Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2014-15 | Grau d'Educació Primària (Campus Terres de l'Ebre) (2009) | Intervenció educativa a l'alumnat amb discapacitat sensorial i motòrica

 

Grau d'Educació Primària (Campus Terres de l'Ebre) (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2014_15
Assignatura (*) INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA Codi 11244217
Ensenyament
Grau d'Educació Primària (Campus Terres de l'Ebre) (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Optativa AN
Llengua d'impartició
Català
Departament Pedagogia
Coordinador/a
ALEGRE CHAVARRIA, IRENE
Adreça electrònica irene.alegre@urv.cat
Professors/es
ALEGRE CHAVARRIA, IRENE
Web
Descripció general S'analitzaran les necessitats específiques de l'alumnat amb discapacitat sensorial i motòrica i s'aportaran eines per la intervenció educativa amb aquest alumnat.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A1 Conèixer les àrees curriculars de l'Educació Primària, la relació interdisciplinària entre elles, els criteris d'avaluació i el cos de coneixements didàctics entorn dels procediments d'ensenyament i aprenentatge respectius.
 A2 Dissenyar, planificar i avaluar processos d'ensenyament i aprenentatge, tant individualment com en col•laboració amb altres docents i professionals del centre.
 A4 Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que atenguin a la igualtat de gènere, a l'equitat i al respecte als drets humans que conformin els valors de la formació ciutadana.
 A5 Fomentar la convivència a l'aula i fora d'ella, resoldre problemes de disciplina i contribuir a la resolució pacífica de conflictes. Estimular i valorar l'esforç, la constància i la disciplina personal en els estudiants.
 A7 Col•laborar amb els diferents sectors de la comunitat educativa i de l'entorn social. Assumir la dimensió educadora de la funció docent i fomentar l'educació democràtica per a una ciutadania activa.
 A8 Mantenir una relació crítica i autònoma respecte dels sabers, els valors i les institucions socials públiques i privades.
 A9 Valorar la responsabilitat individual i col•lectiva en la consecució d'un futur sostenible.
 MAD3 Analizar criticament les aportacions de l'atenció a la diversitat en els diferents àmbits de l'educació primària.
 MAD4 Ser capaç d'emprendre la planificació, el desenvolupament i l'avaluació d'un programa d'intervenció d'atenció a la diversitat en l'educació primària.
 MAD1 Conèixer els fonaments i referents de l'atenció a la diversitat
 MAD2 Identificar i reflexionar sobre els elements que determinen la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament-aprenentatge.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1 Aprendre a aprendre.
 B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de l'educació primària.
 B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
 B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
 B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
 B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets.
 B8 Gestionar projectes tècnics o professionals complexos.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.
 A2 Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.
 A4 Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.
 A5 Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.
 A7 Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.
Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.
Analitza criticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de l'educacio.
 A8 Analitza criticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de l'educacio.
 A9 Desenvolupa programes d'intervenció de l'Atenció a la Diversitat.
 MAD3 Analiza criticament les aportacions de l'atenció a la diversitat en els diferents àmbits de l'educació.
 MAD4 Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat.
 MAD1 Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.
 MAD2 Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d¡ensenyança-aprenentatge.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1 Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el professor
Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura
Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge
 B2 Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els símptomes
Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus possibles riscos i avantatges
Elabora una estratègia per a resoldre el problema
Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres àmbits
 B3 Busca nous procediments i mètodes per fer les coses
Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar
Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes
 B4 Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats
Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst
Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat
 B5 Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup
Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències
Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.
Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i terminis requerits
 B6 Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant
Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués
En les seves presentacions utilitza medis de suport
Sap respondre a les preguntes que se li formulen
El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal
Fa presentacions interessants i convincents
Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació oral
Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus, llegendes,...
Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)
 B8 Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte
Estableix objectius clars pel projecte
Planifica una avaluació dels resultats dels projectes
Identifica possibles riscos inherents al projecte
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C2 Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i presentacions digitals
 C3 Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de coneixements i al seu sistema de valors
 C4 Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç
Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

Continguts
Tema Subtema
Bloc I - MARC CONCEPTUAL
1. Concepte actual de discapacitat
2. Barreres que impedeixen la qualitat de vida a les persones amb discapacitat
Bloc II - INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT VISUAL
1. Introducció. Conceptes previs.
2. Necessitats específiques.
3. Principis generals d'actuació:
3.1 Currículum específic
3.2 Aspectes organitzatius i metodològics
3.3 Elements materials. Recursos tecnològics.
3.4 Elements personals

1.1 Ceguesa i deficiència visual

2.1 Necessitas específiques de l'alumnat amb discapacitat visual a l'educació primària.

2.1.1 Estimulació/ entrenament visual
3.1.2 Estimulació multisensorial
3.1.3 Lectoescriptura Braille
3.1.4 Orientació i mobilitat
3.1.5 Habilitats de vida diària

c.2.1 Organització de l'espai
c.2.2 Principis metodològics

3.3.1 Material i instruments de lectura, escriptura i càlcul.
3.3.2 Materials tècnics, específics i adaptats.

3.4.1 Mestre de suport i centre de recursos per a deficients visual
Bloc III - INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT AUDITIVA.
1. Introducció. Conceptes previs.
2. Necessitats específiques.
3. Principis generals d'actuació:
3.1 Comunicació i llenguatge
3.2 Aspectes organitzatius i metodològics
3.3 Recursos i materials específics
3.4 Elements personals

1.1 Hipoacúsia i sordesa.

2.1 Necessitas específiques de l'alumnat amb discapacitat auditiva a l'educació primària.

3.1.1 Llenguatge de signes, labiolectura i paraula complementada
3.1.2 Estimulació auditiva

3.2.1 Organització de l'espai
3.2.2 Principis metodològics

3.3.1 Audífon, implant coclear, bucle magnètic, equip de freqüència modulada...

3.4.1 Mestre de suport i centre de recursos per a deficients auditius.
Bloc IV - INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT MOTÒRICA.
1. Introducció. Conceptes previs.
2. Necessitats específiques.
3. Principis generals d'actuació:
3.1 Comunicació i llenguatge
3.2 Aspectes organitzatius i metodològics
3.3 Recursos i materials específics
3.4 Elements personals
3.5 Psicomotricitat i esports adaptats
1.1 Discapacitat física. Paràlisi cerebral.

2.1 Necessitats específiques de l'alumnat amb discapacitat motòrica a l'educació primària.

3.1.1 Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació.
3.1.2 Ajudes tècniques a la comunicació.

3.2.1 Organització de l'espai
3.2.2 Principis metodològics

3.3.1 Ajudes tècniques específiques

3.4.1 Mestre de suport. Vetllador/a.


Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries
2 0 2
Sessió Magistral
A2
A4
MAD3
MAD4
MAD1
MAD2
20 40 60
Debats
B2
B3
B6
6 6 12
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària
B2
B4
B5
8 10 18
Pràctiques a través de TIC
B4
B5
B6
C2
C3
6 6 12
Treballs
A4
MAD4
B4
B5
B6
C3
C4
12 12 24
Atenció personalitzada
6 6 12
 
Proves de desenvolupament
MAD3
MAD4
MAD1
MAD2
B2
B3
C4
2 8 10
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació i organització de l'assignatura
Sessió Magistral Presentació i desenvolupament dels continguts teòrics
Debats Debat col·lectiu a partir de la lectura de diferents articles o del visionat de documents visuals relacionats amb la temàtica de la matèria.
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària Resolució de casos pràctics i anàlisi i valoració de diferents situacions reals.
Pràctiques a través de TIC Cercar informació utilitzant les TIC per tal de desenvolupar pràctiques relacionades amb la matèria
Treballs Elaboració de treballs relacionats amb el contingut teòric de la matèria en petit grup.
Atenció personalitzada

Atenció personalitzada
Descripció
Atenció personalitzada inicial i seguiment al llarg de tot el curs. Hores d'atenció als alumnes al despatx i a través del moodle. Si algun alumne/a presenta alguna necessitat educativa pot parlar sense cap problema amb el professorat per tal de fer les adaptacions que calguin.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària
B2
B4
B5
Assistència al 80% de les sessions i realització de les pràctiques de forma individual i grupal. 30%
Treballs
A4
MAD4
B4
B5
B6
C3
C4
Realització de treballs relacionats amb la temàtica de la matèria (discapacitat visual, auditiva i motòrica) 30%
Proves de desenvolupament
MAD3
MAD4
MAD1
MAD2
B2
B3
C4
Prova escrita on es valoraran els continguts treballats a la matèria. 40%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Tota la documentació lliurada per part de l'alumnat al professorat ha de reunir els requisits mínims aprovats pel consell de mestres amb la finalitat de ser avaluat positivament.

Per aprovar l'assignatura cal que totes les activitats d'avaluació estiguin aprovades.

Hi haurà recuperació de les proves escrites i treballs (nota màxima un 5).

Els treballs en grup es realitzaran (màxim 3 persones) seguint les orientacions formals publicades a la web del departament de Pedagogia de la URV. És valorà la consulta de fonts diverses bibliogràfiques i la qualitat de la informació, innovació i esperit crític i pràctic.

Les pràctiques són presencials i obligatòries (com a mínim el 80% d'assistència i les faltes justificades). En casos excepcionals cal parlar amb el professorat.

Si algun alumne/a presenta alguna necessitat educativa pot parlar sense cap problema amb el professorat, per tal de fer les adaptacions que calguin.

D'acord amb la normativa vigent el professor podrà establir aquelles mesures que consideri oportunes per al bon desenvolupament de les activitats avaluatives. Les mesures podrien incloure limitacions pel que fa a l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves i seran d'obligat compliment per part de l'estudiantat.


Fonts d'informació

Bàsica Alvarez, M.F, Aspectos evolutivos y educativos de la deficiencia visual., ONCE, 2000
Moreno i Oliver, F.X, Visió i aprenentatge, UAB, 2002
Bueno, M., Niños y niñas con ceguera, Aljibe, 2000
Comes, G., Lectura y libros para alumnos con necesidades especiales, CEAC, 2003
Levitt, S., Tratamiento de la parálisis cerebral y del retraso motor., Médica Panamericana, 2000
Puyuelo, M. i Ariba, J.A., Parálisis cerebral infantil. Aspectos comunicativos y psicopedagógicos. Orientaciones al profesorado y a la família., Aljibe, 2000
Torres, S., Sistemas alternativos de comunicación., Aljibe, 2001
Sánchez, J. i Llorca, M., Atención educativa al alumnado con parálisis cerebral., Aljibe, 2004
Torres, B., La comunidad sorda, ISEP Editorial, 1999
FIAPAS, Manual básico de formación especializada sobre discapacidad auditiva, FIAPAS, 2004
La torre, A. i Bisetto, D., Trastornos del desarrollo motor. Programas de intervención y casos pràcticos., Pirámide, 2009
Martín Caro, L., Sistemas de comunicación y parálisis cerebral, ICCE, 2001
Cumellas, M i Estrany, C., Discapacidades motoras y sensoriales, INDE, 2006
Albertí, M. i Romero, L., Alumnado con discapacidad visual, Graó, 2010
Basil, C.; Rosell, C. i Soro, E., Alumnado con discapacidad motriz, Graó, 2010
Cardona, C. i altres, Alumnado con pérdida auditiva, Graó, 2010
Gajic, K., Sordera y comunicación, Aljibe, 2010
Varis autors, Mis primeros signos: diccionario de lengua de signos española para niños y niñas, Fundación CNSE, 2005
Rodríguez, A., ¿Cómo leen los niños con ceguera y baja visión?, Aljibe, 2005
Varis autors, Sordera infantil: del diagnóstico precoz a la inclusión educativa: guía práctica para el abordaje interdisciplinar, Confederación Española de Familias de Personas Sordas, 2011

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili