Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2014-15 | Grau de Psicologia (2009) | Intervenció en psicologia clínica

 

Grau de Psicologia (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2014_15
Assignatura (*) INTERVENCIÓ EN PSICOLOGIA CLÍNICA Codi 11204121
Ensenyament
Grau de Psicologia (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Obligatòria Tercer 2Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
MIRÓ MARTÍNEZ, JORDI
Adreça electrònica jordi.miro@urv.cat
elenateresa.castarlenas@urv.cat
santiago.galan@urv.cat
Professors/es
MIRÓ MARTÍNEZ, JORDI
CASTARLENAS SOLÉ, ELENA TERESA
GALAN ORTEGA, SANTIAGO JESÚS
Web
Descripció general OBJECTIUS GENERALS 1. Conèixer els diferents models d’intervenció en Psicologia clínica i de la salut, així com les característiques comuns i diferencials d’aquests. 2. Conèixer la eficàcia i utilitat clínica de la teràpia psicològica. 3. Conèixer el procés d’intervenció, des del primer contacte amb el client fins que s’acaba. 4. Conèixer les habilitats terapèutiques que un terapeuta ha de tenir per a establir una bona relació terapèutica, per a comunicar-se satisfactòriament i per a resoldre adequadament les situacions difícils i els problemes de resistència que poden sorgir durant la intervenció. 5. Conèixer les tècniques d’intervenció més eficaces i les seves àrees d’aplicació. 6. Iniciar-se en l’aplicació dels coneixements i en la pràctica de les habilitats pròpies del psicòleg clínic. 7. Potenciar la participació activa dels alumnes a l’assignatura. 8. Potenciar el treball en grups petits i col•laboratius.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A6 Adquirir els coneixements i destreses necessaris per diagnosticar i intervenir en els diferents contextos i camps d'aplicació de la Psicologia (educació, clínica i salut, treball i organitzacions i comunitari).
 A7 Conèixer, seleccionar i administrar les tècniques d'avaluació, diagnòstic i intervenció psicològica en els seus possibles àmbits d'aplicació.
 A11 Conèixer el marc legal que regula la pràctica professional i ajustar-se als principis ètics i al codi deontològic de la Psicologia.
Tipus B Codi Competències Transversals
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A6 Conèixer els diferents models d'intervenció en Psicologia Clínica i de la Salud, així com les caractarístiques comunes i diferencials d'aquests.
Conèixer el procés d’intervenció des del primer contacte amb el client fins que finalitza.
Conèixer les habilitats terapèutiques que un terapeuta ha de posseir per establir una bona relació terapèutica, per comunicar-se satisfactòriament i per resoldre adequadament les situacions difícils i els problemes de resistència que poden sorgir durant la intervenció.
Conèixer les tècniques d’intervenció més eficaces i les seves àrees d’aplicació.
Iniciar-se en l’aplicació de coneixements i en la pràctica de les habilitats pròpies del psicòleg clínic.
Participar activament a l’assignatura.
Treballar en grup de forma col•laborativa.
 A7 Conèixer l’eficàcia i la utilitat clínica de la teràpia psicològica.
 A11 Conèixer les habilitats terapèutiques que un terapeuta ha de posseir per establir una bona relació terapèutica, per comunicar-se satisfactòriament i per resoldre adequadament les situacions difícils i els problemes de resistència que poden sorgir durant la intervenció.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C4 Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa
Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

Continguts
Tema Subtema
Tema 1. La intervenció en Psicologia clínica: aspectes bàsics

Tema 2. La intervenció en Psicologia clínica: una perspectiva històrica
Tema 3. La intervenció psicològica avui: el moviment dels tractaments psicològics amb suport empíric
Tema 4. El procés d’intervenció
Tema 5. Habilitats terapèutiques
Tema 6. Tècniques de control de l’activació: relaxació i respiració
Tema 7. Tècniques d’exposició
Tema 8. Tècniques operants dirigides a crear, mantenir o incrementar conductes
Tema 9. Tècniques operants per a l’eliminació o reducció de conductes
Tema 10. Sistemes d’organització de contingències
Tema 11. Entrenament en habilitats socials i modelat
Tema 12. Tècniques de solució de problemes
Tema 13. Tècniques d’autocontrol
Tema 14. Tècniques de reestructuració cognitiva
Tema 15. La inoculació contra l’estrès

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries
A6
A11
2 0 2
Sessió Magistral
A6
A11
58 0 58
Treballs
0 10 10
Debats
A6
1 0 1
Estudis previs
A6
A7
A11
0 60 60
Resolució de problemes, exercicis
A6
0 10 10
Atenció personalitzada
A6
A11
C4
5 0 5
 
Proves objectives de tipus test
4 0 4
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Introducció de l'assignatura. Presentació dels continguts i dels objectius. Relació d'aquesta programació amb la formació del psicòleg.
Sessió Magistral Presentació i reflexió sobre els continguts de l'assignatura
Treballs Anàlisi i descripció d'un tema del contingut de l'assignatura a realitzar en grup
Debats Anàlisi i discussió d'una qüestió debatible relacionada amb els contiguts de l'assignatura; és una activitat a fer de forma individual
Estudis previs Treball personal (individual o en grup) per a preparar els continguts i estudia'ls
Resolució de problemes, exercicis Donar resposta a les preguntes de les Proves d'Avaluació Continuada (PACs); activitat que es fa en grup.
Atenció personalitzada Tutories individuals i/o en grups petits

Atenció personalitzada
Descripció
Les tutories faciliten l'orientació, el consell, el suport i l'ajuda a l'alumne. Són el complement, l'atenció personalitzada, la necessària individualització del procés d'ensenyament-aprenentatge, i amb les que d'una forma més ràpida i directa l'alumne pot veure satisfetes les seves necessitats. L’horari de tutories dels professors de l’assignatura es pot consultar a la pàgina web del Departament de Psicologia. Tret de la/les tutoria/es relacionades amb un treball específic a fer en grup, és el mateix alumne el què s'encarrega d'identificar quan necessita aquesta ajuda, i es preocupa d'aconseguir aquesta atenció personalitzada de part dels professors de l'assignatura.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Treballs
Informes de pràctiques (sessions de seminaris)

Respostes a les preguntes bàsiques dels temes de l'assignatura
35%


15%
Altres  

Proves objectives tipus test

50%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Al llarg del quadrimestre es realitzaran dos exàmens objectius tipus test. Els alumnes que obtinguin una puntuació de 5 o superior en el primer examen (examen alliberador de matèria) evitaran haver de tornar a avaluar-se d'aquesta part del temari en la convocatòria final.

Per aquells alumnes que no superin l'assignatura en la convocatòria final, es planteja la possibilitat fer un examen de recuperació. Només podran optar a aquesta recuperació aquells alumnes suspesos en la convocatòria final, no pas aquells alumnes que no s'hagin presentat. Per tal de superar aquest requisit la puntuació mínima en cadascun dels exàmens haurà de ser de 5

Com no podia ser d'altra manera, el contingut de les classes pràctiques forma part del material susceptible de ser avaluat en els exàmens de l'assignatura.

En totes les activitats, l'originalitat en les aportacions personals és fonamental. Així, doncs, el plagi dels treballs comportarà la qualificació de suspens en la prova. En darrer terme, en cas de còpia, frau, plagi o qualsevol altra conducta inapropiada en un entorn acadèmic, l'alumne/s implicat/s suspendrà el treball i/o l'assignatura.

Els professors donaran les orientacions necessàries per a la realització dels diferents treballs i regularan, segons el seu criteri acadèmic, el tipus de suport que donen a l'alumne per tal de facilitar al màxim el seu procés d'aprenentatge i de treball personal (veure apartat d'avaluació). Igualment, es resoldran els dubtes iindividuals i concrets que puguin sorgir.

Inici de les sessions

Per tal de donar temps a que tothom arribi a l'hora i que es pugui gaudir d'uns minuts de descans respecte de classes anteriors, les sessions començaran 10 minuts després de l'hora en punt. Passats aquests deus minuts de cortesia, es tancaran les portes de l'aula i no es permetrà l'entrada.

D'acord amb la normativa vigent el professor podrà establir aquelles mesures que consideri oportunes per al bon desenvolupament de les activitats avaluatives. Les mesures podrien incloure limitacions pel que fa a l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves i seran d'obligat compliment per part de l'estudiantat.


Fonts d'informació

Bàsica

Del Río, C. (2005). Guía de ética profesional en psicología clínica. Madrid: Pirámide

Froján, M.X. y Santacreu, J. (1999). Qué es un tratamiento psicológico. Madrid: Biblioteca Nueva.

Gavino, A (Coor.) (1997). Técnicas de terapia de conducta. Barcelona: Martínez Roca.

Gavino, A. (2004). Tratamientos psicológicos y trastornos clínicos. Madrid: Pirámide.

Guy, J.D. (1987/1995) La vida personal del psicoterapeuta. Barcelona: Piados.

Labrador, F.J., Cruzado, J.A. i Muñoz, M. (Eds.) (1995). Manual de técnicas de modificación y terapia de conducta (2a edició). Madrid: Pirámide.

Martin, G. i Pear, J. (1999). Modificación de conducta. Qué es y cómo aplicarla. Madrid: Prentice Hall (original de 1996).

Olivares, J. i Méndez, F.X. (2001). Técnicas de modificación de conducta (tercera edició). Madrid: Biblioteca Nueva.

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili