Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2014-15 | Grau d'Educació Primària (Campus Terres de l'Ebre) (2009) | Dificultats d'aprenentatge i trastorns del desenvolupament

 

Grau d'Educació Primària (Campus Terres de l'Ebre) (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2014_15
Assignatura (*) DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT Codi 11244104
Ensenyament
Grau d'Educació Primària (Campus Terres de l'Ebre) (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Obligatòria Segon AN
Llengua d'impartició
Català
Departament Pedagogia
Psicologia
Coordinador/a
MORELL GONZALO, MARTINA
Adreça electrònica martina.morell@urv.cat
Professors/es
MORELL GONZALO, MARTINA
Web http://moodle.urv.cat
Descripció general Conèixer la diversitat i les necessitats educatives de l'alumnat. Conèixer les manifestacions dels trastorns del desenvolupament i dificultats d'aprenentatge per poder detectar les necessitats a l'aula i saber intervenir i coordinar amb els altres professionals

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A2 Dissenyar, planificar i avaluar processos d'ensenyament i aprenentatge, tant individualment com en col•laboració amb altres docents i professionals del centre.
 A10 Reflexionar sobre les pràctiques d'aula per innovar i millorar la labor docent. Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure’l entre els estudiants.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
 B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A2 Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i l'escola inclusiva.
 A10 Presenta una actitud crítica sobre les pràctiques a l'aula amb la finalitat d'optimitzar la tasca docent.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B5 Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències
Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.
Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva
 B6 Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant
En les seves presentacions utilitza medis de suport
Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C2 Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i presentacions digitals

Continguts
Tema Subtema
1. La diversitat i les necessitats educatives de l'alumnat 1.1. Principis educatius de l'escola inclusiva
1.2. Evolució històrica
1.3. Normativa de l'atenció a l'alumnat
1.4. Atenció a les necessitats educatives de l'alumnat
2. Bases conceptuals de les dificultats d'aprenentatge i trastorns del desenvolupament 2.1. Les classificacions i el diagnòstic
2.2. Els factors causals i predisponents
2.3. La interdisciplinarietat i la coordinació
3. Trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat 3.1. Terminologies i classificacions
3.2. Detecció a l'aula. Manifestacions en les diferents etapes evolutives
3.3. Factors de risc
3.4. Intervenció psicoeducativa
3.5. Altres intervencions
4. Trastorns generalitzats del desenvolupament 4.1. Terminologies i classificacions
4.2. Detecció a l'aula. Manifestacions dels diferents trastorns segons etapes evolutives
4.3. Factors de risc
4.4. Intervenció psicoeducativa
5. Trastorns de la parla i del llenguatge 5.1. Terminologies i classificacions
5.2. Manifestacions del diferents problemes segons etapes evolutives
5.3. Factors de risc
5.4. Intervenció psicoeducativa
6. Trastorns d'aprenentatge 6.1 Problema de lectura, escriptura i càlcul: descripcions i diagnòstic
6.2. Avaluació
6.3. Intervenció
7. Retard intel·lectual 7.1. Terminologies i classificacions
7.2. Manifestacions
7.3. Factors de risc o causes
7.4. Intervenció psicoeducativa

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
Sessió Magistral
20 40 60
Presentacions / exposicions
B5
B6
C2
6 15 21
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
15 20 35
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària
15 15 30
Atenció personalitzada
1 0 1
 
Proves mixtes
B6
2 0 2
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentar l'assignatura, els seus continguts i mètodes d'avaluació
Sessió Magistral Presentació dels continguts fonamentals
Presentacions / exposicions Presentacions orals amb suport power point de temes d'interès en la matèria
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Anàlisi de documents audiovisuals i escrits
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària Presentació a classe de cassos i actuacions a seguir
Atenció personalitzada

Atenció personalitzada
Descripció
Atenció individualitza i /o en grup de dubtes sobre continguts, el.laboració de treballs i /o exposicions

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Sessió Magistral
A través d'examen mixte (test i supòsits pràctics).
Hi haurà dos exàmens, un al final del 1er Q (gener) i un de recuperació per qui no hagi arribat al 5 que es farà al mes de maig.
6
Presentacions / exposicions
B5
B6
C2
Presentació oral en format power point.

Això serà treball en grup (grups de 3o 4 persones). A l'inici de curs, s'especificarà els punts que es valoraran i els temes que es treballaran
1.5
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
Contestar a través del moodle problemes relacionats amb el contingut de la matèria que permetin reflexionar a l'alumne sobre els coneixements que està adquirint. 1
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària
Contestar a través del moodle supòsits pràctics relacionats amb el contingut de la matèria que permetin reflexionar a l'alumne sobre els coneixements que està adquirint. 1
Altres  

Assistència/actitud: Es valorarà l'actitud al llarg del curs. L'assistència es valorarà participant a la presentació i avaluació dels treballs presentats amb els companys i a través de les pràctiques

0,5
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Per aprovar l'assignatura s'han de tenir totes les activitats d'avaluació aprovades (igual o més gran a 5). Aquestes activitats són: examen que val el 60% de la nota, l'exposició de treball que val el 15% i l'entrega de dues activitats corresponent a resolució de problemes/supòsits pràctics que val el 20%.

Els treballs presentats fora de termini només podran obtenir una nota màxima de 5.

Pels que suspenguin l'examen hi haurà una segona convocatòria al juny per aprovar-lo. No hi ha segona convocatòria de les altres activitats d'avaluació.

D'acord amb la normativa vigent el professor podrà establir aquelles mesures que consideri oportunes per al bon desenvolupament de les activitats avaluatives. Les mesures podrien incloure limitacions pel que fa a l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves i seran d'obligat compliment per part de l'estudiantat.


Fonts d'informació

Bàsica García Sanchez J.N, Dificultades del desarrollo, Pirámide, 2007
Lou M.A., López N., Bases psicopedagógicas de la educación especial, Pirámide, 1999
Jané M.C. , Llenguatge i psicopatologia de la infantesa i l'adolescència, Universitat autònoma de Barcelona, 2001
Mena Pujol B., El alumno con TDAH, Jassen, 2006
Galligó M., El aprendizaje y sus trastornos: consideraciones psicológicas y pedagógicas, CEAC, 2003
Soutullo C., Convivir con niños y adoelscentes con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, Panamericana, 2008
Orjales I., Déficit de atención con hiperactividad : manual para padres y educadores, CEPE, 1999
Cardona M.C., Diversidad y educación inclusiva, Pearson, 2005
Sánchez A., TorresJ., Educación especial I y II, Pirámide, 1998

Complementària González Manjón D., Las Dificultades de aprendizaje en el aula , Edebé, 2002
Miranda A., Fortes C., Gil M.D., Dificultades del aprendizaje de las matemáticas : un enfoque evolutivo, Archidona, 2000
, Dificultades del aprendizaje : detección, prevención y tratamiento : guía práctica para docentes, Vigo : IdeasPropias, 2004
Comellas M.J., Dificultats d'aprenentatge: diversos referents d'èxit , Universitat Autònoma de Barcelona, 2003
Orjales I., Claves para afrontar la vida con un hijo con TDAH : "Mi cabeza... es como si tuviera mil pies" , Pirámide, 2009
Orjales I., Polaino A, Programas de intervención cognitivo-conductual para niños con déficit de atención con hiperactividad , CEPE, 2002

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili