mestres amb la finalitat de ser avaluat positivament.

L'avaluació serà continua i s'expressarà amb una nota global. Per superar l'assignatura serà necessari complir els requisits següents:

-Obtenir una nota mínima de cinc en cadascuna de les activitats amb pes a la nota.

-L'assistència és obligatòria a les pràctiques de camp (mínim de 80% de les sessions).

-La participació activa i la correcció lingüística en les diferents activitats i debats realitzats.

- Els treballs s'han de lliurar en els terminis establerts, en cas contrari no seran avaluats. Les dates de lliurament s'especificaran al moodle.

Quan en alguna de les activitats d'avaluació l'alumne/a no obté una nota mínima de cinc, podrà optar a refer l'activitat no superada.

En cas de detectar plagis en les diferents tasquesd'avaluació l'assignatura queda suspesa sense dret a la segona convocatòria.

En el cas que l'alumne no hagi pogut assistir al 80% de les pràctiques a l'escola perdrà el dret a l'avaluació contínua, podrà optar a una segona convocatòria que consistirà en:

- Una prova de caràcter teòric-pràctic sobre els continguts de l'assignatura.

- Una unitat de programació individual

-->


Fonts d'informació

Bàsica SUGRAÑES, E.[et al.], La educación psicomotriz (3-8 años), 2007, Barcelona: Graó
VISCARRO, I. (Coord.)[et al.], Psicomotricitat: de la Vivència a la Representació. , 2010, ICE URV.
AUCOUTURIER, B.; MENDEL, G., Por qué los niños y niñas se mueven tanto?, (2004), Barcelona: Graó
Generalitat de Catalunya, DECRET 101/2010, de 3 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments del primer cicle de l'educació infantil., 2010, DOGC
Generalitat de Catalunya, Orientacions sobre el desplegament del currículum i la programació al segon cicle de l'educació infantil: el tractament globalitzat de les àrees i la programació d'unitats didàctiques., 2009, Departament d'Educació
RUIZ DE VELASCO, A.; ABAD, J., El juego simbólico, 2011, Barcelona: Graó
Viscarro, I.; Fuguet, J. , Treballem la psicomotricitat a parvulari, 1996, Comunicació Educativa
Viscarro, I., Comí, MD.; Soler, P.; Solsona, J., El material reutilitzat a les sessions de psicomotricitat, 2004, Comunicació Educativa
Viscarro, I.; Martínez, M.A.; Cañabate, D., Contribució de la psicomotricitat al desenvolupament de les capacitats i a l'adquisició de competències en educació infantil, 2010, Comunicació Educativa

Complementària

ARNAIZ, P.;  RABADAN, M.; VIVES, I. (2001) La psicomotricidad en la escuela: una práctica educativa y preventiva. Málaga: Aljibe

BASSEDAS, M.[et al.] (1997) Guia d'activitats i d'equipaments per a l'educació física 0-3. Barcelona: Rosa Sensat.

BONASTRE, M.; FUSTÉ, S. (2007) Psicomotricidad y vida cotidiana (0-3 años). Barcelona: Graó

ESCRIBA, A. (1998) Los juegos sensoriales y psicomotores en Educación Física.  Madrid: Gymnos.

FERRENY, M.T. i ROMÁN, G. (2004) El descubrimiento de sí mismo. Actividades y juegos de motricidad en la escuela infantil  (2º ciclo). Barcelona: Graó

GARCÍA MONTES, E. y RUIZ, F. (2001) Educación motriz a través del juego. Infantil, materiales no convencionales. Madrid: Gymnos.

GARAIGORDOBIL, M. (2007). Juegos cooperativos y creativos para grupos de niños de 4 a 6 años. Madrid: Pirámide. LLEIXA, T. (1 993) La Educación Física de 3 a 8 años (Segundo cíclo de Educacíón Infantíl y Cíclo lnicíal de Enseñanza Prímaría).  Barcelona: Paidotribo.

LLORCA, M. y VEGA, A. (1 998) Psicomotricídad y globalización de/ currículum de educación ínfantil.  Málaga: Aljibe.

Revistes de psicomotricitat:

 ENTRELÍNEAS. Revista especializada en psicomotricidad. Barcelona.

 REVISTA IBEROAMERICANA DE PSICOMOTRICIDAD y TÈCNICAS CORPORALES. www.psicomotricidadum.com)

 PSICOMOTRICIDAD. Revista de estudios y experiencias. Madrid: Citap.

 CUADERNOS DE PSICOMOTRICIDAD. Bergara: UNED.

Recomanacions


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I/11254101
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili