Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2014-15 | Grau d'Educació Infantil (2009) | Intervenció educativa segons les capacitats intel·lectuals de l'alumnat d'educació infantil

 

Grau d'Educació Infantil (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2014_15
Assignatura (*) INTERVENCIÓ EDUCATIVA SEGONS LES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ INFANTIL Codi 11254223
Ensenyament
Grau d'Educació Infantil (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Optativa 2Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Pedagogia
Coordinador/a
VIVES GARCIA, MARIA
Adreça electrònica maria.vives@urv.cat
Professors/es
VIVES GARCIA, MARIA
Web
Descripció general S'analitzaran les necessitats específiques de l'alumnat amb diferents capacitats intel·lectuals a l'etapa d'infantil i s'aportaran programes, recursos i materials per a la intervenció educativa

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A1 Conèixer els objectius, continguts curriculars i criteris d'avaluació de l'Educació Infantil.
 A5 Reflexionar en grup sobre l'acceptació de normes i el respecte als altres. Promoure l'autonomia i la singularitat de cada estudiant com factors d'educació de les emocions, els sentiments i els valors en la primera infància.
 MAD1 Conèixer els fonaments i referents de l'atenció a la diversitat
 MAD2 Identificar i reflexionar sobre els elements que determinen la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament-aprenentatge.
 MAD3 Analitzar críticament les aportacions de l'atenció a la diversitat en els diferents àmbits de l'educació infantil.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1 Aprendre a aprendre.
 B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva en l'àmbit del Mestre/a d'Educació Infantil.
 B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
 B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
 B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
 B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.
 A5 Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.
 MAD1 Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.
 MAD2 Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament-aprenentatge.
 MAD3 Analitza criticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de l'educació infantil.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1 Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’ informació
Fa aportacions significatives o certes innovacions
Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge
 B2 Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus possibles riscos i avantatges
Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes
Troba la solució adequada
Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres àmbits
 B3 Busca nous procediments i mètodes per fer les coses
Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar
Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts
Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes
Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis
Aplica tècniques innovadores i obté resultats
 B4 Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats
Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia donada i en el temps previst
 B5 Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.
 B6 Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués
Sap respondre a les preguntes que se li formulen
El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal
Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus, llegendes,...
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C2 Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...
 C4 Produeix un text oral gramaticalment correcte
Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç
Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa
Produeix un text escrit gramaticalment correcte
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

Continguts
Tema Subtema
1- Introducció . Conceptes previs. La Deficiència Mental 1.1. La deficiència Mental. Diagnòstic, classificació i descripció.
1.2. Elements fonamentals del model conceptual: capacitats, entorns i funcionament.
1.3. L'alumnat amb síndrome de Down
2- Necessitats específiques de l’alumnat amb discapacitat mental a l'etapa d'infantil. 2.1. Necessitats específiques de l'alumnat amb deficiència mental: en els àmbits de relació i d'ensenyament-aprenentage .
3- Principis generals d’actuació en l’alumnat amb D.M. a l'etapa d'infantil. 3.1. Aspectes curriculars, organitzatius i metodològics.
3.2. Elements personals. Recursos i materials específics.
3.3. La pre-lectura i la pre-escriptura. Contes adaptats.
4- Altes capacitats i superdotació 4.1. Concepte d'altes capacitats
4.2. Concepte de superdotat
5- Necessitats específiques de l'alumnat amb altes capacitats a l'etapa infantil.
6- Principis generals d’actuació amb alumnes amb altes capacitats a l'etapa d'infantil.
7- Programes i activitats per a l'alumnat amb discapacitat mental i altes capacitats intel·lectuals per desenvolupar en la etapa d'infantil: 6.1. La cognició
6.2. La intel·ligència emocional
6.3. La creativitat
6.4. Les habilitats socials
8- Orientacions per a la família amb fills i filles amb discapacitat intel·lectual o altes capacitats intel·lectuals

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
Sessió Magistral
A2
A10
MAD3
MAD4
MAD1
MAD2
20 30 50
Treballs
A2
MAD4
B3
B4
B5
C4
6 30 36
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària
B2
B4
B6
15 20 35
Atenció personalitzada
6 0 6
 
Proves de desenvolupament
MAD1
MAD2
MAD3
B2
B3
C4
2 20 22
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació i organització de l'assignatura
Sessió Magistral Presentació i desenvolupament dels continguts teòrics.
Treballs Elaboració de treballs relacionats amb el contingut teòric de la matèria en petit grup.
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària Resolució de casos pràctics i anàlisi de situacions reals
Atenció personalitzada Atenció personalitzada inicial i seguiment al llarg de tot el curs.

Atenció personalitzada
Descripció
Atenció personalitzada inicial i seguiment al llarg de tot el curs. Si algun alumne/a presenta alguna necessitat educativa pot parlar sense cap problema amb el professor/a per tal de fer les adaptacions que calguin.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Treballs
A2
MAD4
B3
B4
B5
C4
Lectura i comentari sobre un llibre que tracti de la discapacitat intel·lectual o sobre les altes capacitats 30%
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària
B2
B4
B6
Assistència al 80% de les sessions i realització de les pràctiques de forma individual i grupal. 30%
Proves de desenvolupament
MAD1
MAD2
MAD3
B2
B3
C4
Prova escrita de desenvolupament on es valoraran els continguts treballats a la matèria. 40%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Tota la documentació lliurada per part de l'alumnat al professorat ha de reunir els requisits mínims aprovats pel consell de mestres amb la finalitat de ser avaluat positivament.

Per aprovar l'assignatura cal que totes les activitats d'avaluació siguin positives.

Hi haurà recuperació de les proves escrites i treballs (màxim un 5).

Treballs en grup (màxim 3 persones) seguint les orientacions formals per elaborar articles donades pel departament de Pedagogia de la URV. És valorà la consulta de fonts diverses bibliogràfiques i la qualitat de la informació, innovació i esperit crític i pràctic.

Les pràctiques són presencials i obligatòries (com a mínim el 80% i les absències justificades). En casos excepcionals cal parlar amb el professor/a.

Si algun alumne/a presenta alguna necessitat educativa pot parlar sense cap problema amb el professor/a per tal de fer les adaptacions que calguin.

D'acord amb la normativa vigent el professor podrà establir aquelles mesures que consideri oportunes per al bon desenvolupament de les activitats avaluatives. Les mesures podrien incloure limitacions pel que fa a l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves i seran d'obligat compliment per part de l'estudiantat.


Fonts d'informació

Bàsica AARM, Retraso Mental. Definición, clasificación y sistemas de apoyo , 2000, Alianza. Madrid
ÁLVAREZ GONZÁLEZ, B. , Alumnos de altas capacidades. Identificación e Intervención Educativa. , 2001, Bruño. Madrid
BLANCO, C, Guía para la identificación y seguimiento de alumnos superdotados., 2001, Praxis. Valencia
COMES, G., Lectura y libros para alumnos con necesidades especiales , 2003, CEAC. Barcelona
COMES, G., Enseñar a leer al alumnado con síndrome de Down. Programas de intervención temprana , 2005, Aljibe. Málaga
COMES,G; PARERA,B; VEDRIEL,G; VIVES,M, Enseñar a leer al alumnado con síndrome de Down. Programas de intervención temprana , 2008, Aljibe. Málaga
GRANADO, M.C., El niño superdotado: fundamentos teóricos y psicoeducativos, 2005, Abecedario. Badajoz
REYERO, M; TOURON,J, El desarrollo del talento: la aceleración como estrategia educativa, 2003, Netbiblo. A Coruña
ANDRADA,J, Alumnos precoces, superdotados y decon altas capacidades., 2000, MECD. Madrid.
MARTÍNEZ,M; GUIRADO,A, alumnado con altas capacidades, 2010, Graó
Bassedas,E, Alumnado con discapacidad intelectual y retraso del desarrollo, 2010, Graó
Muntaner,J.J, Escuela y discapacidad intelectual, 2009, MAD


Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili