Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2014-15 | Grau de Psicologia (2009) | Psicologia de la memòria

 

Grau de Psicologia (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2014_15
Assignatura (*) PSICOLOGIA DE LA MEMÒRIA Codi 11204103
Ensenyament
Grau de Psicologia (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Obligatòria Segon 2Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
FERRÉ ROMEU, MARIA PILAR
Adreça electrònica mariadelpilar.ferre@urv.cat
marc.guasch@urv.cat
Professors/es
FERRÉ ROMEU, MARIA PILAR
GUASCH MOIX, MARC
Web
Descripció general Aquesta assignatura està dedicada a l'estudi de la memòria, el procés psicològic bàsic que ens permet adquirir, retenir i recuperar la informació quan la necessitem. Aquest procés és molt important per la supervivència dels éssers humans. En aquesta assignatura s’intentarà transmetre als alumnes els coneixements més importants que s’han acumulat sobre el funcionament i l’estructura de la memòria humana des de que es va començar a estudiar de forma científica.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A1 Conèixer els diferents models teòrics de la Psicologia, la dimensió social, antropològica i històrica i ser capaç de valorar críticament les seves contribucions i limitacions al comportament dels individus, dels grups i de les organitzacions.
 A2 Conèixer i comprendre les lleis i principis dels processos psicològics.
 A5 Descriure i mesurar variables psicològiques (personalitat, intel•ligència, aptituds,…), processos cognitius, emocionals, psicobiològics i conductuals.
 A10 Analitzar i interpretar les dades qualitatives i quantitatives procedents de les investigacions, informes i treballs en Psicologia per poder definir problemes, dissenyar recerca elemental, executar-la i analitzar-la utilitzant les fonts documentals rellevants en Psicologia valorant les aportacions científiques al coneixement i la pràctica professional.
Tipus B Codi Competències Transversals
Tipus C Codi Competències Nuclears

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció.
 A2 Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprnentage, la memòria, la percepció i l'atenció.
Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.
Conèixer les dades més importants acumulats durant el segles XX i XXI sobre l'estructura i funcionament de la memòria humana i dels processos, mecanismes i fenòmens de l'aprenentatge.
Establir les relacions pertinents entre percepció, atenció, aprenentatge i memòria, i entre aquests i altres processos psicològics bàsics.
Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció.
 A5 Familiaritzar-se amb els principals procediments d'investigació utilitzats en l'estudi psicològic de la percepció, l'atenció, l'aprenentatge i la memòria i exercitar-se en l'ús d'aquests procediments.
Identificar els elements i les variables importants en les situacions experiementals d'aprenentatge, memòria, percepció i atenció i ser capaç d'interpretar els resultats d'aquests experiements, relacionant-los amb els objectius i les hipòtesis plantejades.
 A10 Familiaritzar-se amb els principals procediments d'investigació utilitzats en l'estudi psicològic de la percepció, l'atenció, l'aprenentatge i la memòria i exercitar-se en l'ús d'aquests procediments.
Identificar els elements i les variables importants en les situacions experiementals d'aprenentatge, memòria, percepció i atenció i ser capaç d'interpretar els resultats d'aquests experiements, relacionant-los amb els objectius i les hipòtesis plantejades.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge

Continguts
Tema Subtema
Tema 1-concepte de memòria, marcs teòrics i metodologia d’estudi de la memòria 1-Concepte de memòria
2-Marcs teòrics en l’estudi de la memòria : Els inicis de l’estudi científic de la memòria
3-Marcs teòrics en l’estudi de la memòria: La psicologia de la memòria durant els segles XX i XXI
4-L’estudi experimental de la memòria: fases d’un experiment de memòriaTema 2-memòria de curta durada o memòria a curt termini 1-Concepte de memòria a curt termini i forma d’avaluar-la
2-Evidències de l’existència d’una memòria a curt termini diferent d’una memòria a llarg termini
3-El model modal: model d’Atkinson i Shiffrin
4-Els problemes del model modal
Tema 3-memòria operativa o memòria de treball 1-Concepte de memòria operativa i formes d’estudiar-la
2-Estudi dels components de la memòria operativa
3-Estudi de les diferències individuals en memòria operativa
Tema 4-Memòria de llarga durada: l'adquisició de la informació 1-Concepte de memòria a llarg termini i formes d'adquirir la informació
2-Efecte del tipus d'informació en l'adquisició
3-Efecte de la quantitat i distribució de la pràctica
4-Efecte del tipus de pràctica
5-Efecte de la recuperació
6-El paper de l'atenció, la intenció i la conciència
Tema 5-Memòria de llarga durada: la recuperació de la informació 1-Aspectes introductoris: formes de recuperar la informació
2-Proves explícites de recuperació
3-La recuperació com un procés depenent de pistes
4-Mode de recuperació
5-Metamemòria i experiència conscient durant la recuperació
Tema 6-Sistemes, processos i classificacions en la memòria de llarga durada 1-Criteris cognitius i neurals per definir un sistema de memòria
2-Distinció entre memòria declarativa i procedimental o no declarativa
3-Distinció entre memòria episòdica i semàntica
4-Darrera classificació neurocognitiva dels sistemes de memòria
Tema 7-Memòria quotidiana 1-La tradició ecològica en l'estudi de la memòria
2-Memòria autobiogràfica
3-Memòria de testimonis presencials
4-Memòria per les accions
5-Memòria i emoció
Tema 8-Quan la memòria falla 1-Tipus de fallades de memòria
2-L'oblit
3-Les distorsions de la memòria
4-Les alteracions de la memòria

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries
A1
1 0 1
Sessió Magistral
A1
A2
35 34 69
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
A5
A10
16 0 16
Estudis previs
A2
6 18 24
Atenció personalitzada
2 0 2
 
Proves objectives de tipus test
A1
A2
A10
2 17 19
Proves objectives de tipus test
A1
A2
2 17 19
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Durant la primera sessió de les classes teòriques i pràctiques es presentarà als alumnes l'assignatura i se'ls exposaran els objectius, continguts, metodologies i avaluació que s'utilitzaran.
Sessió Magistral Les sessions teòriques consistiran en l'exposició, per part del professor, dels continguts teòrics inclosos al programa de l'assignatura. Donat que part del contingut d'aquesta assignatura és experimental, de vegades l'exposició consistirà en la descripció d'experiments, dels quals els alumnes hauran d'identificar les variables implicades i interpretar-ne els resultats.
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques Les pràctiques consistiran en la reproducció d'experiments clàssics i recents realitzats en l'àmbit de la psicologia de la memòria. Per això s'utilitzaran programes d'ordinador que permeten el disseny i passació d'experiments.
Estudis previs Els alumnes hauran de llegir a casa i treballar una sèrie de lectures relacionades amb els continguts de la matèria. Posteriorment, aquestes lectures es discutiran a classe i s'avaluarà la comprensió del seu contingut per part dels alumnes.
Atenció personalitzada S'atendrà individualment als alumnes a dintre de l'horari d'atenció del professor.

Atenció personalitzada
Descripció
La professora, durant les hores d'atenció a l'alumnat, atendrà els dubtes de l'assignatura.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves objectives de tipus test
A1
A2
A10
S'avaluaran els coneixements teòrics de l'assignatura . Es tindrà en compte la comprensió dels alumnes dels conceptes treballats a l'assignatura. També es tindrà en compte la seva capacitat per entendre la lògica de les investigacions realitzades en l'àmbit de la psicologia de la memòria, per interpretar-ne els resultats i relacionar-los amb les diferents propostes teòriques.

Les preguntes sobre els continguts teòrics s'inclouran en les proves objectives tipus test que es faran al llarg del curs que contindran preguntes de teoria i pràctica. En concret, les proves que es realitzaran seran:
-Prova parcial on s'avaluarà la primera part del temari (continguts teòrics i pràctics).
-Prova parcial on s'avaluarà la segona part del temari (continguts teòrics i pràctics).
-Prova final a la que s'hauran de presentar els alumnes que no hagin superat alguna de les proves parcials
70%
Proves objectives de tipus test
A1
A2
S'avaluaran els continguts pràctics de l'assignatura. Es tindrà en compte la capacitat dels alumnes per aplicar els conceptes tractats durant les classes teòriques.

Les preguntes sobre els continguts pràctics s'inclouran en les proves objectives tipus test que es faran al llarg del curs que contindran preguntes de teoria i pràctica. En concret, les proves que es realitzaran seran:
-Prova parcial on s'avaluarà la primera part del temari (continguts teòrics i pràctics).
-Prova parcial on s'avaluarà la segona part del temari (continguts teòrics i pràctics).
-Prova final a la que s'hauran de presentar els alumnes que no hagin superat alguna de les proves parcials
30%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

D'acord amb la normativa vigent el professor podrà establir aquelles mesures que consideri oportunes per al bon desenvolupament de les activitats avaluatives. Les mesures podrien incloure limitacions pel que fa a l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves i seran d'obligat compliment per part de l'estudiantat.


Fonts d'informació

Bàsica Anderson, J.R., Aprendizaje y memoria: un enfoque integral, 2001, México: McGraw-Hill
Baddeley, A.D., Eysenck, M.W. y Anderson, M.C., Memoria, 2010, Madrid: Alianza Editorial.
Baddeley, A.D., Memoria humana: teoría y práctica, 1999, Madrid: McGraw-Hill
Ballesteros, S., Psicología de la memoria, 2010, Madrid: Universitas.
Cabaco, A.S. y Beato, M.S., Psicología de la memoria: ámbitos aplicados, 2001, Madrid: Alianza Editorial
Berrios, G. Hodges, J.R., Trastornos de la memoria en la práctica psiquiátrica, 2003, Barcelona: Masson
Ruiz-Vargas, J.M., Memoria y olvido: perspectivas evolucionista, cognitiva y neurocognitiva, 2002, Madrid: Trotta
Ruiz-Vargas, J.M., Manual de Psicología de la Memoria, 2010, Madrid: Síntesis
Schacter, D.L., Los siete pecados de la memoria, 2003, Barcelona: Ariel

Complementària Bartlett, F.C., Recordar: estudio de psicología experimental y social,, 1995, Madrid: Alianza Editorial
Colmenero, J.M., La memoria, 2005, Jaén: El Lunar
Diges, M., Los falsos recuerdos, 1997, Barcelona: Paidós
Draaisma, D., Las metáforas de la memoria: una historia de la mente, 1998, Madrid: Alianza Editorial
Draaisma, D., Por qué el tiempo vuela cuando nos hacemos mayores, 2006, Madrid: Alianza Editorial
Menor, J., Peraíta, H. y Elosúa, R., Trastornos de la memoria en la enfermedad de Alzheimer, 2001, Madrid: Trotta
Ruiz, M., Las caras de la memoria, 2004, Madrid: Pearson
Yates, F.A., El arte de la memoria, 2006, Barcelona: Siruela
Manzanero, A.L., Memoria de testigos, 2010, Madrid: Pirámide.

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili