Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2014-15 | Grau de Psicologia (2009) | Intel·ligència artificial i xarxes neuronals

 

Grau de Psicologia (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2014_15
Assignatura (*) INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL I XARXES NEURONALS Codi 11204258
Ensenyament
Grau de Psicologia (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Optativa 2Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Antropologia, Filosofia i Treball Social
Psicologia
Coordinador/a
VIADER RAPP, TERESA
Adreça electrònica josep.demestre@urv.cat
tevi@urv.cat
Professors/es
DEMESTRE VILADEVALL, JOSEP
VIADER RAPP, TERESA
Web
Descripció general El propòsit de l'assignatura és oferir una presentació crítica dels pressupòsits teòrics dels diferents paradigmes d'investigació desenvolupats al llarg de la història de la Psicologia. Així com presentar els principals problemes de fonamentació teòrica de la Ciència en general i de la Psicologia en particular.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A10 Analitzar i interpretar les dades qualitatives i quantitatives procedents de les investigacions, informes i treballs en Psicologia per poder definir problemes, dissenyar recerca elemental, executar-la i analitzar-la utilitzant les fonts documentals rellevants en Psicologia valorant les aportacions científiques al coneixement i la pràctica professional.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1 Aprendre a aprendre.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A10 Analitzar i interpretar dades qualitatives i quantitatives.
Realitzar cerques d'informació utilitzant les fonts documentals pròpies de la psicologia.
Ser capaç de presentar de forma efectiva ( oral i escrita) els resultats d'una investigació.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1 Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes
Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’ informació
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C3 Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de coneixements i al seu sistema de valors
Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

Continguts
Tema Subtema
1- Introducció 1. Teories psicològiques
2. Problemes de fonamentació
3. Concepte d'estat psicològic
4. Tipus d'estats psicològics
2- Antecedents històrics 1. Dualisme
2. Conductisme
3. Materialisme psico-físic
3- Psicologia cognitiva i intel·ligència artificial 1. Psicologia cognitiva i IA
2. Màquines de Turing
3. Funcionalisme analític i metodològic 4. Aplicacions
5. Problemes
4- Xarxes neuronals 1. Conexionisme
2. Pes, equilibri i convergència
3. Aproximacions funcionals
4. Aplicacions
5. Problemes

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries
3 0 3
Sessió Magistral
A10
C3
30 45 75
Debats
A10
B1
C3
30 40 70
Atenció personalitzada
2 0 2
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats encaminades a prendre contacte amb els alumnes i presentació de l'assignatura
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura
Debats Discussió d'articles i altres menes de suport d'informació relacionats amb el contingut de l'assignatura
Atenció personalitzada Tipologia entrevista: conversa individual o en petit grup per resoldre possibles dubtes o aclarir algun aspecte de l'assignatura.

Atenció personalitzada
Descripció
Tipologia entrevista: conversa individual o en petit grup per resoldre possibles dubtes o aclarir algun aspecte de l'assignatura.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Sessió Magistral
A10
C3
1- Exercici escrit (relatiu a la part del temari ja explicada)

2- Exercici escrit (relatiu a la part del temari ja explicada)

3- Exercici escrit (relatiu a la totalitat del temari)
10%


20%


50%
Debats
A10
B1
C3
4- Exercici oral (discussió de les idees presents a un article tècnic) 20%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

D'acord amb la normativa vigent el professor podrà establir aquelles mesures que consideri oportunes per al bon desenvolupament de les activitats avaluatives. Les mesures podrien incloure limitacions pel que fa a l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves i seran d'obligat compliment per part de l'estudiantat.


Fonts d'informació

Bàsica

 

 

DUALISME, CONDUCTISME, MATERIALISME PSICO-FÍSIC I FUNCIONALISME

 

 

· Block, N. (1978): “Troubles with Functionalism”, en Savage, C. W. (ed.): Perception and Cognition. Issues in the Foundations of Psychology. Minneapolis: University of Minnesota Press, pp. 261-325. Versión abreviada y revisada en Rosenthal (ed.) (1991), pp. 211-28. [Hay traducción castellana de la versión abreviada: “Las dificultades del funcionalismo”, en Rabossi (ed.) (1995), pp. 105-42].

 

· Block, N. (1981b): “Are Absent Qualia Impossible?”, Philosophical Review 89: 257-74.

 

· Chalmers, D. J. (1996): The Conscious Mind. Oxford: Oxford University Press. [Hay traducción castellana: La mente consciente, Barcelona: Gedisa, 1999].

 

· Davidson, D. (1970): “Mental Events”, en Foster, L. y Swanson, J. (eds.): Experience and Theory. Londres: Duckworth, pp. 79-101. Reeditado en Davidson (1980), pp. 202-27. [Hay traducción castellana: “Acontecimientos mentales”, en Davidson (1994), pp. 3-64].

 

· Dennett, D. (1987): The Intentional Stance. Cambridge, MA: MIT Press. [Hay traducción castellana: La actitud intencional, Barcelona: Gedisa].

 

· Dennett, D. (1991): Consciousness Explained. London: Penguin. [Hay traducción castellana: La conciencia explicada, Barcelona: Paidós, 1995].

 

 

· Descartes, R. (1642): Meditationes de prima philosophia. [Traducción castellana de Vidal Peña, Meditaciones metafísicas con objeciones y respuestas, Madrid: Alfaguara, 1977].

 

· Fodor, J. (1974): “Special Sciences or the Disunity of Science as a Working Hypothesis”, en Synthese 28: 97-115.

 

· Fodor, J. (1975): The Language of Thought. Cambridge, MA: Harvard University Press. [Hay traducción castellana: El lenguaje del pensamiento. Madrid: Alianza].

 

· Fodor, J. (1983): The Modularity of Mind. An Essay on Faculty Psychology. Cambridge, MA: MIT Press [Hay traducción castellana: La modularidad de la mente: un ensayo sobre la psicología de las facultades. Madrid: Morata].

 

· Kim, J. (1984): “Concepts of Supervenience”, Philosophy and Phenomenological Research 45: 153-76.

 

· Kim, J. (1985): “Psychophysical laws”, en Lepore y McLaughlin (eds.) (1985), pp. 369-86.

 

· Lewis, D. (1966): “An Argument for the Identity Theory”, The Journal of Philosophy 63: 17-25.

 

· Lewis, D. (1972): “Psychophysical and Theoretical Identifications”, Australasian Journal of Philosophy 50: 249-58.

 

· Lewis, D. (1980):  “Mad Pain and Martian Pain”, en Block (ed.) (1980), vol. 1, pp. 216-22. Reeditado con un apéndice en Lewis, D.: Philosophical Papers, 2 vols. Nueva York: Oxford University Press, 1983, vol. 1, pp. 122-32.

 

· McGinn, C. (1989): “Can We Solve the Mind-Body Problem?”, Mind 98: 349-66.

 

· Nagel, T. (1974): “What Is It Like to Be a Bat’”, Philosophical Review 83: 435-50 [Hay traducción castellana: “¿Como qué es ser murciélago?”, en Ezcurdia, M. y Hansberg, O. (eds.) (2003)].

 

· Place, U.T. (1956). “Is Consciousness a Brain Process?”, The British Journal of Psychology 47: 44-50

 

· Shoemaker, S. (1975): “Functionalism and Qualia”, Philosophical Studies 27: 291-315.

· Shoemaker, S. (1981): “Absent Qualia Are Impossible – A Reply to Block”, Philosophical Review 90: 581-99

 

· Smart, J.J.C. (1959): “Sensations and Brain Processes”, Philosophical Review 68: 141-56.

 

· Smart, J.J.C. (1962): “Brain Processes and Incorrigibility”, en Borst (1970), pp. 107-9.

 

· Sober, E. (1985). “Panglossian Functionalism and the Philosophy of Mind”, en Synthese 64: 165-93.

 

 

 

 

 

INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL

 

 

 

· Anderson, A.R. (ed.) (1964): Minds and Machines. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall. [Hay traducción castellana: Controversia sobre mentes y máquinas, Barcelona: Tusquets, 1984].

 

· Churchland, P. S. y Churchland, P. (1990): “Could a Machine Think?”, Scientific American 262: 32-37

 

· Dennett, D. (1985): “Can Machines Think?”, en Shafto, M. (ed.): How We Know. Nueva York: Harper & Row, pp. 121-45.

 

· Fodor, J. (1975): The Language of Thought. Cambridge, MA: Harvard University Press. [Hay traducción castellana: El lenguaje del pensamiento. Madrid: Alianza].

 

· Fodor, J. (1983): The Modularity of Mind. An Essay on Faculty Psychology. Cambridge, MA: MIT Press [Hay traducción castellana: La modularidad de la mente: un ensayo sobre la psicología de las facultades. Madrid: Morata].

 

· Fodor, J. (1987b): Psychosemantics. The Problem of Meaning in the Philosophy of Mind. Cambridge, MA: MIT Press. [Hay traducción castellana: Psicosemántica: el problema del significado en la filosofía de la mente. Madrid: Tecnos].

 

· Jackson, F. (1982): “Epiphenomenal Qualia”, Philosophical Quarterly 32: 127-36. [Hay traducción castellana: “Qualia epifenoménicos”, en Ezcurdia, M. y Hansberg, O. (eds.) (2003)].

 

· Jackson, F. (1986): “What Mary Didn’t Know”, The Journal of Philosophy 5: 291-5. [Hay traducción castellana: “Lo que María no sabía”, en Ezcurdia, M. y Hansberg, O. (eds.) (2003)].

 

· Putnam, H. (1967b): “The Mental Life of Some Machines”, en Castañeda, Héctor-Neri (ed.): Intentionality, Minds and Perception. Detroit: Wayne State University Press, pp. 177-200.

 

· Searle, J. (1980): “Minds, Brains and Programs”, The Behavioral and Brain Sciences 3: 417-57. [Hay traducción castellana: “Mentes, cerebros y programas”, en Boden, M. (ed.) (1990): Filosofía de la Inteligencia Artificial. México: Fondo de Cultura Económica, pp. 82-104].

 

· Turing, A. (1950): “Computing Machinery and Intelligence”, Mind 59: 433-60. [Hay traducción castellana: “Maquinaria computadora e inteligencia”, en Anderson, A.R. (ed.) (1964), pp. 11-50].

 

 

 

 

 

 

CONEXIONISME

 

 

 

· Corbí, J. y Prades, J.L. (1995). “El conexionismo y su impacto en la filosofía de la

mente”, en Broncano (ed.) (1995), pp. 151-74

 

· Elman, J. (1991): “Distributed Representations, Simple Recurrent Networks, and Grammatical Structure”, en Touretzky, D. (ed.): Connectionist Approaches to Language Learning. Dordrecht: Kluwer, pp. 91-122.

 

· Fodor, J. y McLaughlin, B. (1990): “Connectionism and the Problem of Systematicity: Why Smolensky’s Solution Doesn´t Work”, Cognition 35: 183-204.

 

· Fodor, J. y Pylyshyn, Z. (1988): “Connectionism and Cognitive Architecture: A Critical Analysis”, Cognition 28: 3-71

 

· McClelland, J. y Patterson, K. (2002): “Rules or Connections in Past-Tense Inflections: What Does the Evidence Rule Out?”, Trends in Cognitive Sciences 6: 465-72.

 

· McClelland, J. y Rumelhart, D. (eds.) (1986): Parallel Distributed Processing: Explorations in the Microstructure of Cognition. Volume II. Cambridge, MA: MIT Press.

 

· McLaughlin, B. (1993b): “The Connectionism / Classicism Batlle to Win Souls””, Philosophical Studies 71: 163-90.

 

· Rumelhart, D. y McClelland, J. (eds.) (1986): Parallel Distributed Processing: Explorations in the Microstructure of Cognition. Volume I Foundations. Cambridge, MA: MIT Press. [Edición castellana reducida a cargo de Juan Antonio García Madruga, Introducción al procesamiento distribuido en paralelo, Madrid. Alianza].

 

· Rumelhart, D. y McClelland, J. (1986b): “On Learning the Past Tenses of English Verbs” en McClelland y Rumelhart (1986), pp. 216-71.

 

 

 

 

 

 

WEB

 

http://plato.stanford.edu

Complementària Bechtel, W., Philosophy of Mind, , 1988
Churchland, P, Matter and Consciousness, , 1988
Kim, J, Philosophy of Mind, , 1996
Lycan, W, Mind and Cognition, , 1990
Pineda, D, Filosofia de la Psicología, , 2006
Stich, S., From Folk Psychology to Cognitive Science, , 1983

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili