Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2014-15 | Grau d'Educació Infantil (2009) | Treball corporal

 

Grau d'Educació Infantil (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2014_15
Assignatura (*) TREBALL CORPORAL Codi 11254214
Ensenyament
Grau d'Educació Infantil (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Optativa 1Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Pedagogia
Coordinador/a
GILABERT MEDINA, SANDRA
Adreça electrònica sandra.gilabert@urv.cat
gemma.martinez@urv.cat
Professors/es
GILABERT MEDINA, SANDRA
MARTINEZ BAIGES, GEMMA
Web
Descripció general El treball d'aquest eix formatiu es realitza a la sala de psicomotricitat o gimnàs. La metodologia és activa i vivencial, és un treball realitzat amb i a través del cos. Les pràctiques corporals estan orientades a vivenciar el cos com a totalitat, el cos en moviment, les sensacions i les emocions, la relació amb l’entorn i tot el que això implica, accions que posen els estudiants en relació amb els altres. Des d’aquesta vivència de l’alteritat es facilita un millor coneixement de si mateix, de la seva manera personal de fer, d’estar i de ser, la qual cosa comporta l’actualització del seu sistema d’actituds i valors, necessari per entendre i relacionar-se amb l’infant i ajudar-lo a evolucionar correctament. Les sessions de treball corporal busquen fer l’alumnat més conscient del seu propi cos i de la seva manera personal de comunicar, i el sensibilitza i l’obre a la comprensió de l’infant i dels altres. La seva finalitat és que els futurs mestres en formació arribin a comprendre i comprendre’s, i que esdevinguin el seu propi mirall.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A2 Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infància, des d'una perspectiva globalitzadora i integradora de les diferents dimensions cognitiva, emocional, psicomotora i volitiva.
 A11 Reflexionar sobre les pràctiques d'aula per innovar i millorar la labor docent Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure’l en els estudiants.
 MEP1 Conèixer i valorar les possibilitats motrius del cos i la seva vinculació al concepte de globalitat de la persona.
 MEP2 Saber aplicar els fonaments i les tècniques de la psicomotricitat.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1 Aprendre a aprendre.
 B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva en l'àmbit del Mestre/a d'Educació Infantil.
 B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
 B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
 B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
 B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
 C5 Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.
 C6 Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A2 Comprèn significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació al concepte de globalitat de la persona.
 A11 Comprendre la dimensió aplicada de la psicomotricitat.
 MEP1 Entén significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació al concepte de globalitat de la persona.
 MEP2 Comprèn la dimensió aplicada de la psicomotricitat.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1 Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat d’aprenentatge
Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge
 B2 Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes
 B3 Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts
 B4 Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a partir d'una planificació orientativa
 B5 Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències
Accepta i compleix les normes del grup
 B6 Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant
El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C2 Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...
 C3 Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de coneixements i al seu sistema de valors
 C4 Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
 C5 Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal, d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat
 C6 Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

Continguts
Tema Subtema
1. Experimentació i presa de consciència de la relació tònico-emocional
2. Consciència i integració de la pròpia totalitat corporal per contenir i reconèixer la totalitat corporal que l’infant va construint
3. Vivència i aprofundiment en el coneixement d’un mateix i dels altres a través del joc i del moviment
4. Consciència de la pròpia manera de ser d’estar i d’actuar: les actituds i les competències.
5. Representació i reflexió personal i col•lectiva de les vivències corporals, emocionals i relacionals, mitjançant diferents llenguatges
6. Situacions d’exploració de l’acompanyament i de l’escolta de l’altre

7. Reflexió entorn a l’aplicació didàctica de situacions que es donin en el treball corporal

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries
2 0 2
Resolució de problemes, exercicis
A11
MEP2
B1
B2
B6
18 20 38
Treballs
A11
B1
B3
C2
C4
2 17 19
Atenció personalitzada
A11
B1
B3
C2
C4
C5
1 0 1
Atenció personalitzada
1 0 1
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l’assignatura.
Resolució de problemes, exercicis Formulació, anàlisi, resolució i debat d'un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura, per part de l'alumne.
Treballs Treballs que realitza l'alumne.
Atenció personalitzada Temps que cada professor té reservat per atendre i resoldre dubtes als alumnes.
Atenció personalitzada

Atenció personalitzada
Descripció
Atendre a l'alumnat per orientar els treballs i i resoldre dubtes. Si algun alumne/a presenta alguna necessitat educativa pot parlar amb el professor/a per tal de fer les adaptacions que calguin.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Resolució de problemes, exercicis
A11
MEP2
B1
B2
B6
És imprescindible l'assistència per seguir la dinàmica de l'assignatura. Es fan propostes i es plantegen problemes que cal resoldre mitjançant situacions de grup, de petit grup, de trio, de parella i individuals, seguides de moments de representació i de reflexió personal i col•lectiva. 40%
Treballs
A11
B1
B3
C2
C4
Diari reflexiu de les sessions de treball corporal.
Per poder realitzar aquest treball és imprescindible haver assistit a la sessió pràctica i haver participat de manera activa en les propostes de la sessió, resolent les situacions-problema plantejades pel professorat.
60%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

REQUISIT: Imprescindible l'assistència, el caràcter pràctic de l'assignatura requereix que les sessions de pràctica corporal siguin presencials i vivencials.

Les activitats d'avaluació estan relacionades: l'assistència condiciona la realització de la pràctica, tanmateix aquesta condiciona l'elaboració del diari reflexiu de la pràctica realitzada. En casos de força major que es puguin demostrar documentalment i sempre que les faltes no superin el 20% de les sessions serà possible l'avaluació continuada. Tot i així, la nota es veurà reduïda en les 2 activitats.

Si no s'arriba a l'assistència mínima (80%) es pot optar a la 2a convocatòria realitzant un examen, tot i que aquest mai podrà substituir la vivència personal i de la relació amb els altres, per aquest motiu la nota màxima en aquesta opció serà aprovat.

Els treballs s'hauran de lliurar en els terminis establerts que estaran especificats al moodle, no s'admetran els que es lliurin fora de termini. Les normes i l'extensió dels treballs es concretaran al moodle.

En cas de detectar plagis en les diferents tasques d'avaluació l'assignatura queda suspesa sense dret a la segona convocatòria.

D'acord amb la normativa vigent el professor podrà establir aquelles mesures que consideri oportunes per al bon desenvolupament de les activitats avaluatives. Les mesures podrien incloure limitacions pel que fa a l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves i seran d'obligat compliment per part de l'estudiantat.

Tota la documentació lliurada per part del'alumnat al professorat ha de reunir els requisits mínims aprovats pel consellde mestres amb la finalitat de ser avaluat positivament.


Fonts d'informació

Bàsica MILA, J., De profesión psicomotricista, 2008, Miño y Davila: Buenos Aires
VALSAGNA A. , La formación corporal del psicomotricista, 2003, Revista Iberoamericana de Psicomotricidad y Técnic
VALSAGNA, A., La Formación corporal del psicomotricista un cómo y un porqué, de un saber que se in-corpora , 2009, Revista iberoamericana de psicomotricidad y técnic

Complementària

Revistes de psicomotricitat:

 ENTRELÍNEAS. Revista especializada en psicomotricidad. Barcelona.

 REVISTA IBEROAMERICANA DE PSICOMOTRICIDAD y TÈCNICAS CORPORALES. www.psicomotricidadum.com)

 PSICOMOTRICIDAD. Revista de estudios y experiencias. Madrid: Citap.

 CUADERNOS DE PSICOMOTRICIDAD. Bergara: UNED.

Recomanacions

Assignatures que es recomana cursar simultàniament
DESARROLLO Y EDUCACIÓN PSICOMOTRIZ/11254213
ENSENYAMENT I APRENETATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II/11254102
DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PSICOMOTRIU A L'EDUCACIÓ INFANTIL I/11254206

Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I/11254101
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili