Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2014-15 | Grau d'Educació Infantil (Campus Terres de l'Ebre) (2009) | Aprenentatge i desenvolupament de la personalitat

 

Grau d'Educació Infantil (Campus Terres de l'Ebre) (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2014_15
Assignatura (*) APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT Codi 11264003
Ensenyament
Grau d'Educació Infantil (Campus Terres de l'Ebre) (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
18 Formació bàsica Primer AN
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
CABALLÉ BARBERÁ, CRISTÓBAL
Adreça electrònica cristobal.caballe@urv.cat
joancarles.obiol@urv.cat
Professors/es
CABALLÉ BARBERÁ, CRISTÓBAL
OBIOL REVERTER, JOAN CARLES
Web
Descripció general Aquesta matèria aporta una mirada psicològica a l’anàlisi i estudi dels processos educatius. Introdueix a l’estudiant en els processos psicològics bàsics, i en la psicologia del desenvolupament i de l’educació. Aborda els processos de canvi que es produeixen en els nens en l’etapa d’educació infantil i primària en relació al desenvolupament motor, lingüístic, cognitiu i socioafectiu. Finalment analitza els factors psicològics de naturalesa personal, interpersonal i contextual implicats en l’aprenentatge escolar, i els vinculats als continguts escolars en particular.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A2 Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infància, des d'una perspectiva globalitzadora i integradora de les diferents dimensions cognitiva, emocional, psicomotora i volitiva.
 A3 Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat que atenguin a les singulars necessitats educatives dels estudiants, a la igualtat de gènere, a l'equitat i al respecte als drets humans.
 A6 Conèixer l'evolució del llenguatge en la primera infància, saber identificar possibles disfuncions i vetllar per la seva correcta evolució. Abordar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i multilingües. Expressar-se oralment i per escrit i dominar l'ús de diferents tècniques d'expressió.
 A8 Conèixer fonaments de dietètica i higiene infantils. Conèixer Fonaments d'atenció primerenca i les bases i desenvolupaments que permeten comprendre els processos psicològics, d'aprenentatge i de construcció de la personalitat en la primera infància.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1 Aprendre a aprendre.
 B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
 B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
 B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A2 Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge i les seves dificultats en el context familiar i escolar.
Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva global del desenvolupament .
Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.
Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i aprenentatge en diversos contextos educatius.
 A3 Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge i les seves dificultats en el context familiar i escolar.
Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i aprenentatge en diversos contextos educatius.
 A6 Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la personalitat al llar de la infància.
Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva global del desenvolupament .
Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i aprenentatge en diversos contextos educatius.
 A8 Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge i les seves dificultats en el context familiar i escolar.
Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la personalitat al llar de la infància.
Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva global del desenvolupament .
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1 Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor
Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes
Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat d’aprenentatge
Planifica, gestiona i avalua el seu propi procés d'aprenentatge, prenent consciència dels objectius personals i resolent estratègicament les dificultats trobades.
 B3 Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball
Busca nous procediments i mètodes per fer les coses
Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar
Adopta una actitud crítica i innovadora respecte als continguts de la matèria.
 B5 Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.
Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip
Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i terminis requerits
Participa i col·labora activament en les tasques d'equip, afavorint la comunicació, el repartiment equilibrat de tasques, el clima intern i la cohesió.
 B6 Fa presentacions interessants i convincents
Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)
S'expressa de manera oral i escrita de manera clara i efectiva.
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C3 Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de coneixements i al seu sistema de valors
 C4 Produeix un text oral gramaticalment correcte
Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç
Produeix un text escrit gramaticalment correcte
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

Continguts
Tema Subtema
BLOC 1: PROCESSOS PSICOLÒGICS BÀSICS
Mòdul 1. L’aprenentatge en el marc dels processos psicològics bàsics. 1.1 Introducció a la Psicologia
1.2 Introducció als processos psicològics bàsics
1.3 Percepció i atenció
1.4 Aprenentatge i memòria
1.5 Motivació i emoció
1.6 Llenguatge, raonament i solució de problemes.
BLOC 2. PSICOLOGIA DEL DESENVOLUPAMENT
Mòdul 1. Introducció a la psicologia del desenvolupament 1.1 Concepte i objecte d'estudi de la psicologia del desenvolupament
1.2 Períodes i dimensions del desenvolupament
1.3 Principis bàsics del desenvolupament humà
1.4 Models i teories explicatives del desenvolupament
Mòdul 2 El desenvolupament físic i psicomotor durant la infantesa 2.1Creixement físic i desenvolupament cerebral
2.2 Desenvolupament de la psicomotricitat gruixuda i fina
2.3 Psicomotricitat invisible (to, control respiratori, equilibri, estructuració espai/temps)
2.4 Construcció de l'esquema corporal
2.5 Optimització del desenvolupament físic i de les competències psicomotrius
Mòdul 3. El desenvolupament afectiu i social durant la infantesa 3.1 Construcció i evolució dels vincles afectius
3.2 La família com a context de desenvolupament durant la infància
3.3 Desenvolupament personal i construcció de la identitat
3.4 Desenvolupament social i relacions d'amistat
3.5 Contribució del joc al desenvolupament infantil
3.6 Desenvolupament de normes i valors
Mòdul 4 El desenvolupament cognitiu i lingüístic durant la infantesa 4.1 Interpretar i comprendre el món: de 0 a 2 anys, de 2 a 6 anys i de 6 a 12 anys
4.2 Consciència i autorregulació dels processos cognitius
4.3 Diversitat d'intel·ligències
4.4 Desenvolupament de les competències comunicatives i lingüístiques
BLOC 3. PSICOLOGIA DE L’EDUCACIÓ
Mòdul 1. Introducció a la psicologia de l’educació
1.1 Concepte i objecte d’estudi de la Psicologia de l’Educació
1.2 Contextos de desenvolupament, escenaris educatius i pràctiques educatives
1.3 Les característiques de les pràctiques educatives
1.4 La concepció constructivista de l’ensenyament i l’aprenentatge
Mòdul 2. Factors psicològics de naturalesa personal implicats en l’aprenentatge 2.1 Factors psicològics implicats en l’aprenentatge
2.2 Diferències individuals en l’àmbit cognitiu
2.3 Diferències individuals en l’àmbit afectiu i la personalitat
Mòdul 3. Factors psicològics de naturalesa interpersonal i contextual implicats en l’aprenentatge 3.1 Escenaris i contextos educatius
3.2 La interacció P-A en el procés d’ensenyament/aprenentatge.
3.3 La construcció del coneixement entre iguals.
Mòdul 4. Processos psicològics implicats en l’aprenentatge dels continguts educatius 4.1 El desenvolupament de capacitats i competències
4.2 Aprenentatge i avaluació dels diferents tipus de continguts educatius

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries
B1
C3
8 8 16
Sessió Magistral
A2
A3
A6
A8
68 68 136
Portafolis/ Carpeta d’aprenentatge
A2
A3
A6
A8
B1
B3
B5
B6
C3
C4
68 190 258
Atenció personalitzada
B1
C3
8 0 8
 
Proves objectives de tipus test
A2
A3
A6
A8
16 16 32
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Valoració de la disposició prèvia cap a l’assignatura (motivació, expectatives), i cap el treball autònom i en equip.
Presentació del programa, explicació de las metodologies de treball i del sistema d’avaluació (procés de e/a i avaluació continua).
Activació de coneixements previs a l’inici de cada bloc o mòdul.
Sessió Magistral Explicació de continguts amb suport digital. Qüestions per a la reflexió. Presentació de documents de treball i aprofundiment.
Portafolis/ Carpeta d’aprenentatge Elaboració i presentació de treballs individuals i de grup que representen evidències significatives del procés d’aprenentatge de l’alumne. Format per a l’avaluació continua i l’autorregulació del procés d’aprenentatge.
Atenció personalitzada El sentit de l'atenció personalitzada és l'avaluació formativa i formadora del procés d'ensenyament i aprenentatge. Es concreta en el seguiment del treball de l'estudiant, en l'oferiment d'ajuda educativa per l'autoregulació del seu procés d'aprenentatge i en el retorn qualitatiu comentat tant del seu procés de treball com dels productes lliurats.

Atenció personalitzada
Descripció
Els alumnes disposen d’hores d’atenció pel seguiment i supervisió del treball individual i en grup. És un temps per la retroalimentació sobre les tasques i produccions a partir dels indicadors d’avaluació. Es promou també el seguiment de la dinàmica de treball en equip.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Portafolis/ Carpeta d’aprenentatge
A2
A3
A6
A8
B1
B3
B5
B6
C3
C4
Ajustament a les demandes realitzades.
Implicació y actitud responsable en el treball personal i d’equip.
Iniciativa en la cerca d’informació.
Pertinència i rellevància del treball elaborat.
Aproximació crítica i creativa en el plantejament i resolució de tasques.
Utilitza les tecnologies de la informació.
Correcció en la presentació de treballs orals i escrits.
60%
Proves objectives de tipus test
A2
A3
A6
A8
Superació del 50% de la prova. 40%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria
  • Assistència a les classes presencials per tenir dret a l'avaluació continuada.

L'assistència a les classes presencials de tots els blocs de la matèria és obligatòria: el 80% d'assistència és el mínim per poder tenir dret a l'avaluació; en cas contrari, es considerarà no presentat. Cada professor/a establirà els mecanismes que cregui convenient per constatar l'assistència de l'alumnat a classe.

  • Avaluació continuada.

Amb la condició prèvia del 80% d'assistència a les classes presencials, tant magistrals com de seminari, el percentatge del 60% de l'avaluació atribuït a la carpeta d'aprenentatge es distribueix de la següent manera en cada bloc de la matèria: Carpeta d'aprenentatges de classe magistral (20%) / Carpeta d'aprenentatges de seminari (40%) .

  • Requisits per aprovar cada bloc de la matèria i el conjunt de la matèria

Per aprovar cada bloc de la matèria i el conjunt de la matèria cal obtenir com a mínim una puntuació de 5 en cada una de les parts que formen l'avaluació, carpetes i prova objectiva.

No s'aprovarà cap prova objectiva, presentació, treball, activitat escrita ni activitat oral que no demostri un bon domini de la llengua.

  • Nota final de matèria

Per aprovar tota la matèria s'ha de tenir com a mínim una puntuació de 5 en cada un dels blocs. Els percentatges de cada bloc pel que fa a la nota final de la matèria són els següents:

Bloc Processos psicològics bàsics: 18%

Bloc Psicologia del Desenvolupament:41%                                                                                                                 

Bloc Psicologia de l'Educació: 41%

  • Recuperació/Segona convocatòria

En cadascun dels blocs de la matèria es preveu una recuperació. En la recuperació l'alumne com a màxim pot obtenir una puntuació de 5.

  • Blocs de la matèria aprovats, suspesos o no presentats

Un cop finalitzades les segones convocatòries per cada bloc de la matèria, si queda un bloc suspès la matèria està suspesa. Si hi ha un bloc no presentat, a l'acta final de la matèria figurarà No presentat. En el cas que quedi algun bloc suspès però d'altres aprovats, el professorat no guardarà la nota dels blocs aprovats pel següent curs acadèmic.

D'acord amb la normativa vigent el professor podrà establir aquelles mesures que consideri oportunes per al bon desenvolupament de les activitats avaluatives. Les mesures podrien incloure limitacions pel que fa a l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves i seran d'obligat compliment per part de l'estudiantat.


Fonts d'informació

Bàsica Lahey, B. , Introducción a la psicología, McGraw-Hill, 1999
Morris, Charles G., Psicología, Mexico: Pearson Education,
Juan Delval, El desarrollo humano, Siglo XXI, 2008
Muñoz, V.; López, I.; Jimenez-Lagares, I.; Ríos, M.; Morgado, B.; Roman, M.; Ridao, B.; Candau, X. y, Manual de psicología del desarrollo aplicado a la educación, Madrid: Piramide, 2011
Prados, M. y cols, Manual de Psicología de la Educación. Para docentes de Educación Infantil y Primaria, Piramide, 2014
Navarro, I. y Martin, C., Psicología de la Educación para docentes, Piramide, 2010

REVISTES

Infancia y aprendizaje

Child Development

Cuadernos de pedagogía

Cultura y educación

Aula de Innovación Educativa

Complementària

Bloc 1. Processos psicològics bàsics

Domjan, M. Principios del aprendizaje y la conducta. México: International Thomson Editores.

Goldstein, E.B. Sensación y percepción. México: International Thomson Editores.

Harley, T. A. La psicología del lenguaje: de los datos a la teoría. Madrid: McGraw Hill Interamericana.

Leahey, T. H. Historia de la psicología: principales corrientes en el pensamiento psicológico. Madrid: Prentice-Hall.

Limonero, J.T. y Casacuberta, D. (2009). Motivació i Emoció. UOC.

Myers, David G.  Psicología. Madrid: Médica Panamericana

Ruiz-Vargas, J.M. (2010). Manual de psicología de la memoria. Madrid: Síntesis.


Bloc 2: Psicologia del desenvolupament

Bisquerra, R. (2011). Educación emocional. Bilbao: Desclée

Bisquerra, R. (2014). Prevención del acoso escolar con educación emocional. Bilbao: Desclée

Conde, J. L. (1997). Fundamentos para el desarrollo de la motricidad. Málaga: Aljibe.

Geddes, H. (2010). El apego en el aula. Graó
López  F., Etxebarria, M. J. y Ortiz, M. J.  (1999). Desarrollo afectivo y social. Madrid: Pirámide

Owens, R. E. (2003): Desarrollo del lenguaje. Madrid: Prentice-Hall
Palacios, J.; Marchesi, A. y Coll, C. (2002). Desarrollo psicológuico y Educación I. Psicología Evolutiva. Madrid: Alianza

Papalia, D.; Olds, S. y Feldman, R. (2010). Desarrollo humano. Mexico: McGraw Hill

Perinat, A. (2007). La primera infancia. Barcelona: UOC

Sadurni i Brugué, M.; Rostán, C.; Serrat, E. (2012). El desarrollo de los niños paso a paso. UOC.


Bloc 3: Psicologia de l’educació

Cubero, Rosario (2005) Perspectivas constructivistas. Barcelona: Graó

Coll, C. y otros (1993). El constructivismo en el aula. Barcelona: Graó.

Coll, C.; Palacios, J. y Marchesi, A. (2002). Desarrollo psicológico y educación 2. Psicología de la educaciMadrid: Alianza

Delval, J. (2006) Aprender en la vida y en la escuela. Madrid: Morata, 2006

Mayer. R. E. (2004). Psicología de la Educación. Enseñar para un aprendizaje significativo. Volumen II. Madrid: Prentice-Hall.

Mercier, N. (1997). La construcción guiada del conocimiento. Barcelona: Paidos.

Pozo, J. I. (1996). Aprendices y maestros. Madrid. Alianza.

Mauri, T.; Valls, E. y Gómez, E. (1992). Els continguts escolars. El tractament en el currículum. Barcelona: Graó/ICE  UB.

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili